مشاهده RSS Feed

مزمل

یاری خدا برای مومنین

به این مطلب امتیاز بدهید
برای خواندن یک کتاب ابتدا باید روش خواندن را بدانیم قران کتابی است که دارای آیات متشابه است این یک نکته کلیدی است که همه رموز قران را دارد
اما چون مردم نمی دانند کدام آیه متشابه است نمی توانند قران را درست بخوانند یعنی هیچ کس قادر نیست ادعا کند می تواند قران را بخواند زیرا نمی داند این آیه ای که می خواند متشابه است یا غیر متشابه.

آیا احمد پیامبر اسلام که قران را بر مردم عرب قرائت کرد می دانست جواب نه نمی دانست
علت آن است که قران تا زمان تاویل به صورت غیب می ماند
یعنی قران از چشم ها غایب است و کسی نمی تواند به این غیب دست رسی پیدا کند .

بنا براین اثبات می شود که احمد نباید از راز قران با خبر باشد چون غیب مخصوص خداست و اگر غیب را به حتی یک نفر بگوید دیگر این غیب نیست یک راز تا وقتی راز است که فقط یک شخص بداند حتی اگر دو نفر رازی را بدانند و این دو نفر راز را به احدی مطرح نکنند نمی توان نام این دانستن را راز گذاشت راز شخصی است یعنی یک نفری است

بنا براین مهمترین مطلب که اصل بنیادین قرآن است همان راز غیبی قران است که به صورت آیات متشابه بیان شده است و احدی جز خدا تاویلش را نمی داند
این زمان تا وقتی که خدا راز این قران رابه فردی به نام ن بگوید(ن والقلم و ما یسطرون) غیب است وقتی به ن نازل کرد دیگر غیب نیست و از حالت غیب به حالت آشکار در می آید

سهل انگاری به این مطلب یعنی خواندن قران امی وار یعنی خواندن غلط و نادرست
وقتی ن به مردم حقیقت قران را گفت وظیفه مردم ایمان آوردن به او است ن فردی اعجمی است که در مورد او قران می گوید ولو نزلناه علی بعض الاعجمین اگر قران را براعجمی نازل کنیم به او ایمان نمی آورند
این همان تاویل آیات متشابه است این ن همان رسولی است که خدا فرستاده است تا حقیقت قران را بر مردم بیان کند


اما علت ایمان نیاوردن مردم به این اعجمی یا همان ن نارسا بودن قران نیست بلکه علت نارسایی گیرنده های مغزی مردم است چنان که می گوید تو نمی توانی مردگان را چیزی بشنوانی یا تو نمی توانی صدایت را به گوش کران برسانی

پس اگر کر یا مرده صدا را نمی شنوند نباید نارسایی صدای زنده دانست بلکه باید نارسایی گیرنده را عامل دانست
اکنون امواج بسیاری در آسمان وجود دارد اما برای دریافت این امواج نیاز به گیرنده مناسب است

حق همین است اما سرنوشت چه می شود همانطوری که تجربه ثابت کرده است اراده خدا بر پیروزی حق تعلق گرفته است و تلاش هایی که در آن قدرت خدا نادیده گرفته شود به نتیجه نخواهد رسید و اگر فکر می کنیم معادلات و محاسبات ما در زندگی دنیا امید و خوشبختی و رفع مشکلات را بدنبال دارد این خیالی باطل است زیرا خدا در قران نصرت خدا را در یاری خدا قرار داده است

جوشیدن آب زیر پای اسماعیل سرد شدن آتش بر ابراهیم نابودی سپاه ابرهه شکافتن دریا با عصای موسی و نجات عیسی از چنگال دشمنانی که قصد کشتنش را داشتند همه نشان از این دارد که دست خدا بالای دست ها است و هر اتفاقی که خدا را در آن دخیل ندهیم نتیجه نخواهد داد و هر ترسی که به ما بگوید شما نابود می شوید این ترس را خدا می تواند به امنیت تبدیل کند ما قدرالله حق قدره یعنی محاسبات بشری منهای توکل به خدا محکوم به شکست است


فرعون سالها فرزندان پسر بنی اسرائیل را کشت تا موسی را بکشد اما خواست خدا بر این قرار گرفت تا موسی توسط فرعون با امکانات زیاد بزرگ شود.وقتی خدا می گوید من چیزی می دانم که شما نمی دانید یعنی هر چه به سرتان می آید ناشی از جهل بشری تان است در حالی که فکر می کنید می توانید با داشته های خود به هدف خود برسید.

نظرات

^

ورود

ورود