مشاهده RSS Feed

مریم

زیبابینی و ارتباط آن با عقل

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1391/12/10 در ساعت 00:42 (377 نمایش)


زیبابین کسی است که جهل را از خودش دور کند یعنی آنجایی آدم زیبائیها را درست نمی بیند که دچار توهمات است و پرده های جهل جلوی چشمانش را گرفته،جلوی

عقل و ادراکش را گرفته است ما عقل را نمی سازیم بلکه عقل ما را می سازد و ما از آن بهره مندیم به اندازه استعدادمان و پرده هایی از جهل و نادانی جلوی آن هست.

عقل وقتی در ما فعالیت می کند عقل کل نیست ما گرفتار نفسانیت و شهوات و آرزوها هستیم و گرفتار زمان و مکان و خواسته هایمان می باشیم این عقلی که در ما

کار می کند حجاب است تا آن اندازه که این حجابهای جهالت،اوهام و فرومایگی و هواهای نفس و .... بیشتر کنار برود روشنایی عقل در ما بیشتر می شود و هر چه

روشنایی عقل در ما بیشتر شود زیبایی بیشتر دیده می شود تا آنجایی که بطور کلی این فرومایگی از بین برود این روز افزون بودن زیبایی هم به همین است که این

پرده های جهل و اوهام از کنار برود آن وقت ما آن زیبایی اصلی را می بینیم زیبایی واقعی در همین آفرینش تجلی دارد گل را همه زیبا می بینند اما کسانی زیباتر می

بینند که ادراک قوی تر دارند.هرچه ادراک انسان قوی تر باشد در همه چیز زیبایی می بیند زیبایی بیشتر و بیشتر تا به زیبایی مطلق برسد و آنجاست که هر چه ببیند

زیباست و جز زیبایی نمی بیند.
^

ورود

ورود