مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

60) چند شرق و چند غرب؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: یک شرق و یک غرب (سوره 26 آیه 28)، دو شرق و دو غرب (سوره 55 آیه 17) چندین شرق و چندین غرب (سوره 70 آیه 40).

پاسخ:

بسیار مرسوم است که درباره یک حقیقت با نگاه و زاویه های متفاوت و بر اساس اعتبارات متفاوت تعبیرهای مختلف به کار رود، مثلاً یک موضوع به اعتبارهای مختلف، تقسیم های مختلف بپذیرد و اقسام متفاوت داشته باشد، مثلاً در علم زیست شناسی در بررسی گیاهان، اقسامی مختلف برای آنها ذکر می شود. گاهی به دو قسم تقسیم می شوند گاهی به سه یا چهار و... این نوع تقسیمات بر اساس معیارهای مختلف است و هیچ انسان عاقل حتى اگر دانشمند گیاه شناس نباشد، نمی گوید که دانمشندان زیست شناس دچار تناقض شده اند، مگر این¬که انسانی که نسبت به دانشمندان زیست شناس، دشمنی داشته باشد و بخواهد به هر شکلی که شده و با مغلطه بر آنها ایراد بگیرد، که چرا یک جا دو قسم ذکر کردید و در جای دیگر چهار قسم و...

در مسئله مشرق و مغرب در آیات قرآن نیز مسئله همین است.

هر یک از تقسیمات بر اساس معیار و لحاظ خاصی است.

آنجا که از یک مشرق و مغرب صحبت میکند، مراد آن جنس و ماهیت مشرق و مغرب است که شامل تمام مشرق ها و مغرب های هر روز می شود. اما آنجا که از دو مشرق و مغرب صحبت می کند، چند فرض ممکن است شاید، دو مشرق و دو مغرب باشد که در بین مشرق ها و مغرب ها ممتاز هستند که یکی از آغاز تابستان، یعنی حد اکثر اوج خورشید در مدار شمالی، و یکی در آغاز زمستان، یعنی حداقل پائین آمدن خورشید در مدار جنوبی است.

توضیح اینکه: از آنجا که محور زمین نسبت به سطح مدار آن مایل است و زاویه ای در حدود 23 درجه تشکیل می دهد، و با همین حال به گرد خورشید می چرخد، طلوع و غروب خورشید دائماً متغیر به نظر می رسد و از 23 درجه میل اعظم شمالی (در آغاز تابستان) تا 23 درجه میل اعظم جنوبی (در آغاز زمستان) در تغییر است که مدار اول را مدار «رأس السرطان» و مدار دوم را مدار «رأس الجدی» گویند، و این دو مشرق و دو مغرب خورشید است و بقیه مدارات در درون این دو مدار قرار دارند. و چون این دو مشرق و مغرب کامل مشخص است روی آن تکیه شده است.برخی نیز مقصود آنرا مشرق و مغرب اعتدالی می دانند که در ابتدای بهار و پاییز است.

اما آنجا که از مشارق و مغارب صحبت شده، مراد تعداد روزهای سال می باشد که به تعداد آن مشرق و مغرب داریم، یا منظور مشرق و مغرب هر منطقه یا کشور باشد که به تعداد مناطق و زمین ها در روی زمین مشرق و مغرب داریم و این مسئله می تواند از اعجازهای علمی قرآن باشد در زمانی که زمین مسطح تصور می شد، قرآن از مشرق ها و مغرب ها سخن می گوید که این تنها با کروی بودن زمین می تواند سازگار باشد.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود