مشاهده RSS Feed

من منتظرم...

حجاب یعنی...

به این مطلب امتیاز بدهید
حجاب یعنی...


حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است. حجاب مصونیت است نه محدویت.
.حجاب یعنی حیای جوان باعفت.
.بدحجابی زن از بی غیرتی مرد است.
.کسی که عفت داشته باشد ارزش ومنزلتش زیاد خواهد بود.
حجاب امن ترین پناهگاه زن
.حجاب بیانگروقارو افتخار زن است.
.زن درحجاب مانندگوهر در صدف است.
حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.
.حجاب سرچشمه کمال زن است.
.چادربهترین نوع حجاب ونشانه ملی ماست.
.عفت باید درفکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش واندام تجلی داشته باشد.
حجاب جاذبه خوبی ها ودافعه خطاهاست.

ای زن به تواینگونه خطاب است زیبنده ترین زن حفظ حجاب است.
حجاب مادر پاکیهاست.
حجاب تلالو شبنم بر چهره گل
حجاب مظهرعفاف است.
حجاب دژوقلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است.
.حجاب یعنی حیا وجوانمردی وشرف و آزادگی وبصیرت.
حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو وشرف، ب= بندگی.
حجاب یعنی حریت و آزادگی و افتخار وبندگی
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
حجاب و عفاف

نظرات

  1. منتظرمهدی زهرا آواتار ها
    ....................................
^

ورود

ورود