مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

42) تنها خدا میداند یا بعضی از انسانها هم میدانند؟ مشخص یا غیر قابل درک؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: "قرآن به زبان عربی روشن است" (سوره 16 آیه 103) اما "هیچ کس نمیداند تفسیر آن چیست جز الله (سوره 3 آیه 7). و انسانهای اهل فهم نیز میدانند (سوره 3 آیه 7).

پاسخ:

شبهه ساز مرتکب مغالطۀ تجاهل شده است، قران در سوره3 آیه7، میفرماید تفسیر آیات متشابه را کسی جز انسانهای اهل فهم و خدا نمیداند، حال شبهه ساز این دو را از هم جدا کرده است و میگوید کدامیک از این دو؟ خدا یا افراد اهل فهم؟

پاسخ آشکار است: قرآن فرموده هم خدا و هم افراد اهل فهم.

البته لازم به ذکر است که به زبان عربی روشن بودن، ارتباطی به اینکه درک عمق و بطن آیات قرآن برای همه یکسان است. درست مثل این است که یک متن علمی به زبان فارسی سلیس و روان نوشته شود، ولی خب هر کسی نمی تواند این متن علمی را بفهمد، هر چند به زبان فارسی سلیس و روان نوشته شده باشد.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود