مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

25)آیا فرشته ها میتوانند نامطیع باشند؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: هیچ فرشته ای متکبر نیست، همه الله را اطاعت میکنند (سوره 16 آیات 49-50)، اما "هان به فرشتگان گفتیم، آدم را سجده کنید" و همه آنها به آدم سجده کردند مگر ابلیس، ابلیس نافرمانی کرد و او بسیار متکبر است (سوره 2 آیه 34).

پاسخ:

هیچ کجای قرآن نیامده است که ابلیس یک فرشته بود، بلکه قرآن میفرماید ابلیس از جن بود.(سوره18،آیه50) دلیل اینکه وقتی به فرشتگان دستور سجده داده شد، از ابلیس هم انتظار سجده میرفت این بود که او با عبادت زیاد به مقامی رسیده بود که در میان گروه فرشتگان قرار گرفته بود و دستور شامل او نیز میشد. پس متکبر بودن شیطان، متکبر نبودن فرشتگان را نفی نمیکند، زیرا ابلیس در اصل بک فرشته نبود، بلکه یک جن بود.
^

ورود

ورود