PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : آشنایی با هر آیه و ترجمه و تفسیر و شان نزول آیاتنرگس مهدي
۱۳۹۲/۰۸/۰۸, ۲۰:۰۰
آشنایی با هر آیه و ترجمه و تفسیر و شان نزول آیات

yanoor
۱۳۹۲/۰۸/۰۹, ۰۹:۵۲
سوره‌ فاتحه‌ الكتاب‌ ; آيه 1

متن عربي

بسم الله الرحمن الرحيم
ترجمه فارسي

به نام خداوند بخشنده بخشايشگر (1)

...............................


بسم الله ا لر حمن ا لر حيم فضا ئل و مثو بات بسملت:

http://library.tebyan.net/newindex.a...ry&Content=#p0 (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&MetaDataID=2472&Volume=1&PageIndex=115&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=#p0)

تفسیر اطیب البیان [منبع الکترونیکی]
تفسير 1(1)(بسم الله الرحمن الرحيم ) :آغاز مي كند خداي متعال كلام رابا نام خود

.................................

خد ا و ند متعا ل فر مو د بعزت و جلا ل خو دم قسم كسيكه از امت محمد صلي ا لله عليه و آ له و سلم بسم ا لله ا لر حمن ا لر حيم ر ا بگو يد د ر نا مه حسنا تش ثواب عبا دت هفتند سا ل بنو يسم و د ر حد يث طو يلي از ا مير ا لمؤ منين عليه ا لسلام از پيغمبر صلي ا لله عليه و آ له و سلم ر و ا يت ميكند كه د ضمن آن ميفر ما يد ثم يا تي يوم ا لقيمت و هم يقو لون بسم ا لله ا لر حمن ا لر حيم فاذ ا و ضعت ا عما لهم في ا لميز ان تر جحت حسنا تهم سچس ا مت من د ر ر وز قيا مت مي آ يند د ر حا ليكه بسم ا لله ا لر حمن ا لر حيم ميگو يند پس و قتيكه ا عما ل آ نان د ر ميز ان نها ده ميشو د حسنا تشان مي چر بد و د ر لا لي از حضرت ر ضا عليه ا لسلام روا يت ميكند كه فر مو د :آ نها اقرب ا لي ا سم ا لله ا لا عظم من نا ظر ا لعين ا لي بيا ضها بد ر ستيكه بسم ا لله, با سم اعظم الهي از سفيدي چشم بچشم نز د يكتر ا ست خو اص بسملت: بر اي آ يه بسم ا لله ا لر حمن ا لر حيم خواص بسيا ري د ر ا خبا رذ كر شده كه بچا ره از آ نها ذ يلا ا شا ره ميشو د


1- طر د شيطان, گفتن بسم الله الرحمن الرحيم در موقع غذا خوردن موجب طرد شيطان مي شود چنانچه در كافي (2) و وسائل (3) روايت مي كند كه اذ ا وضعت ا لما ئده حفها ا ر بعت آ لاف ملك فاذ ا قا ل ا لعبد بسم ا لله قا لت ا لملئكت با رك ا لله لكم في طعا مكم ثم يقو لون للشيطان ا خرج يا فا سق لا سلطان لك عليهم ا لحد يث هر گاه سفره نها ده شو د چها ر هز ا ر فر شته آ نرا احاطه كند. پس و قتيكه بنده بسم ا لله ميگو يد ملا ئكه ميگو يند خد وا ند بر كت د هد بر اي شما د رطعا متان سپس بشيطان گو يند كه اي فا سق بيرون شو تسلطي براي تو بر ايشان نيست تا آ خر حد يث

2- د فع مضا ر طعام, چنا نچه د ر لا لي از ا مير ا لمؤ منين عليه ا لسلام ر و ا يت كر ده كه فر مو د ضمنت لمن سمي علي طعام ان لا يشتكي منه ضا من شده ام بر اي كسيكه ا سم خد ا ر ا بر طعام ببر د ا ينكه مر يض و مبتلاء نشو د

3- د فع د شمن, د ر لا لي از حضرت صا دق ر و ا يت كر ده كه فر مود: كان رسول ا لله صلي ا لله عليه و آ له و سلم اذ ا د خل منز له وا جتمعت عليه قر يش يجهر ببسم الله ا لر حمن ا لر حيم و ير فع بها صو ته فتو لي قر يش فر ا ر ا ر سو ل خد ا صلي ا لله عليه و ا له و سلم هر گاه د ا خل منز ل ميشد و قر يش عليه ا و ا جتماع كر ده بو د ند بسم ا لله ا لر حمن ا لر حيم ر ا آ شكا ر ا ميگفت و صد اي خو د ر ا ب آن بلند مينمو د قر يش گر يز ان ر و بر ميگر د ا نيد ند

4- جهر ببسم ا لله د ر نماز مو جب طر د شيطان ميشو د, ...............

5- گفتن بسم ا لله د ر مو قع جماع مو جب د فع شيطان ميشو د و ا گر بسم ا لله نگو يد شيطان د ر جماع و نطفه شر كت ميكند................

6- د ر شر وع بهر كا ري مو جب ا تمام و ا كما ل آن ميشو د ...................

7- د ر هر گر فتا ري مو جب و صو ل بمقصد ا ست چنا نچه از پيغمبر صلي ا لله عليه و ا له و سلم روا يت شده كه فر مو د من حز نه ا مر يتعا طاه فقا ل بسم ا لله ا لر حمن ا لر حيم و هو مخلص لله و يقبل بلبه ا ليه لم ينفك عن ا حدي ا ثنتين ا ما بلوغ حا جته فى ا لد نيا و ا ما يعد له عند ر به و يد خر له لد يه و ما عند ا لله خير و ا بقي للمؤ منين هر كه ر ا محز ون كند كا ر يكه مشغو ل به آ نست پس بگو يد: بسم ا لله ا لر حمن ا لر حيم و حا ل آنكه نسبت به خدا اخلاص داشته باشد و بدل متوجه به او شود. از يكي از دو چيز منفك نشود. يا رسيد بحاجتش در دنيا و يا اينكه مهيا و ذخيره مي شودبراي او نزد پروردگارش و آنچه نزد خداست براي مؤمنين بهتر و پايدارتر است .

8- موجب حفظ از بلاست:‌در لالي ا حضر ت باقر (ع )‌روايت كرده كه فرمود:‌اول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قرئتها فلا ان لاتستعيد فاذا قرئتها سترتك فيما بين السماء و في الارض (اول هر كتابي كه از آسمان نازل شد بسم الله الرحمن الرحيمن بود پس هر گاه بسم الله را قرائت كردي باكي نيست از اينكه ا ستعاذه نكني پس هر گاه بسم ا لله ر ا قر ا ئت كني ما نع ميشو د ترا از بليا تي كه بين آ سمان و د رز مين ا ست

9- د ر مو قع خلع لباس مو جب ميشو د كه شيا طين آ نر ا د ر بر نكنند چنا نچه د ر لا لي ا لا خبا ر از پيغمبر صلي ا لله عليه و آ له و سلم ر و ا يت كر ده كه فر مو د اذ ا خلع ا حد كم ثيا به فليسم لان لا يلبسه ا لجن هر گاه يكي از شما جا مه خو دش ر ا بكند پس خد ا ر ا نام بر د تا ا ينكه د يو ان آ نر ا د ر بر نكنند

10- مو قع كشف عو رت با عث ستر آن از شيا طين ميشو د ......................

11- نو شتن آن بر د ر خا نه مو جب د فع بلا ميشو د و ر و ا يت شده كه فر عون پيش از آ نكه كا فر شو د و د عوي ا لو هيت كند بر با لاي قصرش بسم ا لله ا لر حمن ا لر حيم نو شته بو د و تا ا ين نو شته با قي بو د عذ اب بر وي ناز ل نشد.

- د ر و قت سو ا ر شدن مو جب د فع شيطان ميگر د د, از ر سو ل خد ا صلي ا لله عليه و آ له و سلم ر و ا يت كر ده كه فر مو د اذ ا ر كب ا لر جل فسمي ر د فه ملك يحفظه حتي ينز ل فان ر كب و لم يسم رد فه شيطان ا لحد يث, ( هر گاه ا نسان سو ا ر شو د و ا سم خد ا ر ا ببر د ملكي ر د يف ا و شو د و ا و ر ا حفظ كند تا ا ينكه پيا ده شو د پس ا گر سو ا ر شو د و نام خد ا ر ا نبر د شيطان ر د يف ا و با شد تا آ خر حد يث)


13- د ر مو قع د خو ل د ر خا نه يا ا طاق مو جب فر ا ر شيطان و نز و ل بر كت ميشو د لا لي از حضرت امير ا لمؤ منين عليه ا لسلام ر و ا يت كر ده كه فر مو د اذ ا بلغ ا حد كم باب حجر ته فليسم فا نه يفرالشيطان و اذ ا د خل بيته فليسم فا نه منز ل ا لبر كت و تؤ نسه ا لملا ئكت هر گاه يكي از شما بد ر ا طا قش ر سيد و خد ا ر ا نام بر د پس بد ر ستيكه شيطان ميگر يز د و هر گاه د ا خل خا نه اش شو د خد ا ر ا نام بر د تا محل نز و ل بر كت و ا نس ملا ئكه شو د

14- د ر ا بتد اي و ضوء مو جب طها رت همه بدن ميگردد ..................

ادامه در
http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&MetaDataID=2472&Volume=1&PageIndex=115&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=#p0

yanoor
۱۳۹۲/۰۸/۰۹, ۰۹:۵۵
تفسیر اطیب البیان [منبع الکترونیکی]

http://library.tebyan.net/newindex.a...brary&Content (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&MetaDataID=2472&Volume=1&PageIndex=0&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=)

yanoor
۱۳۹۲/۰۸/۰۹, ۰۹:۵۶
تفسیر اطیب البیان [منبع الکترونیکی]سوره‌ فاتحه‌ الكتاب‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=1&Language=1#p0)
سوره‌ بقره‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=2&Language=1#p0)
سوره‌ ال‌ عمران‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=3&Language=1#p0)
سوره‌ نساء (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=4&Language=1#p0)
سوره‌ مائده‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=5&Language=1#p0)
سوره‌ انعام‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=6&Language=1#p0)
سوره‌ اعراف‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=7&Language=1#p0)
سوره‌ انفال‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=8&Language=1#p0)
سوره‌ توبه‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=9&Language=1#p0)
سوره‌ يونس‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=10&Language=1#p0)
سوره‌ هود (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=11&Language=1#p0)
سوره‌ يوسف‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=12&Language=1#p0)
سوره‌ رعد (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=13&Language=1#p0)
سوره‌ ابراهيم‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=14&Language=1#p0)
سوره‌ حجر (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=15&Language=1#p0)
سوره‌ نحل‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=16&Language=1#p0)
سوره‌ اسراء (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=17&Language=1#p0)
سوره‌ كهف‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=18&Language=1#p0)
سوره‌ مريم‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=19&Language=1#p0)
سوره‌ طه‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=20&Language=1#p0)
سوره‌ انبياء (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=21&Language=1#p0)
سوره‌ حج‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=22&Language=1#p0)
سوره‌ مؤمنون‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=23&Language=1#p0)
سوره‌ نور (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=24&Language=1#p0)
سوره‌ فرقان‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=25&Language=1#p0)
سوره‌ شعرأ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=26&Language=1#p0)
سوره‌ نمل‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=27&Language=1#p0)
سوره‌ قصص‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=28&Language=1#p0)
سوره‌ عنكبوت‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=29&Language=1#p0)
سوره‌ روم‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=30&Language=1#p0)
سوره‌ لقمان‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=31&Language=1#p0)
سوره‌ سجده‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=32&Language=1#p0)
سوره‌ احزاب‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=33&Language=1#p0)
سوره‌ سبأ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=34&Language=1#p0)
سوره‌ فاطر (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=35&Language=1#p0)
سوره‌ يس‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=36&Language=1#p0)
سوره‌ صافات‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=37&Language=1#p0)
سوره‌ ص‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=38&Language=1#p0)
سوره‌ زمر (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=39&Language=1#p0)
سوره‌ غافر(مؤمن‌) (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=40&Language=1#p0)
سوره‌ فصلت‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=41&Language=1#p0)
سوره‌ شوري‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=42&Language=1#p0)
سوره‌ زخرف‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=43&Language=1#p0)
سوره‌ دخان‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=44&Language=1#p0)
سوره‌ جاثيه‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=45&Language=1#p0)
سوره‌ احقاف‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=46&Language=1#p0)
سوره‌ محمد ص (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=47&Language=1#p0)
سوره‌ فتح‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=48&Language=1#p0)
سوره‌ حجرات‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=49&Language=1#p0)
سوره‌ ق‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=50&Language=1#p0)
سوره‌ ذاريات‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=51&Language=1#p0)
سوره‌ طور (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=52&Language=1#p0)
سوره‌ نجم‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=53&Language=1#p0)
سوره‌ قمر (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=54&Language=1#p0)
سوره‌ الرحمن‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=55&Language=1#p0)
سوره‌ واقعه‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=56&Language=1#p0)
سوره‌ حديد (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=57&Language=1#p0)
سوره‌ مجادله‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=58&Language=1#p0)
سوره‌ حشر (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=59&Language=1#p0)
سوره‌ ممتحنه‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=60&Language=1#p0)
سوره‌ صف‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=61&Language=1#p0)
سوره‌ جمعه‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=62&Language=1#p0)
سوره‌ منافقون‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=63&Language=1#p0)
سوره‌ تغابن‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=64&Language=1#p0)
سوره‌ طلاق‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=65&Language=1#p0)
سوره‌ تحريم‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=66&Language=1#p0)
سوره‌ ملك‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=67&Language=1#p0)
سوره‌ قلم‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=68&Language=1#p0)
سوره‌ حاقه‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=69&Language=1#p0)
سوره‌ معارج‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=70&Language=1#p0)
سوره‌ نوح (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=71&Language=1#p0)
سوره‌ جن‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=72&Language=1#p0)
سوره‌ مزمل‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=73&Language=1#p0)
سوره‌ مدثر (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=74&Language=1#p0)
سوره‌ قيامت‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=75&Language=1#p0)
سوره‌ دهر (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=76&Language=1#p0)
سوره‌ مرسلات‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=77&Language=1#p0)
سوره‌ نبأ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=78&Language=1#p0)
سوره‌ نازعات‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=79&Language=1#p0)
سوره‌ عبس‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=80&Language=1#p0)
سوره‌ تكوير (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=81&Language=1#p0)
سوره‌ انفطار (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=82&Language=1#p0)
سوره‌ مطففين‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=83&Language=1#p0)
سوره‌ انشقاق‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=84&Language=1#p0)
سوره‌ بروج‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=85&Language=1#p0)
سوره‌ طارق‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=86&Language=1#p0)
سوره‌ اعلي‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=87&Language=1#p0)
سوره‌ غاشيه‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=88&Language=1#p0)
سوره‌ فجر (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=89&Language=1#p0)
سوره‌ بلد (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=90&Language=1#p0)
سوره‌ شمس‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=91&Language=1#p0)
سوره‌ ليل‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=92&Language=1#p0)
سوره‌ ضحي‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=93&Language=1#p0)
سوره‌ انشراح‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=94&Language=1#p0)
سوره‌ تين‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=95&Language=1#p0)
سوره‌ علق‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=96&Language=1#p0)
سوره‌ قدر (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=97&Language=1#p0)
سوره‌ بينه‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=98&Language=1#p0)
سوره‌ زلزال‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=99&Language=1#p0)
سوره‌ عاديات‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=100&Language=1#p0)
سوره‌ قارعه‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=101&Language=1#p0)
سوره‌ تكاثر (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=102&Language=1#p0)
سوره‌ عصر (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=103&Language=1#p0)
سوره‌ همزه‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=104&Language=1#p0)
سوره‌ فيل‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=105&Language=1#p0)
سوره‌ قريش‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=106&Language=1#p0)
سوره‌ ماعون‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=107&Language=1#p0)
سوره‌ كوثر (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=108&Language=1#p0)
سوره‌ كافرون‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=109&Language=1#p0)
سوره‌ نصر (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=110&Language=1#p0)
سوره‌ مسد (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=111&Language=1#p0)
سوره‌ توحيد (اخلاص‌) (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=112&Language=1#p0)
سوره‌ فلق (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=113&Language=1#p0)
سوره‌ ناس‌ (http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&PageIndex=114&Language=1#p0)


http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&MetaDataID=2472&Volume=1&PageIndex=0&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=

yanoor
۱۳۹۲/۰۸/۰۹, ۱۰:۰۰
سوره‌ كوثر ; آيه 0

متن عربي

بسم الله الرحمن الرحيم
ترجمه فارسي

به نام خداوند بخشنده مهربان
ترجمه انگليسي / English Translation

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful.
تفسير 1

سوره كوثر ، غرض سوره :امتنان بر رسولخدا ص به واسطه اعطاء وجود مقدس حضرت زهرا(س ) كه معدن خير وبركت است‌ .

تفسير

http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&MetaDataID=2472&Volume=1&PageIndex=6447&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=#p0

تفسير 1

(1) (انا اعطيناك الكوثر):(بدرستي كه ما به تو خير كثير داديم )
تفسير 2

ا ختلاف كر د ند د ر مر ا د از كو ثر بسيا ري گفتند و ا خبا رز يا دي هم د ا ر يم كه نهري ا ست د ر بهشت, و از حضرت ر سا لت پر سيد ند: كو ثر چيست؟ فر مو د: نهر في ا لجنت ا شد بيا ضا من ا للبن و ا حلي من ا لعسل و ......................

بعضي گفتند: كثرت نسل وذ ر يه ا ست بعضي گفتند: قر آن ا ست, بعضي گفتند: شفا عت ا ست. ا قو ل: د ر آ يه شر يفه متعلق ر ا بيان نفر مو ده و با طلاق بيان كر ده شا مل تمام مصا د يق ميشو د آ نچه خير ا ست د ر د نيا و آ خرت كثير آن خاص پيغمبر ا ست علم علمه علم ما كان و ما يكون ا لي ا نقضاء خلقه, ا خلاق: ا نك لعلي خلق عظيم عبا دت با ند ازه اي كه آ يه ناز ل شد: .....................

حضرت صا دق ا ست فر مو د: نز لو نا عن ا لر بو بيت و قو لو ا في حقنا ما شئتم بلكه آ نچه خد ا و ند با ئمه طا هر ين و صد يقه طا هره و مؤ منين تا قيا مت تفضل فر مو ده و ميفر ما يد تمام تفضل به پيغمبر ا ست و ا عطاء با و ا ست بلكه چيز ها ئي خد ا و ند به پيغمبرش عنا يت فر مو ده از ا سر ا ر غيبي كه د ر خو ر فهم بشر نيست و چه كو ثري ا ست با لا تر و بيشتر از ا ين مگر آ نچه از حد ممكن خا رج ا ست و خاص و ا جب ا لو جو د ا ست.
http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&MetaDataID=2472&Volume=1&PageIndex=6448&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=#p0

(http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&MetaDataID=2472&Volume=1&PageIndex=6448&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=#p0)سوره‌ كوثر ; آيه 2متن عربيفصل لربك وانحر
ترجمه فارسيپس براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن! (2)
ترجمه انگليسي / English TranslationTherefore to thy Lord turn in Prayer and Sacrifice.
تفسير 1(2) (فصل لربك و انحر):(پس به شكرانه آن ، براي پروردگارت نماز بخوان وقرباني كن )
تفسير 2فصل لر بك و ا نحر 2 پس از ا ين تفضلات و ا عطاء كو ثر نماز بگذ ا ر و نحر كن. بعضي گفتند: مر ا د نماز عيد ا ست عيد قر بان و نحر د ر مني كه قر با ني با شد, بعضي گفتند: مر ا د صلوه فر يضه صبح عيد ا ست د ر مشعر و نحر د ر مني بعد از ر مي جمر ات, بعضي گفتند: صلوه و نحر لله با شد نه مثل مشر كين كه لغير ا لله ا ست للا صنام ا ست, بعضي گفتند: صلو ات مكتو به ا ست مستقبل ا لقبلت و نحر هم مستقبل ا لقبله با شد كه يكي از شر ا يط تز كيه ا ست, و معني لر بك يعني ر و به كعبه كه بيت ا لله ا ست لكن د ر ا خبا ر بسيا ر از ا ئمه ا طها ر د ا ر يم كه مر ا د از و ا نحر ر فع يد ين ا ست تا مقا بل نحر كه گلو با شد د ر تكبير ات صلوه مثل تكبير ات ا فتتا حيه و تكبيره ا لا حر ام و قبل ا لر كوع و بعد ا لر كوع و بعد از سجده ا و ل و قبل از ثا نيه و بعد از ثا نيه . ا قو ل: و تكبير ات ثلاث بعد از سلام, و بعيد نيست بگو ئيم سر و حكمت آن ا ين ا ست كه چون خد ا ر ا به بز ر گي و كبر يا ئي يا د ميكني آ نچه غير ا و ا ست د و ر بيند از و صرف نظر كن و تمام تو جهت بخد ا با شد و بس چنا نچه حا فظ مي گو يد: من همان دم كه و ضو سا ختم از چشمه عشق چها ر تكبيرز دم يك سره بر هر چه كه هست
http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&MetaDataID=2472&Volume=1&PageIndex=6449&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=#p0

(http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&MetaDataID=2472&Volume=1&PageIndex=6448&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=#p0)سوره‌ كوثر ; آيه 3متن عربين شانئك هو الابتر
ترجمه فارسي(و بدان) دشمن تو قطعا بريده‏نسل و بى‏عقب است! (3)
ترجمه انگليسي / English TranslationFor he who hateth thee, he will be cut off (from Future Hope).
تفسير 1(3) (ان شانئك هو الابتر):(بدرستي كه شماتت گو و دشمن تو ابتر و بي دنباله است )اين آيات براي تسلي خاطر رسولخدا ص نازل شده ، ظاهرا پس از اينكه فرزندان ذكور پيامبر ص (قاسم و عبدالله )در كودكي از دنيا رفتند، عاص بن وائل سهمي كه ازكفار قريش بود از روي شماتت گفت : نسل محمد قطع شده و او ابتر و بي دنباله است ،آنگاه خداوند اين سوره را در پاسخ او نازل فرمود.(كوثر)به معناي خير كثير است و مطابق روايات مراد از كوثر ذريه فاطمه زهرا(س )هستند، چون خداوند در اين خانواده بركت و خير كثير قرار داده است به گونه اي كه هم در ظاهر و از نظر تعداد رو به تزايد و كثرت هستند،و اولاد آنحضرت و سادات با وجودآن همه بلايا كه از حكام جور متحمل شده اند، باز هم از نظر كثرت هيچ نسلي معادل آنان ديده نمي شود، و هم از نظر حقيقت و باطن امامان معصوم (عليهم السلام )از ذريه آنحضرت ، منشاء خير و بركت و واسطه فيض الهي در عالم وجود و مظهر اسماءحسناي الهي مي باشند .به هر جهت خداوند تعالي خطاب به رسول اكرم ص مي فرمايد: اي محمد ما به توكوثر را عطا كرديم ، پس شايسته است كه به شكرانه اين نعمت براي پروردگارت نماز بجاآوري و قرباني كني و يا دستان خود را براي تكبير بلند گرداني ، چون بنابرروايتي كه ازطريق ائمه (عليهم السلام )رسيده ، (نحر)عبارتست از بلند كردن دست به جانب گردن ، درهنگام تكبير نماز، و در انتها مي فرمايد: همانا دشمن خشمگين و بد خلق تو بدون دنباله واجاق كور وبي‌ عقب‌ است‌.

ادامه در

http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&MetaDataID=2472&Volume=1&PageIndex=6450&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=#p0


(http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=15415&MetaDataID=2472&Volume=1&PageIndex=6448&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=#p0)

yanoor
۱۳۹۲/۰۸/۰۹, ۱۵:۱۷
انواع تفاسیر (http://www.askquran.ir/thread19302-2.html)

http://www.askquran.ir/thread19302-2.html#post636543

yanoor
۱۳۹۲/۰۸/۲۹, ۱۲:۰۲
يَهْدي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْديهِمْ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقيمٍ سوره مائده آیه 16

آیت الله مکارم شیرازی خداوند به برکت آن ، کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند ، به راه های سلامت ، هدایت می کند و به فرمان خود ، از تاریکیها به سوی روشنایی می برد و آنها را به سوی راه راست ، رهبری می نماید.

» امید مجد

هدایت نماید خدا با کتاب
هر آنکس ره او کند انتخاب
هم از بهر خشنودی کردگار
به راه سلامت نماید گذار
کند خارج او را ز جهل و خطا
سوی روشنائی شود رهنما
شود رهبر او را به آیین راست
جز این راه هر راه دیگر خطا ست

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=5&AYID=16

(http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=5&AYID=16) (http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=5&AYID=16)
http://www.gifs.toutimages.com/images/festivite/etoiles/etoile_045.gif (http://www.khavaranshop.com/cat/26/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-/index.cgi)
آیت الله مکارم شیرازی: صلح و آرامش در پرتو قرآن به دست می آید/ گرفتاری امت اسلام معلول دوری از قرآن است

این مرجع تقلید، عصر امروز در ادامه تفسیر قرآن کریم در جمع زائران حرم کریمه اهل‌بیت(س) رمضان را ماه قرآن معرفی کرد و گفت: قرآن دراین ماه نازل شده و پیوند محکمی میان قرآن و این ماه وجود دارد؛ از این رو در این ماه باید بیشتر به قرآن توجه کرد و به آن عمل نمود.
وی درباره اهمیت قرآن یادآور شد: در آیه 15 مائده‌ بیان شده است"یَا أَهْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَکُمْ کَثِیرًا مِمَّا کُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکِتَابِ وَیَعْفُو عَنْ کَثِیرٍ قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُبِینٌ، ای مردم از سوی خداوند نور و روشنایی و کتابی آشکار به سوی شما آمد"؛ در این آیات قرآن نور و کتاب مبین معرفی شده است.
آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان این که تمام زیبایی‌هایی که در عالم ماده است از برکت نور آفتاب است و سریع‌ترین حرکت‌ها در عالم ماده نیز حرکت امواج نور می‌باشد، افزود: وقتی قرآن مجید، قرآن را به نور تشبه می‌کند، یعنی این که تمامی زیبایی‌ها و فضائل اخلاقی و تمام جوامع ایده‌آل، می‌تواند از قرآن سرچشمه بگیرد و اگر می‌خواهیم به سوی خدا حرکت کنیم، از قرآن بهره ببریم که سرعت آن بالاترین سرعت‌هاست.
وی به آیه «یَهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ (مائده،‌آیه١٦) اشاره کرد و گفت: بر اساس این آیه،‌ نخستین اثر قرآن این است که خدا به وسیله قرآن مسیر صلح و آرامش را به سوی انسان می‌گشاید. اگر در دنیا بخواهیم صلح و سلامت حاکم باشد، باید در مسیر قرآن حرکت کنیم.

http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/95516
(http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=5&AYID=16)

yanoor
۱۳۹۲/۰۸/۲۹, ۱۲:۲۵
ذبح عظیم


پدید آورنده : بهاءالدّین خرمشاهی ، صفحه 48ذبح عظیم، لغتاً یعنی ذبیح یا مذبوح بزرگ و بزرگوار. این ترکیب وصفی یک بار در قرآن مجید به کار رفته است: وفدیناه بذبح عظیم؛ «به عوض او، ذبح عظیمی را پذیرفتیم.»1 در داستان حضرت ابراهیم که در خواب دید باید فرزندش اسماعیل ـ و به قول مفسران اهل سنت: اسحاق ـ را قربانی کند، در قرآن مجید در سوره صافّات گفته شده است: «ای پسرکم! من به خواب دیدم که ترا ذبح می کنم، بنگر رأی تو چیست؟ گفت:ای پدر آنچه را فرمانت داده اند، عمل کن که اگر خدا خواهد مرا از صابران خواهی یافت. و چون تسلیم شدند و او را به پیشانی در انداخت، وی را ندا دادیم که ای ابراهیم حقا که رؤیای خویش راست کردی و ما نیکوکاران را چنین پاداش دهیم که این امتحانی آشکار بود، و او را به ذبیحه ای بزرگ فدا دادیم.»2
غالب مفسّران شیعه و اهل سنّت در این جا گفته اند که مراد از «ذبح عظیم»، «کبش» (قوچ) است و به گفته علاّمه طباطبایی چون این ذبح به امر الهی است «عظیم» نامیده شده است؛ وگرنه خود ذبح، فی نفسه عظیم نبوده است.
بعضی از مفسران شیعه از جمله ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافی، سید هاشم بحرانی در تفسیر برهان، حویزی در تفسیر نور الثقلین، و مرحوم مجلسی در بحار الانوار، طبق حدیثی که در عیون اخبار الرّض روایت شده است، نقل کرده اند که در این جا مراد از «ذبح عظیم» حضرت امام حسین است که از ذریه ابراهیم است و او قربانی عظیمی بود که جانشین ذبح اسماعیل قرار گرفت. ترجمه حدیث از این قرار است: «عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری که در نیشابور عطار بود، در سال 352 نقل کرد که گفت این حدیث را از محمد بن علی بن قتیبه نیشابوری شنیدم که او نیز از فضل بن شاذان شنیده بود که گفت شنیدم از حضرت رض که می فرمود: چون خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد که به جای ذبح اسماعیل قوچی که فرستاده بود، ذبح کند، ابراهیم در دل آرزو کرد که کاش فرزندش اسماعیل را به دست خود قربان کرده بود و امر به ذبح قوچ به او نشده بود، تا دلش همچون دل پدری که فرزندش را ذبح کرده به درد آید و سزاوار والاترین درجات اهل ثواب که در مصائب صبر می کنند، بگردد. خداوند ـ عزّوجلّ ـ به او وحی کرد که ای ابراهیم محبوب ترین خلق من نزد تو کیست؟ گفت: یا رب هیچ آفریده ای از آفریدگانت برای من محبوب تر از حبیبت محمّد نیست. خداوند وحی کرد که یا ابراهیم آیا او عزیزتر است یا خودت؟ پاسخ داد:او عزیزتر است. خداوند پرسید: فرزند او برای تو عزیزتر است یا فرزند خودت؟ پاسخ داد: فرزند او. فرمود: قربانی شدن فرزند او به ظلم و ناحق به دست دشمنانش بیش تر دل تو را به درد می آورد یا کشته شدن فرزندت به دست خودت در راه طاعت من؟ پاسخ داد: قربانی شدن او به دست دشمنانش برایم دلازارتر است. خداوند فرمود: ای ابراهیم گروهی که گمان می کنند که از امّت محمّد هستند، فرزندش حسین را بعد از او از سر ظلم و عدوات می کشند؛ همچنان که گوسفندی را بکشند و با این کار، مستوجب غضب من می شوند. ابراهیم از این سخن بی تاب شد و دلش به درد آمد و اشک به دیدگان آورد. خداوند بار دیگر به او وحی کرد که ای ابراهیم، جزعِ تو را بر فرزندت ـ اگر او را کشته بودی ـ با جزعت برحسین و قتل او، فدیه و معاوضه می کنم، و برای تو رفیع ترین درجاتی که ثواب صبر بر مصائب است، قرار می دهم، و این همان است که فرمود: وفدیناه بذبح عظیم3.
1. سوره صافات، آیه 107. 2. سوره صافات، آیات 107 ـ 102، ترجمه ابوالقاسم پاینده.
3. برگرفته از منابع زیر: ملامحسن فیض کاشانی، تفسیر صافی. حویزی، نور الثقلین. بحرانی،البرهان فی علوم القرآن. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 12، ص 5ـ 124.http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/0/5277/48707


(http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/0/5277/48707) فضل بن شاذان گوید:
از حضرت رضا علیه السلام چنین شنیدم که آن زمان که خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم علیه
السلام امر فرمود که به جای فرزندش اسماعیل، گوسفندی را که خداوند فرستاده بود ذبح نماید، حضرت
ابراهیم علیه السلام در دل آرزو کرد که ای کاش فرزندش اسماعیل علیه السلام را به دست خود ذبح می کرد
و دستور ذبح گوسفند بجای ذبح فرزندش به او داده نشده بود، تا به این وسیله احساس پدری را که عزیزترین
فرزندش را به دست خود ذبح می کند، داشته باشد و در نتیجه شایستهٔ رفیع ترین درجات ثواب در صبر بر
مصائب شود. خداوند عزوجل نیز به او وحی فرمودکه: ای ابراهیم! محبوب ترین خلق من، نزد تو کیست!
ابراهیم گفت: خدایا! مخلوقی خلق نکرده ای که از حبیبت محمد صل الله علیه و آله نزد من محبوب تر باشد.
خداوند به او وحی فرمود که: ای ابراهیم آیا او را بیشتر دوست داری یا خودت را؟ او گفت: نه، او را بیشتر
دوست دارم. خداوند فرمود: آیا فرزند او را بیشتر دوست داری یا فرزند خودت را؟ عرض کرد: فرزند او را.
خداوند فرمود: آیا بریده شدن سر فرزند او از روی ظلم، به دست دشمنانش دل تو را بیشتر به درد می آورد یا
بریدن سر فرزندت به دست خودت بخاظر اطاعت از فرمان من؟ گفت: بریده شدن سر فرزند او به دست
دشمنانش دل مرا بیشتر به درد می آورد. خداوند فرمود: گروهی که خود را از امت محمد صل الله علیه و آله
می دانند، فرزندش حسین را به ظلم وستم به مانند گوسفند ذبح خواهند کرد و با این کار مستوجب خشم و
غضب من خواهند شد. ابراهیم علیه السلام بر این مطلب جزع و فزع نموده، دلش به درد آمد و شروع به
گریه کرد. خداوند عزوجل هم به او چنین وحی فرمود: ای ابراهیم! به خاطر این ناراحتی و جزع و فزعت بر
حسین و قتل او، ناراحتی و اندوهت بر اسماعیل را ـ در صورتی که اگر او را ذبح می کردی ـ پذیرفتم، و
رفیع ترین درجات ثواب، در صبر بر مصائب را به تو خواهم داد. و این همان مطلبی است که آیه
((و فدیناه بذبح عظیم)) (ذبح بزرگی را جایگزین او کردیم ـ صافات/107 ) بدان اشاره دارد.
و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم


عيون اخبار الرضا عليه السلام – ج 1 ص 209

http://jeipar.blogfa.com/post/1138/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%28%D8%B9%29-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-1138-

(http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/0/5277/48707)

yanoor
۱۳۹۲/۰۸/۲۹, ۱۲:۴۸
متن عربی آیه : الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ سوره : الرعد آیه :28


آنان که ايمان آورده اند و دلهايشان به ياد خدا آرامش می يابد آگاه باشيد که دلها به ياد خدا آرامش می يابد

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=1735

http://www.aviny.com/quran/almizan/jeld-11/star_main.gif رواياتى در ذيل جمله : (الا بذكر الله تطمئن القلوب) و بيان اينكه پيامبر (صلى الله عليه و آله) و اهل بيت او (عليهم السلام) مصاديق ذكر خدايند (http://www.aviny.com/quran/almizan/jeld-11/mizan-18.aspx#4)

http://www.aviny.com/quran/almizan/jeld-11/fehrest-11.aspx


الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿۲۸﴾آنها كساني هستند كه ايمان آورده‏اند و دلهايشان به ياد خدا مطمئن (و آرام) است، آگاه باشيد با ياد خدا دلها آرامش مييابد! (۲۸)

الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ
﴿۲۹﴾

آنها كه ايمان آوردند، و عمل صالح انجام دادند پاكيزه ترين (زندگي) نصيبشان است و بهترين سرانجامها.

(۲۹)
http://parsquran.com/data/show.php?sura=13&ayat=%DB%B2%DB%B8&user=far&lang=far&tran=2

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ تَطمَئنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِأَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئنُّ الْقُلُوب‏(28) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصلِحَتِ طوبي لَهُمْ وَ حُسنُ مَئَابٍ‏(29)


آنها كساني هستند كه ايمان آورده و دلهايشان به ياد خدا آرامش مي‏گيرد ، آگاه باشيد كه تنها با ياد خدا دلها آرامش پيدا مي‏كند ( 28) .

همان كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادند خوشي و سرانجام نيك از آن ايشان است ( 29 ) .


http://www.andisheqom.com/Files/quranshenasi.php?idVeiw=30297&level=4&subid=30297

////////////////////

(http://www.andisheqom.com/Files/quranshenasi.php?idVeiw=30297&level=4&subid=30297)آیات 28 - 29 سوره رعد (http://www.andisheqom.com/Files/quranshenasi.php?idVeiw=30297&level=4&subid=30297)

(http://www.andisheqom.com/Files/quranshenasi.php?idVeiw=30297&level=4&subid=30297)مراد از (ذكر) اعم از ذكر لفظى است

.....................
(http://www.andisheqom.com/Files/quranshenasi.php?idVeiw=30297&level=4&subid=30297)
(http://www.andisheqom.com/Files/quranshenasi.php?idVeiw=30297&level=4&subid=30297) و ليكن ظاهر اين است كه مقصود از ذكر، اعم از ذكر لفظى است و بلكه مقصود از آن مطلق انتقال ذهن و خطور قلب است، چه اينكه به مشاهده آيتى و برخوردن به حجتى باشد، و يا به شنيدن كلمه اى صورت گيرد. شاهدش اين است كه بعد از آنكه مى فرمايد: (الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر اللّه ) بعنوان قاعده كلى مى فرمايد: (الا بذكر اللّه تطمئن القلوب - با ياد خدا دلها آرام مى گيرد) و اين خود قاعده اى عمومى است كه شامل همه انحاء ذكر مى باشد، چه اينكه لفظى باشد، و چه غير آن، و چه اينكه قرآن باشد و يا غير قرآن.
توضيحى درباره اينكه دلها فقط به ذكر خدا آرام مى گيرند
و در اينكه فرمود: (الا بذكر اللّه تطمئن القلوب ) تنبيهى است براى مردم به اينكه متوجه پروردگار خود بشوند و با ياد او دلهاى خود را راحت سازند، چون آدمى در زندگى خود هدفى جز رستگارى به سعادت و نعمت نداشته، و بيمى جز از برخورد ناگهانى شقاوت و نعمت ندارد، و تنها سببى كه سعادت و شقاوت و نعمت و نقمت به دست اوست همان خداى سبحان است، چون بازگشت همه امور به اوست، و او است كه فوق بندگان و قاهر بر آنان و فعال ما يشاء و ولى مؤمنين و پناهندگان به اوست، پس ياد او براى نفسى كه اسير حوادث است و همواره در جستجوى ركن وثيقى است كه سعادت او را ضمانت كند و نفسى كه در امر خود متحير است و نمى داند به كجا مى رود و به كجايش مى برند و براى چه آمده، مايه انبساط و آرامش است، آن گونه كه نوش دارو مايه راحتى و آرامش مارگزيده است. همانطور كه مارگزيده به نوش دارو ركون و اعتماد نموده، خود را به آن مى رساند، و پس از بكار بردن آنا فانا احساس نشاط سلامتى و عافيت مى كند، نفس نيز از ياد خدا اين احساس را مى نمايد.
پس هر قلبى بطورى كه جمع محلى بالف و لام (القلوب ) افاده مى كند با ذكر خدا اطمينان مى يابد، و اضطرابش تسكين پيدا مى كند. آرى، اين معنا حكمى است عمومى كه هيچ قلبى از آن مستثناء نيست، مگر اينكه كار قلب بجايى برسد كه در اثر از دست دادن بصيرت و رشدش ديگر نتوان آن را قلب ناميد، البته چنين قلبى از ذكر خدا گريزان و از نعمت طمانينه و سكون محروم خواهد بود همچنانكه فرموده: (فانها لا تعمى الابصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور) و نيز فرموده (لهم قلوب لا يفقهون به)و نيز فرموده: (نسوا اللّه فنسيهم ).
از ظاهر الفاظ آيه انحصار فهميده مى شود، چون متعلق فعل يعنى (بذكر اللّه ) بر خود فعل يعنى (تطمئن ) مقدم آمده، در نتيجه مى فهماند كه دلها جز به ياد خدا به چيز ديگرى اطمينان نمى يابد. بيان گذشته ما نيز اين معنا را روشن مى كند، زيرا گفتيم كه دلهاى آدميان كه همان نفوس مدر كه باشد هيچ هدفى جز رسيدن به سعادت و امنيت از شقاوت ندارد، و بهمين جهت است كه دست به دامن اسباب مى زند و چون هيچ سببى از اسباب نيست مگر آنكه از جهتى غالب و از جهتى مغلوب است، و تنها سبب غالب و غير مغلوب خداى سبحان و خداى غنى و ذو الرحمه است، پس تنها به ياد او دلها آرامش مى يابد، و اگر دلى به ياد غير او آرامش يابد، دلى است كه از حقيقت حال خود غافل است و اگر متوجه وضع خود بشود بدون درنگ دچار رعشه و اضطراب مى گردد.
حرفهايى كه پاره اى مفسرين در اين آيه يعنى در تفسير آيه (الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر اللّه...)، زده اند، يكى اين است كه اين آيه جمله ايست استئنافى و ابتدائى و كلمه (الذين آمنو) مبتداء و جمله (طوبى لهم و حسن ماب ) در آيه بعدى خبر آنست، و جمله (الذين آمنوا و عملوا الصالحات ) بدل از جمله ابتدائيه است و جمله (الا بذكر اللّه تطمئن القلوب ) جمله معترضه ايست ما بين مبتداء و خبر آن. و ليكن اين سخن كلامى بيهوده است.
مراد از حيات طيبه و (معيشت طوبى) كه از آثار آرامش و اطمينان قلب است

...................................

و كوتاه سخن، در آيه مورد بحث كسانى را كه ايمان به خدا آورده و عمل صالح مى كنند، و در نتيجه با ياد خدا داراى اطمينان قلب دائمى مى شوند، به رسيدن به زندگى و عيشى طيب و سرانجام نيك بشارت مى دهد. و از همينجا معلوم مى شود چگونه آيه به آيات قبل خود متصل مى گردد. آرى همانطور كه قبلا هم گفتيم طيب عيش از آثار اطمينان قلب است.
بيان اقوال مختلف در ذيل (طوبى لهم) به نقل از مجمع البيان
در مجمع البيان در ذيل جمله (طوبى لهم ) فرموده: در معناى اين جمله چند قول است 1 - اينكه معنايش فرح و چشم روشنى است - نقل از ابن عباس 2 - اينكه زندگى اينان مورد غبطه است - نقل از ضحاك 3 - اينكه زندگى ايشان خير و كرامت است براى خودشان - نقل از ابراهيم نخعى 4 -بهشت از آن ايشان است - نقل از مجاهد. 5 - معنايش اين است كه زندگى پاك براى آنها است - نقل از زجاج. و حال خوش براى ايشان است - نقل از ابن انبارى، وى گفته: طوبى صيغه فعلى از ماده (طيب ) است. بعضى ديگر گفته اند: طوبى لهم يعنى پاكيزه ترين اشياء كه همان بهشت است براى ايشان است - نقل از جبائى 6 - طوبى يعنى گوارا باد ايشان را زندگى طيب 7 - طوبى لهم يعنى نيك است براى ايشان - نقل از قتاده 8 - طوبى لهم يعنى چه خوبست آنچه براى ايشان است - نقل از عكرمه 9 - طوبى لهم، يعنى دوام خير براى آنها است.1 - طوبى درختى است در بهشت كه ريشه اش در منزل رسول خدا (صلى اللّه اعليه و آله و سلم ) است، و در خانه هر يك از مؤمنين شاخه اى از آن وجود دارد - نقل از عبيد بن عمير و وهب و ابى هريره و شهر بن حوشب. و از ابى سعيد خدرى نيز بدون ذكر سند نقل شده است. اين بود آنچه كه مورد حاجت ما بود از كلام صاحب مجمع البيان.
و بيشتر اين معانى از باب انطباق است، نه اينكه از ظاهر آيه استفاده شده باشد.

ادامه در

(http://www.andisheqom.com/Files/quranshenasi.php?idVeiw=30297&level=4&subid=30297)http://www.aviny.com/quran/almizan/jeld-11/mizan-17.aspx#10

yanoor
۱۳۹۲/۰۸/۲۹, ۱۲:۵۱
آیات قرآن در باب امر به معروفالذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوالزکاه وامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر والله عاقبه الامور(حج ۴۱) آنها کسانی هستند که اگر در زمین به آنان قدرت بخشیدیم نماز برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و سرانجام کارها با خداست. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون (آل عمران ۱۰۴) باید از میان شما گروهی باشند که به سوی خیر و نیکی بخوانند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند. یومنون بالله و الیوم الآخر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین (آل عمران ۱۱۴) به خدا و روز جزا ایمان دارند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و به انجام کارهای خیر می شتابند. این گروه از شایستگانند. والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم (توبه ۷۱) مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند و نماز برپا می دارند و زکات می دهند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند، خداوند به زودی آنها را مورد رحمت (http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%aa.html) خود قرار می دهد، مسلما خدا نیرومند و فرزانه است. کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله ولو آمن اهل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المومنون و اکثرهم الفاسقون.(آل عمران ۱۱۰) شما بهترین امتی هستید که در میان مردم پدیدار شده اید، امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند برایشان بهتر است، برخی از آنان ایمان دارند ولی بیشترشان فاسقند. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المومنین (توبه ۱۱۲)زشتی و حافظان حدود خدایند، مومنان را بشارت ده.

http://tebyan-zn.ir/News-Article/quran/2013/7/20/117023.html

yanoor
۱۳۹۲/۱۰/۱۱, ۱۲:۵۳
فصل هشتم: بررسى آيات ناسخ و منسوخ

اگر از افراطى كه برخى در زمينه اكتشاف «نسخ‏» در قرآن كرده‏اند، بگذريم، با يك سير اجمالى در اقوال بزرگان قرآن‏شناس روشن مى‏گردد كه به تدريج با ضابطه‏مند شدن اصطلاح نسخ، دايره نواسخ قرآن محدود و محدودتر گرديده و نظر محققان متاخر خط بطلانى بر نظريه طرفداران فراوانى نسخ كشيده است به‏گونه‏اى كه: «پيشينيان تا حدود پانصد آيه را منسوخ مى‏دانستند.» (1)

..............................................

آية الله محمدهادى معرفت در بررسى‏هاى خود، تنها هشت آيه را منسوخ مى‏داند، كه عبارتند از: آيه نجوا، آيه عدد مقاتلان، آيه امتاع، آيه جزاى فاحشه، آيه توارث به ايمان، آيات صفح، آيات معاهده و آيات تدريجى‏بودن تشريع قتال. (5)
......................................

گزيده مطالب

1. با ضابطه‏مند شدن اصطلاح نسخ، ديگر نظريات بعضى از متقدمان كه شمار آيات منسوخ را تا پانصد آيه ذكر نموده‏اند، ارزش علمى خود را از دست داده‏است.
2. قرآن‏شناسان شيعى و سنى معاصر تعداد آيات منسوخ را بسيار اندك مى‏دانند. دكتر صبحى صالح ده آيه، آية‏الله معرفت هشت آيه، علامه شعرانى و علامه طباطبائى پنج آيه و آية‏الله العظمى خوئى فقط يك آيه را در كل قرآن منسوخ مى‏دانند.
3. پنج مورد از آيات منسوخ عبارتند از: آيه عفو و صفح; آيه نسخ حرمت زناشويى در شب‏هاى رمضان; آيه جزاى فاحشه; آيه توارث از طريق ايمان; آيه‏نجوا.

http://www.hawzah.net/Per/K/Darsname/dars-51.htm

yanoor
۱۳۹۲/۱۰/۱۱, ۱۳:۰۲
پژوهشى در علوم قرآن

http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/QURAN/pazhoohesh_oloom_quran_ahmadi_08.html

////////////////////////

معنا، شرايط و اقسام سخ و نسخ در قرآن چيست؟

http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=3315&urlId=354


در مورد نسخ به آدرسهای بالا رجوع کنید