مشاهده RSS Feed

Partofar

بررسي سيماي قرآن در انديشه امام خميني

به این مطلب امتیاز بدهید
بررسي سيماي قرآن در انديشه امام خميني
تحقيق و پژوهش پيرامون قرآن كريم، سنت ديرينه همه محققان مسلمان است كه در پي كشف و فهم آيات الهي بوده و طالب درك عميق تر از اين صحيفؤ ربوبي اند. از طرف ديگر سيره شناسي مفسران و پي جوئي روش ايشان نيز از جملؤ تحقيقات علمي روز مي باشد كه محققان ديگري را بر اين امر واداشته است. تحقيق حاضر، پيوندي از دو سنت ديرينه و جديد است كه كشف سيماي قرآن را در انديشه اي بررسي مي نمايد كه خود مظهر عاليترين درك و فهم اين وديعه الهي بوده و لذا دو بعد قرآن شناسي و سيره شناسي را توامان در حد بضاعتي اندك و تواني ناچيز به عهده گرفته است.
اكنون آنچه پي آمد اين پژوهش مي باشد آن است كه:
در تمامي جنبه هاي زندگي پر بركت حضرت امام (رض) از ابعاد فقهي، فلسفي، عرفاني و اخلاقي گرفته تا عرصه هاي سياسي اجتماعي و مبارزاتي ايشان قرآن كريمْ نقش تعيين كننده داشته است. گرچه حضرت امام (رض) صاحب آثار تفسيري مدون و منضبط نمي باشد ليكن در بررسي قرآن، عميق تر از مفسران بدين ميدان گام نهاده و در طرح مباحث تفسيري خويش، با اطلاعاتي وسيع و فراگير و با نگرشي همه جانبه وارد شده است.
برچسب ها: قرآنی ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
علوم قرآن
^

ورود

ورود