مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

34) آیا نوح تبعید شده بود؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: پیش از اینها قوم نوح تکذیب کرده بودند. بنده مارا تکذیب کردند و گفتند: دیوانه است و به دشنامش راندند. (سوره 54 آیه 9). حال اگر نوح رانده شده بود (از منطقه اش رانده شده بود) چطور قومش میتوانند در هنگام رد شدن از کنار نوح که کشتی میساخت او را مسخره کنند (سوره 11 آیه 38). نوح نمیتواند هم طرد شده باشد هم توسط قومش مسخره شود.

پاسخ:

قرآن در آیه اوّل (سوره54، آیه9) هیچ اشاره ای به تبعید شدن ندارد. آیه می گوید: او را تکذیب کردند و گفتند: دیوانه است و او بسی آزار کشید. اما متأسفانه اشخاص تناقضجو، آن را راندن معنا کرده اند!! حتى اگر معنای «ازدجر» راندن و طرد کردن باشد، باز معنای تبعید از آن فهمیده نمی شود. پس ادعای تناقض از بیخ و بن باطل است.

کاملاً روشن است که با نگاهی به دو آیه یاد شده بین آنها تناقض و تنافی دیده نمی شود، زیرا آیه 9 سورة 54 از ایجاد مانع و تکذیب حضرت نوح توسط قومش سخن می گوید. آنها می گفتند: او دیوانه است و با انواع آزارها آن حضرت را از ادامة تبلیغ رسالتش باز می داشتند و گاهی او را تهدید به سنگسار می کردند.(شعراء:116) بنابراین، در این آیه، از بیرون کردن حضرت نوح(ع) از شهر یا تبعید آن حضرت توسط قومش سخنی به میان نیامده است، و در آیه بعدی (هود:38) تأکید می کند که نوح بعد از ایجاد موانع و نپذیرفتن رسالت توسط قومش، به امر خداوند مأمور به ساخت کشتی بزرگی شد، که باز قومش، وقتی از کنار حضرت می گذشتند او را مسخره می کردند و می گفتند که در این سرزمین خشک، آبی وجود ندارد که کشتی در آن افکنده شود!
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود