مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

28) آیا تورات مثل قرآن است یا نیست؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: ادعای مسلمانان مبنی بر تحریف انجیل و تورات، از یک طرف با (سوره 2 آیه 24) و (سوره 17 آیه 88) و از طرف دیگر با (سوره 28 آیه 49) و (سوره 46 آیه 10) در تضاد است.

پاسخ:

پیش از هر چیز یادآوری این نکته اهمیت دارد که اگر ادعای ما مبنی بر تحریف تورات و انجیل، با برخی آیات قرآن تضاد داشته باشد(که البته ندارد) این امر نشانگر وجود تناقضی در قرآن نخواهد بود.

قرآن در (سوره2 آیه24) و (سوره17 آیه88) و (سوره46 آیه10) صحبتی از تورات و انجیل نفرموده است که بخواهد با باور ما در مورد تحریف تورات و انجیل در تناقض باشد.

در سوره28 آیه 49، قرآن کریم، تورات(و نه انجیل) را در کنار قرآن هدایتگرترین کتابها میداند، ولی این امر به معنای آن نخواهد بود که تورات تحریف نشده است، بلکه تحریفات تورات در حدی نبوده است که هدایتگری آن از بین برود، زیرا تورات با وجود تمام تحریفات شامل توحید و نبوت و احکام دینی میباشد.

در مورد تحریفات تورات و انجیل، ما بر اساس تعصبات دینی خودمان این ادعا را نداریم بلکه با تحقیقات و بررسی روی تورات و انجیل این امر مکشوف میشود و خب این امر همانطور که گفتیم با هیچکجای قرآن تضاد ندارد.
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود