مشاهده RSS Feed

مریم

دانه ی برف

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1394/01/23 در ساعت 08:50 (238 نمایش)

دانه ی برف . . .
باد به خروش آمد و فریاد خشمش در سینه کوهستان پیچید . نعره های دهشتزای این کوهستان ، که پژواک فریاد های باد شرزه است ، بر گوش ابر رهگذر طنین تحول و تطور را می اندازد . . .
ناگاه هوا سرد شد . سردتر از چند لحظه پیش ...
ابر خود را جمع کرد و ناگاه قطرات بخارآلود خود را در فضای سرد محیط تبدیل به دانه ای برف کرد .
دوباره فریاد باد خشمناک دانه برف را به هوا برد .
دانه برف بیچاره در نگاه اول باد را شناخت .
طبیعت ، عنان را به باد داده بود .
باد می خورشید و می رفت . رجز می خواند . قهقهه می کشید .
برف بیچاره که سردی و گرمی روزگار را نچشیده بود از دهن دره های باد می ترسید ،
می لرزید ؛ ولی با گوشه چشمانش به باد می نگریست .
فکر می کرد که تا چند لحظه دیگر باید کجا باشد !
آیا به زمین صافی خواهد آمد ؟
آیا بعد از مدتی به آبهای جوی خیابان می رود ؟
آیا به دریا می رود ؟
آیا قعر دره های سر به حضیض کشیده ی قطب به صورت توده های منجمد یخچالی مدفون می شود ؟
آیا به بام پیرزنی می افتد که توان پارو کردن را هم ندارد ؟
ضربه های باد دانه برف را از این خیالهای مبهم بیرون برد .
دانه برف خسته تر از همیشه به بالش خشن باد تکیه داده و همین طور به خواب رفت .
لحظه ای بعد ، صدای کولاک باد در کوهستان خفه شده گهگاهی اندک نسیمی ، رخساره ی زمین سفیدپوش را می خراشید .
دانه ی برف چشمهای خود را آرام آرام گشود . نگاهی به چپ و نگاهی به راست . . .
خدایا اینجا کجاست ؟
گویی اینجا قرن هاست که ذی حیاتی از آن نگذشته است .
آه ! چقدر دردناک است ! فکر نمی کردم که اصلا چنین جایی هم موجود باشد .
ناراحت تر از قبل یادش آمد که خوابی دیده است .
به مغز کوچکش فشار آورد ، سرش را میان دست هایش فشرد ...
آها ! یادم آمد ! برای اولین بار شکل خنده بر گونه هایش نقش بست . یادش آمد خواب دیده بود که به روی برکه آبی افتاده است ...
مادرش می گفت : هرگاه دانه برفی به روی آب بیفتد ، ماهی سیاه کوچولو به رقص می آید ، و او هم رقص ماهی را دیده بود ، ولی چه فایده ! همه اش در خواب بود .
نقش خنده از صورتش زدوده شد .
در همین هنگام صدای پای آشنایی از دور رسید .
گویی قصد ندارد بدون دق الباب وارد خانه شود . گوش داد ...
آه خدایا ! باز هم باد !
باد به خروش آمده بود و فریاد خشمش بر سینه ی دشت می نشست .
رجز می خواند ، قهقهه می زد . دانه برف گوشهای خود را گرفت . چشمهایش را بست و خود را جمع و جور کرد . ناگاه نگاه تند باد او را به هوا برد .

اما این بار دانه برف نمی ترسید . نمی لرزید . چشمهای دریده باد برایش ترسناک نبود.
فکر می کرد با آواز تند باد رقص می کند ؛ ولی شاید این رقص ، رقص مرگ باشد .
دانه ی برف در اندیشه سرنوشت نامعلوم خود نبود . خودش را به باد سپرده بود ...
می خواست بخوابد تا بار دیگر رقص ماهی کوچک را در آب ببیند .
چشمانش را بست ، ولی طولی نکشید که باد او را به صخره بزرگی از کوه زد .
دانه برف افتاد و غلتید ...
هر لحظه پایین تر می آمد .
سرانجام در پایین با پیکره ای ضربه دیده افتاد .
دیگر فکر این را نمی کرد ، که مگر باد هم این همه بی رحم است ؟
به ماهی سیاه کوچولو فکر کرد و آرام آرام اشک هایش را بر گونه های سرخش روانه کرد .
زانوی غم در بغل گرفت و زد زیر گـــریه ...
ابرها باز شدند . خورشید آرام و آهسته اولین سلامش را به دانه ی برف داد .
اما او آنقدر گریه کرده بود که تمام وجودش اشک شده بود و بس .
خورشید بالاتر آمد .
چشمانش را خیره کرد .
اما دیگر دانه ی برفی نبود .
هرچه نگاه کرد دانه برف را پیدا نکرد .
فقط چند قطره اشک بر دامان کوهستان ریخته شده بود . . .

^

ورود

ورود