عرفان عملی محی الدین عربی

رتبه کتاب
فرستنده belher2 - ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
نویسنده نویسنده سعیدرحیمیان
حجم کتاب حجم کتاب 401.0 کیلو بایت
دریافت دریافت 263
+ دانلود
آنچه از نظریۀ مهم تجلی در عرفان ابن عربی بیشتر مورد تبیین و تشریح قرار گرفته است،
بیان مفاهیم و قواعد و کاربردهاي این نظریه در عرفان نظري وي است، و اغلب از نقش این
مفهوم و قواعد و کاربردهاي آن در عرفان عملی غفلت شده است.
در عرفان عملی ابنعربی است . « تجلی » مقالۀ پیش رو، عهدهدار تبیین این بعد از نظریۀ
اگر تجلی در عرفان نظري محییالدین در ظهور مظاهر از مبدأ و رجوع آنها به او در دو قوس
نزول و صعود نقش دارد، اما این مفهوم در عرفان عملی وي عبارت است از تابش نور الهی بر
قلب سالک که باعث ترقّی وي در قوس صعود میگردد و کارکردهاي متفاوتی با تجلی در
عرفان نظري دارد. در این مقاله، ضمن اشاره به این کارکردها به وجه تمایز تجلی از مرادفات
آن مانند کشف و شهود، همچنین احکام پنجگانۀ تجلی در عرفان عملی ابنعربی، و بالاخره
اقسام آن از جمله تجلی ذاتی، تجلی صفاتی و تجلی افعالی نیز تلاش جهت حل معضل
(پارادوکس) تجلی ذات در عرفان ابنعربی پرداخته میشود.

تصاویر


نظرات

نظری در مورد کتاب وجود ندارد

^

ورود

ورود