مشاهده RSS Feed

Partofar

تأثیر آموزه های قرآنی بر شکل گیری شخصیت ونقش اجتماعی افراد

به این مطلب امتیاز بدهید
فهرست


مقدمه
عوامل فردی
الف) شرایط فیزیولوژیکی
ب) شخصیت انسانی
عوامل اجتماعی
الف) جامعه پذیری
ب) فشار ساختاری
ج) برچسب کجروی
د ) کنترل اجتماعی
عوامل انحرافات از منظر قرآن کریم
شخصیت و ویژگی های روانی
عوامل فیزیکی و متافیزیکی
الف)- افزایش یا کمبود کمی عوامل مادی
ب)- بعضی از عوامل مادی، دارای کیفیت و ویژگی خاصی
عوامل زمینه های اجتماعی
الف- همنشینی با افراد منحرف


ب- ناهنجاری نخبگان و گروه مرجع
الف) از منزلت رفیع و احتماعی ساقط...
ب) منزلت و پایگاه اجتماعی ... دارا هستند
ج) وضعیت آنومی و نابسامانی اجتماعی
د) کاهش نظارت و کنترل
ه)تعارض فرهنگی
و)از نظر قرآن "جاهلیت"(ساختار اجتماعی آسیب ساز)
الف-عدم رعایت عدالت
ب-عدم محوریت انسانیت
ج- دفاع از حق
د- عدم رعایت موازین اخلاقی در جامعه جاهلیت
نتیجه گیری
منابع

مقدمه
قرآن کریم بر اساس شناخت ماهیت انسان، اهداف و ارزش هایی که برای او ترسیم می کند، در تبیین تأثیر آموزه های قرآنی بر شکل گیری شخصیت ونقش اجتماعی افرادکجروی عوامل متعدد روان شناختی، اجتماعی، حتی فیزیکی و متافیزیکی را دخیل می داند. با وجود تأکید محوری قرآن بر شخصیت و ویژگی های روانی آدمی از قبیل عقل، غضب، شهوت و همچنین نقش شیطان در این زمینه، سبب نشده است که توجه قرآن به نقش عوامل اجتماعی کم شود. در این نوشتار به بعضی از متغیرهای اجتماعی که در کجروی انسان نقش دارند، با توجه به الهام از آیات قرآن کریم اشاره شده است. از قبیل: همنشینی با افراد و گروه منحرف؛ نقش گروه مرجع و نخبگان جامعه؛ نقش نابسامانی اجتماعی و وضعیت آنومی؛ تأثیر کاهش نظارت و کنترل اجتماعی؛ نقش تعارض فرهنگی و ساختار اجتماعی آسیب ساز جامعه بررسی زمینه ها و عوامل وقوع انحرافات اجتماعی از مسائل مهمی است که جامعه‎شناسان و دیگر اندیشمندان مسائل انسانی، اهتمام خاصی به آن نشان داده اند. تلاش آنها در حوزه های مختلف نظری و میدانی جهت تبیین کجروی مجموعه ای از نظریه های مختلف را شکل داده است که هر یک به نوبه خود متأثر از زمینه های محیطی، فرهنگی و حتی ایدئولوژیکی بوده اند. این قبیل کندوکاوها، بیانگر علاقه فطری جامعه انسانی برای رسیدن به یک زندگی بهنجار، سالم و به دور از کجروی ها است.
rقرآن کریم که عهده دار هدایت انسان و راهنمایی او برای رسیدن به ارزش ها و فضیلت ها است، از یک سو ضد ارزش ها و ناهنجاری ها را بیان فرموده و از سوی دیگر زمینه ها و عوامل آن را تشریح نموده است. تحلیل و بررسی تأثیر آموزه های قرآنی بر شکل گیری شخصیت ونقش اجتماعی افراد در تبیین کجروی توانایی محقق را در شناسایی واقع‎بینانه عوامل آن قرین موفقیت و کامیابی قرار داده و همچون چراغی راهگشای تحقیقات میدانی است.
این قبیل از تلاش ها هرچند سابقه ای دیرین در بستر تاریخ و دفتر معرفت دارد، اما به جهت گستردگی موضوعات اجتماعی و بیگانگی بخش وسیعی از ادبیات علوم اجتماعی نسبت به مبادی، مفروضات و مفاهیم اسلامی، هنوز در ابتدای راه است. در این نوشتار سعی شده است، تا اصول کلی این تبیین از دیدگاه قرآن کریم ترسیم شود.
http://www.askquran.ir/thread47822-2.html
برچسب ها: مذهبی- فرهنگی ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
فرهنگی ، اجتماعی
^

ورود

ورود