مشاهده RSS Feed

Partofar

هرمنوتيك چيست

به این مطلب امتیاز بدهید
هرمنوتيك روش شناسى


مؤلفى كه متنى را از خود به يادگار مى‏گذارد، حامل پيامى است‏ به نسل حاضر و آينده، طبعا هدف مفسر نيز كشف واقعيت اين پيام است و هرگز نمى‏توان تفسير را از كشف پيام جدا كرد.
در اين قسمت متون علمى و يا متون دينى با ديگر متون تاريخى و اجتماعى فرقى ندارند و در همه، سعى و كوشش مى‏شود پيام مؤلف به دست آيد.
بالاخص كتابهاى آسمانى كه پيام آن سعادت آفرينى براى انسان‏هاست، در تفسير آن سعى بر اين است كه مقصود واقعى از متن به دست آيد; زيرا انحراف از آن واقعيت، جز غلتيدن در وادى ضلالت چيزى نيست . چنان كه مى‏فرمايد:
«ان‏هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم...» (اسراء/9) .
«قطعا اين قرآن انسانها را به آيين استوار راهنمايى مى‏كند» .
كتاب آسمانى ما مؤمنان را به انديشيدن در آيات قرآنى دعوت مى‏كند تا از اين طريق به مفاهيم عالى قرآن راه يابند و آنها را از نظر انديشه و رفتار به كار ببندند.
«اگفلا يتدبرون القرآن...» (نساء/82) .
«آيا در آيات قرآن نمى‏ انديشيد» .
و در آيه ‏ى ديگر مى‏فرمايد:
«كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته و ليتذكر اولوا الالباب‏» (ص/29) .
«كتابى است كه آن را فرو فرستاديم تا در آيات آن بينديشيد، و صاحبان خرد متذكر گردند» .
اين آيات و نظاير آنها كه در كتابهاى آسمانى به فراوانى وجود دارند همگى ما را به يك حقيقت دعوت مى‏كنند و آن اين كه اين كتاب براى آن فرو فرستاده شده كه افراد با ايمان با تدبر و انديشه به مقاصد كتاب كه مقاصد فرستنده‏ى آن نيز در آن نهفته است پى ببرند، و آنها را به كار گيرند. بنابراين، تلاش مفسر بايد در مسير كشف مقاصد مؤلف باشد و در غير اين صورت هدايت تحقق نپذيرفته و تدبر به ثمر نمى‏رسد.
از آنجا كه تفسير متن نزد عالمان اسلامى جنبه‏ى روشى داشته است نه فلسفى، مفسران بزرگى براى مفسر شروطى قايل شده‏اند تا بتوانند در پرتو فراهم ساختن اين شروط، مقاصد الهى را به دست آورند، و همه آنها حاكى از آن است كه مفسران اسلامى به تفسير به ديده‏ى «روشى‏» مى‏نگريسته‏اند. ما به عنوان نمونه برخى از مفسران را كه شرايط تفسير صحيح را به صورت روشن مطرح كرده‏اند، ذكر مى‏كنيم.
الف) حسين بن محمد بن المفضل ابو القاسم معروف به راغب اصفهانى (م‏502ه) در كتاب گران‏سنگ خود به نام مقدمه «جامع التفاسير» شرحى درباره‏ى شرايط تفسير و مفسر آورده كه اجمال آن را از نظر شما مى‏گذرانيم.
او مى‏گويد: تفسير كتاب الهى جز در سايه‏ى يك رشته علوم لفظى و عقلى و موهبت الهى امكان پذير نيست، او اين علوم را چنين بر مى‏شمرد:
1. شناخت الفاظ كه متكفل آن علم لغت است.
2. مناسبت‏برخى از الفاظ با برخى ديگر كه بيانگر آن، علم اشتقاق است.
3. شناسايى عوارض الفاظ يعنى صيغه سازى و اعراب آخر كلمه كه بيانگر آن علم صرف و نحو است.
4. شناسايى قرائات مختلف.
5. شان نزول آيات بالاخص آنچه كه مربوط به سرگذشت پيشينيان است و از آن به نام «علم آثار و اخبار» نام مى‏برند.
6. آنچه كه از رسول خدا درباره‏ى مجملات و مبهمات قرآن نقل گشته است. مانند گفتار رسول خدا درباره نماز و زكات كه شرح آنها در سنت پيامبر است.
7. شناسايى ناسخ و منسوخ، عام و خاص، و مسايل اجماعى و اختلافى كه از آنها در علم اصول بحث مى‏شود.
8. شناسايى احكام دين و آداب آن و سياست‏هاى اسلامى كه «علم فقه‏» از آنها بحث مى‏كند.
9. شناسايى ادله و براهين عقلى كه از آنها در علم كلام گفتگو مى‏شود.
10. علم موهبتى كه خدا آن را در اختيار كسى قرار مى‏دهد كه بداند و عمل كند، سپس از اميرمؤمنان على عليه السلام نقل مى‏كند كه حكمت روزى به سخن درآمد و چنين گفت: «من ارادنى فليعمل باحسن ما علم‏» : «هر كس خواهان حكمت است‏به آنچه كه مى‏داند به نحو احسن عمل كند» .
سپس مى‏گويد: اين موهبت الهى در سايه انجام كارهاى صالح رخ مى‏دهد و لذا قرآن مى‏فرمايد:
«والذين اهتدوا زادهم هدى...» (محمد/17) .
«كسانى كه هدايت‏يافته‏اند و به آنچه كه مى‏دانند عمل كرده‏اند بر هدايتشان مى‏افزاييم‏» .
آنگاه راغب مى‏افزايد: آگاهى از اين علوم به اضافه موهبت الهى سبب مى‏شود كه مفسر از هر نوع تفسير به راى (تفسير به صورت پيشداورى) بيرون آيد.
تفسير به راى از آن گروهى است كه اين ابزار و ادوات (امور دهگانه) نزد او فراهم نباشد، اين گروه طبعا راه تخمين و گمان پيش مى‏گيرد و يك چنين فرد، خطاكار است هرچند به واقع برسد; زيرا قرآن مجيد گروهى را تصديق مى‏كند كه به حقيقت در عين آگاهى گواهى دهند چنان كه مى‏فرمايد:
«...الامن شهد بالحق وهم يعلمون‏» (زخرف/86) .
«كسانى كه به حقيقت در عين آگاهى از آن، گواهى مى‏دهند» (8) و (9) هدف از ترجمه گفتار راغب اصفهانى ارايه‏ى اين حقيقت است كه در طول تاريخ تفسير، مفسران بر اين عقيده بودند كه از راه‏هاى خطا ناپذير يا كم خطاپذير به تفسير قرآن مى‏پردازند و مقاصد الهى را به دست مى‏آورند.
ب) بدرالدين محمد بن عبد الله زركشى (745 794) در كتاب گران‏سنگ خود «البرهان فى علوم القرآن‏» بحثى گسترده در اين مورد دارد.. (10) ج) جلال الدين سيوطى (848 911) مؤلف كتاب «الاتقان في علوم القرآن‏» روش صحيح تفسير قرآن را به صورت گسترده مطرح كرده و از گفتارهاى راغب اصفهانى و زركشى بهره گرفته است. (11) د) خوشه چين علوم دانشمندان اسلامى نگارنده اين سطور فصلى درباره آداب اين تفسير و شيوه صحيح در كتاب «منشور جاويد» (12) گشوده كه نقل آنها مايه‏ى اطاله‏ى سخن است.
اين نه تنها قرآن است كه مفسران عالى مقام، درباره‏ى روش صحيح آن سخن گفته‏اند، بلكه تفسير حديث پيامبر و ديگر معصومان از اين اصل جدا نيست، تفسير حديث‏بر دو پايه استوار است:
الف) صدور حديث از معصوم با سند صحيح نقل شده باشد.
ب) متن آن با توجه، به كار بردن دستور زبان و ديگر شرايط كه در علم الحديث گفته‏اند، تفسير شود.
از علومى كه با طلوع اسلام پى‏ريزى شد، علاوه بر گردآورى حديث معصوم، نگارش كتابهاى تفسيرى در باره حديث‏شد، اگر صحيح بخارى و صحيح مسلم از شروحى برخوردار مى‏باشند، كتب اربعه اماميه ما نيز از شروح زيادى برخوردار است.
مرحوم مجلسى (1038 1110) كافى كلينى را در 25 جلد به نام «مرآة العقول‏» تفسير كرده است، همچنان كه «تهذيب‏» شيخ طوسى را در ده جلد به نام «ملاذ الاخيار» تفسير نموده است.
ذكر اين شواهد براى اين است كه در شرق اسلامى در ميان مسلمين، مفسران كتب آسمانى قبل از طرح «هرمنوتيك جديد» انگيزه‏اى جز كشف واقعيات و اهداف مؤلف نداشته‏ اند.

http://www.askquran.ir/thread48261-2.html
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
کتابشناسی
^

ورود

ورود