مشاهده RSS Feed

علی ولی زاده

دانش وخواهش

به این مطلب امتیاز بدهید
بسم الله الرحمن ارحیم
هریک ازمادوموضوع متفاوتی را درخودوجدان میکنیم که هردوازشئونات نفس ماست یکی ازآنها رادانش می نامیم ودیگری راخواهش می گوئیم هرچندکه این دوموضوع دراکثرانسانها چون توجهی ندارند خلط شده باهم وبرای خودآنهاقابل تفکیک نباشد حال که برای ما موردتوجه قرارگرفته بجاست که بپرسیم دراعمال ورفتار ما خواهش ماست که بردانش ما می چربد ویا دانش ماست که مبدأ صدورافعال ما ست ویا مخلوطی ازاین دو؟ به هرصورت پاسخ شماچیست؟
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

  1. علی ولی زاده آواتار ها
    اگرخواستی درپی تفکیک دانش ازخواهش دردرون خودبگردی بهتراست بدانی که خواهی دید خواهش ازمقوله نیازهای تو نشأت می گیرد ودانش ازمقوله ادراکات ودانائی های تو پس چه خوبست که بپرسم چون می خواهی درپی دلیل می گردی یا چون دلیل داری می خواهی ؟-شاید بگوئی چه فرقی می کند بالاخره می خواهم ! راستی درقرآن کریم اگردقیق شدی می توانی بگوئی کدام یک ازاین دو ،مقدم بردیگریست یعنی اول دانش داریم وبعد صاحب خواهش می شویم ویا اول خواهش داریم بعدصاحب دانش می شویم
^

ورود

ورود