مشاهده RSS Feed

مریم

بیماری

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1391/12/02 در ساعت 00:03 (315 نمایش)

بیماری های جسمانی مامحصول جرم های ما هستند چون بدن ماراطوری درست نکرده اند که اگر درست بابدن رفتارکنیم بیمارشویم

وبدن انسان توانایی این راداردکه هر میکروبی را در خودش حل کند ونابود کند

وعلت اینکه سلولها قیام میکنند وسرطان ایجاد میکنند بخاطر یک خبری است که در آنجا شده واشکالی که پیش آمده ،

اگرمابه سلامت روح برگردیم وشاد وقانع وسرخوش شویم وازخودمان راضی باشیم بیمار نمی شویم

و بسیاری ازبیماری ها مربوط به این است که

انسان شب که میخواهد بخوابدته دلش ازخودش میپرسد اگرفردا سرکار نروی چه میشود؟

چون توامروز کاری نکردی و فردا هم کاری نخواهی کردواگرنروی هیچ طوری نمیشودوتوداری تجاوز میکنی به مال مردم ،

چون چیزی می گیری وهیچ چیز نمیدهی ،

خوداین آدم دراثر این نوع زندگی بیمارمیشود،ویروسها ومیکروبها قاتل مانیستند

بلکه به علت گناه وخطا آن حلقه ایمنی وجودمارخنه کرده به علت نامسلمانی وبه علت آنکه تسلیم حق نشدیم
^

ورود

ورود