مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

61) رویانشناسی و تشخیص جنسیت در چه زمانی اتفاق می افتد؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: یکی از منابعی که مسلمانان معمولا از تازینامه در مورد توالد انسانها از آن نقل قول میکنند، سوره 53 آیه 45 و 46 است. معمولا این آیات به گونه ای تفسیر میشوند که خبر از مشخص شدن جنسیت در خود مرحله لقاح دهند اما در جای دیگر تازینامه اشاره میکند که جنسیت یک جنین در حال رشد در مرحله لخته خون (!) شکل میگیرد. جالب است بدانیم یونانیان باستان فکر میکردند انسان از لخته خون ساخته میشود زیرا میدیدند زنانی که باردار میشوند دیگر پریود نمیشوند. بنابر این فکر میکردند حتماً همان لخته های خون است که در بدن زن باردار تبدیل به جنین و کودک میشود. گویا همان اندیشه یونانی به تازینامه نیز راه یافته است.

سوره 53 آیه 45 و 46:
و اوست که جفتهای نر و ماده را آفریده است، از نطفه آنگاه که در رحم ریخته میشوند.

به غیبت تخمک در عمل لقاح در بینش تازینامه از لقاح دقت کنید.

سوره 75 آیه 37، 38 و 39:
آیا او نطفه ای از منی که در رحمی ریخته شده، نبوده است، سپس خون بسته[علقه]؟ آنگاه به اندام درستش بیافرید. و آنها را دو صنف کرد: نر و ماده.

این دید همچنین در احادیثی پشتیبانی شده است. "وقتی 42 شب از افتادن نطفه میگذرد، الله فرشته ای را بسوی آن میفرستد و آن فرشته گوشها، چشمها، پوست، گوشت و استخوان آنرا شکل میدهد. و آنگاه آن فرشته از الله می پرسد که، ای الله آیا مرد باشد یا زن؟، و سپس پروردگارت برای او تصمیم میگیرد. "صحیح مسلم، جلد 33 شماره 6392)


پاسخ:

ابتدا دربارۀ این شبهه که جنین شناسی قرآن از یونانیان گرفته شده است، این شبهه از سوءتفسیر سازندۀ شبهه ناشی می شود که علقه را که قرآن به آن اشاره فرموده است، به معنای لختۀ خون گرفته است، در حالی که دلیلی نداریم که علقه در قرآن دقیقاً به معنای لختۀ خون باشد؛ بعلاوه سازندۀ شبهه در مورد باور یونانیان در مورد لختۀ خون نیز هیچ سندی را ارائه نکرده است. لذا این شبهه هیچ اساسی ندارد، و بیشتر شبیه به تیری در تاریکی، برای فریفتن عوام الناس است.

همچنین در مورد ادعای ایشان پیرامون غیبت تخمک در لقاح از دید قرآن، اولاً ادعای ایشان دروغ است و قرآن در آیه های 13 و 14 از سورۀ مؤمنون، به قرار گرفتن نطفه در قرارگاه امن و مراحل تکامل نطفه در آن اشاره دارد، که نقش تخمک و عمل بدن زن، در آن مستتر است، و ثانیاً به فرض نیامدن هیچ اشاره ای در قرآن به تخمک، شبهه مصداق مغالطۀ استدلال از سکوت است، یعنی از آنجا که قرآن به تخمک اشاره نکرده است، ادعا می کند که در بینش قرآن، تخمک در عمل لقاح نقشی ندارد، که این مغالطه و غیرمنطقی است؛ مثل این که کسی بگوید از آرد، نان درست می کنند، و به او خرده بگیریم که در نگرش او نقش آب در تولید خمیر از آرد، مغفول مانده است، ولی اینکه او به اثر آب در تولید خمیر اشاره نمی کند به این معنا نیست که برای آب نقشی در پختن نان قائل نمی باشد.


اما در مورد ادعای تناقض:

اولاً هیچیک از دو دسته آیه، اشاره ای به زمان مشخص شدن جنسیت جنین ندارند، تا بعد با هم تناقضی داشته باشند:

سوره 53 آیه 45 و 46:

این دو آیه می فرمایند که زوجهای نر و ماده، از منی خلق می شوند، ولی نمی فرماید که در زمان فرو ریخته شدن منی، جنسیت مشخص است. آیا اگر کسی بگوید که نان و شیرینی از گندم به دست می آیند، ادعا کرده است که از زمان شکفتن گندم، مشخص است که گندم پس از آرد شدن و پخته شدن، به چه چیزی تبدیل خواهد شد؟ مسلماً اینطور نیست.


سوره 75 آیه 37، 38 و 39:

جداي از اعتبارات مختلفي كه به مراحل بنيادين تشكيل جنين و جنسيت او باز مي گردد ، توجه به ضمير "منه" در آيه 39 از سورۀ 75:" فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى‏" نشاندهنده اين است كه اين ضمير به انسان باز مي گردد، در غير اينصورت بايد "منها" مي بود. يعني در بازگشت ضمير "ه" كه به انسان باز مي گردد يا به علقه که شبهه ساز آنرا لختۀ خون ترجمه کرده است، اختلاف است و اغلب مفسرين يا متعرض آن نشده اند و يا مانند مرحوم علامه معتقدند كه ضمير به انسان باز مي گردد.

اما در صورتي هم كه ضمير به خون بسته(علقه) باز گردد، باز هم مثل مورد بالا، گفته شده است که مرد و زن از علقه حاصل می شوند، ولی نفرموده که در مرحلۀ علقه بودن، معلوم می شود که جنین پسر است یا دختر. باز هم مثل همان تمثیل حاصل شدن نان و شیرینی از گندم، است، و به معنای اینکه از زمانی که گندم را داریم، می دانیم که در آینده به نان تبدیل خواهد شد یا به شیرینی، نمی باشد.


ثانياً اگر هم دو دسته آیه از زمان تشخیص جنسیت جنین سخن گفته باشند، آيا اگر تعيين جنسيت بعد از خون بسته(علقه) شدن باشد، يعني بعد از نطفه شدن نيست؟ مسلم است که این ادعای تناقض، بیشتر یک بهانه گیری است، و از آنجایی که مرحلۀ علقه بعد از مرحلۀ نطفه است، اگر جنسیت بعد از مرحله علقه باشد، بعد از مرحله نطفه نیز هست، و لذا تناقضی در کار نیست.

البته در مورد حدیثی که تناقضجو ذکر کرده است، این حدیث از منابع اهل سنت است و اهل سنت باید پیرامونش توضیح بدهند، ولی به فرض صحت سند، باز هم حدیث واحد به عنوان یک امر قطعی پذیرفته نمی شود و نمی تواند مبنای باور اسلامی انگاشته شود.
^

ورود

ورود