مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

43) آیا فرعون غرق شد یا توسط اسرائیلیان نجات یافت؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: نجات یافت (سوره 10 آیه 92)، غرق شد (سوره 28 آیه 40، سوره 17 آیه 103، سوره 43 آیه 55).

پاسخ:

همانگونه که سوره های قصص، اسراء و زخرف به غرق شدن فرعون با همراهانش تصریح کرده، می فهمیم که فرعون در دریا غرق شد و مُرد ولی آیۀ 92 سوره یونس (10) می فرماید: «الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیة...»، یعنی بدن فرعون را از آب نجات دادیم تا نشانه ای برای دیگران باشد.

در این آیه به خارج شدن (نجات یافتن) بدن و جسم فرعون از آب اشاره می کند. یعنی پس از آنکه فرعون غرق شد و خداوند جان او را گرفت، بدن بی جان او را به ساحل انداخت تا موجب عبرت و پند آموزی برای دیگران باشد و ببینند که فرعون با آن همه ادعا، چگونه بدن بی جان او بدون هیچ تحرکی روی زمین افتاده است.

افزون بر این برخی مفسران مراد از بدن را «زره» می دانند چون فرعون زرهی از طلا داشت که همه او را با آن علامت می شناختند و خداوند متعال فرعون را با آن زره به بالای آب آورد تا برای آیندگان عبرت و پند باشد.

به هر یک از این تفاسیر و معناها رجوع کنیم، متوجه می شویم که تنها در ساحل بدن او نمایان شد، یا نمایان شدن زره ای که بر تن داشت. در حالی که سه آیه اوّل به صراحت بر غرق شدن فرعون دلالت می کند.

پس قرآن از نجات دادن جان فرعون، آن هم توسط بنی اسرائیل هیچ سخنی به میان نیاورده است.
^

ورود

ورود