مشاهده RSS Feed

کریم

ولی نعمتان بشریت:

به این مطلب امتیاز بدهید
اهل بیت(ص) واسطه فیض:
مرحوم علامه مجلسی در باب ضرورت وجود حجت الهی تمثیل یدارند که شنیدنی است.
ایشان می فرمایند: شما تصور کنید پادشاهی همه مردم را بسیج کند تا شهر را آذین ببندند وهمه جا پاک وتمییز کنند وهمه برای استقبال از مهمانی آماده باشند. وچند روز شهر را بخاطر این مهمانی تعطیل کند.
آنوقت همه خبر دار شوند که پادشاه یک شخص دیوانه ومجنونی را دعوت کرده است که در این صورت همه به عقل این پادشاه خواهند خندید.
اما اگر معلوم شود که ولیعهد یا پادشاه مملکت دیگر ی را دعوت کرده است. همه او را تحسین خواهند کرد هرچند در کنار وهمراه هیأت همراه این پادشاه چند انسان معمولی ودیوانه هم بیایند. کسی پادشاه را بخاطر آمدن آنها مذمت نمی کند چون مهمان اصلی پادشاه است وبقیه به طفیل وجود او آمده اند.
اگر خداوند هم این عالم با این عظمت را که همه چیز آن هماهنگ وهر چیز سر جای خود است برای این باشد که یک تعداد انسان گناهکار ودنیا دوست که سر تا پا عیب ونقص بوده وهیچ سنخیتی با خداوند پاک ومنزه ندارند آمده واستفاده کنند وبعد هم که از دنیا بروند.
همه چیز عالم از سنگ وچوب گرفته تا گیاه وحیوان همه خدا را تسبیح می کنند آنوقت این انسان نافرمانی او می کند واینها همه برا یانسان خلق شده اند:
خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی،(مشارق انوار الیقین فی اسرار امیرالمومنین،ص282؛ ریاض السالکین، ج1، ص363) من همه چیز را بخاطر تو آفریدم ولی تو را بخاطر خود آفریدم. ویا در حدیث دیگری داریم: کنت کنزا مخفیا وخلقت الخلق لکی أعرف( روضة المتقین، ج8، ص162)
در حالی که خداوند این دنیا را برای عبادت وبندگی آفریده است وفلسفه خلقت همین است ونقض غرض از انسان حکیم قبیح است ودر صورت خلقت فوق نقض غرض خواهد شد.

اهل بیت(ع) هدف اصلی خلقت:
باید گفت خداوند بندگانی دارد که اینها آنقدر پاک ونورانی بوده وارزشمند هستند که نورانیت وجایگاه آنها باعث می شود این زمین پاک وعالم پاک این همه انسان گناهکار را تحمل کنند وخداوند به لطف وجود این بندگان آبرومند وپاکش نعمتهای خود را از آنها دریغ نکند.
د رواقع طبق آن تمثیل علامه مجلسی ما سر سفره ای نشسته ایم که برای محمد وآل محمد باز شده است وما به طفیل وجود آنها از این همه نعمت بهره مند می شویم.
چون اگر حجت الهی در روی زمین نباشد نقض غرض خواهد شد وانسانهایی که برای عبادت آفریده شده اند اکثریت قریب به اتفاق گناهکار بوده وهیچ سنخیتی با پروردگار پاک ندارند.

پس ولی نعمتان ما اهل بیت علیهم السلام هستند وهر چه داریم از آنها داریم واگر یکی از این حجج الهی بر روی زمین نباشد زمین همه برکات خود را از ما بر خواهد داشت ودیگر قابل سکونت نخواهد شد. چون عالم پاک نمی تواند موجود ناپاک ومعصیت کار را تحمل کند.
هر چه داریم زا اهل بیت داریم واین عین واقعیت است وچه بهتر که تلاش کنیم به زندگی ها ورفتارهای خود رنگ اهل بیتی دهیم وتمام تلاش خود را برای جلب رضایت آنها به کار بندیم.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود