مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

52) بوجود آوردن و بی نیاز بودن؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: یک تناقض داخلی برای اشتباه در انتخاب کلمات مناسب.

پاسخ:

باز هم تناقضجو از توضیح تناقضی که ادعا کرده است، خودداری کرده است، ولی معلوم است که منظورش اینستکه بوجود آوردن و بی نیاز بودن با هم در تناقض است، ولی خب این امر چیزی نیست که بخواهد امری خاص قرآن باشد که این فرد آنرا به عنوان تناقض داخلی در قرآن نقل کرده است! اما پاسخ این شبهه:

اشتباه از آنجا ناشی می شود که گوینده، خدا و هر چیز را با خود قیاس می کند: از قیاسش خنده آمد خلق ر.

از آنجا که انسان ناقص است و همه کمالات را ندارد، در کارهای خود در پی برطرف کردن نیاز خود می باشد، اما درباره خداوند که دارای همه کمالات است این تصوّر نامعقول است. محبت وی به کاری از آن جهت که اثری از کمالات اوست، می باشد و نیازی وجود ندارد، چون اساساً نیاز در جایی است که موجودی چیزی را نداشته باشد و در پی به دست آوردن آن باشد، مثلاً اگر خداوند انسان را خلق می کند، نه به خاطر نیاز او به انسان است، بلکه به خاطر ذاتش که کمال محض است می باشد. یعنی اقتضای ذاتی که همه کمالات را دارا است این می باشد که آن کمالات را در مرتبه ای مختلف به ظهور و تجلی برساند. بنابراین فرق بین انسان و خدا این است که در خداوند محبت به «کمال موجود» منشأ انجام کار می شود، اما در مورد انسان محبت به « کمال مفقود» و شوق به دست آوردن آن، منشأ فعالیت می گردد، پس هر به وجود آوردنی همراه با نیاز نیست:

من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگانم جودی کنم
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود