مشاهده RSS Feed

مریم

به زیرکشیدن شیطان نفس

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/01/22 در ساعت 12:50 (320 نمایش)
در سال 1349 ، براي گذراندن دوره خلبانی به آمریکا رفت. طبق مقررات دانشکده می بایست به مدت دو ماه بایکی از دانشجویان آمریکایی هم اتاق می شد.

آمریکایی ها، در ظاهر، هدف از این برنامه را پیشرفت دانشجویان در
روند فراگیري زبان انگلیسی عنوان می کردند، اما واقعیت چیز دیگري بود.

چون عباس در همان شرایط تمام
واجبات دینی خود را انجام می داد، از بی بند و باري موجود در جامعه آمریکا بیزار بود. هم اتاقی او در گزارشی


که از ویژگی ها و روحیات عباس نوشته، یادآور می شود که بابایی فردي منزوي و در برخوردها، نسبت به آداب و
هنجارهاي اجتماعی بی تفاوت است.

از رفتار او بر می آید که نسبت به فرهنگ غرب داراي موضع منفی می باشد او
شدیداً به فرهنگ سنتی ایران پاي بند است. همچنین اشاره کرده که

او به گوشه اي می رود و با خودش حرف می
زند، که منظور او نماز و دعا خواندن عباس بوده است. خود وي ماجراي فارغ التحصیلی از دانشکده خلبانی

آمریکا را اینگونه تعریف میکند:

"

دوره خلبانی ما در آمریکا تمام شده بود، اما به خاطر گزارشاتی که در پرونده خدمتم » : را چنین تعریف کرده استدرج شده بود، تکلیفم روشن نبود

و به من گواهینامه نمی دادند، تا این که روزي به دفتر مسئول دانشکده، که یک
ژنرال آمریکایی بود، احضار شدم. به اتاقش رفتم و احترام گذاشتم.

او از من خواست که بنشینم. پرونده من در جلو
او، روي میز بود، ژنرال آخرین فردي بود که می بایستی نسبت به قبول و یا رد شدنم اظهار نظر می کرد.

او پرسش
هایی کرد که من پاسخش را دادم . از سوال هاي ژنرال بر می آمد که نظر خوشی نسبت به من ندارد. این ملاقاتارتباط مستقیمی با آبرو و حیثیت

من داشت، زیرا احساس می کردم که رنج دوسال دوري از خانواده و شوق برنامه
هایی که براي زندگی آینده ام در دل داشتم، همه در یک لحظه در حال

محو و نابودي است و باید دست خالی و
بدون دریافت گواهینامه خلبانی به ایران برگردم. در همین فکر بودم که در اتاق به صدا در آمد و شخصی اجازه

خواست تا داخل شود. او ضمن احترام، از ژنرال خواست تا براي کار مهمی به خارج از اتاق برود با رفتن ژنرال،
من لحظاتی را در اتاق تنها ماندم.

به ساعتم نگاه کردم، وقت نماز ظهر بود. با خود گفتم، کاش در اینجا نبودم و می
توانستم نماز را اول وقت بخوانم. انتظارم براي آمدن ژنرال طولانی شد.

گفتم که هیچ کار مهمی بالاتر از نماز نیست،
همین جا نماز را می خوانم. ان شاءالله تا نمازم تمام شود، او نخواهد آمد. به گوشه اي از اتاق رفتم و روزنامه اي را

که همراه داشتم به زمین انداختم و مشغول نماز شدم. در حال خواندن نماز بودم که متوجه شدم ژنرال وارد اتاق شده
است. با خود گفتم چه کنم؟

نماز را ادامه بدهم یا بشکنم؟ بالاخره گفتم، نمازم را ادامه می دهم، هر چه خدا بخواهد
همان خواهد شد. سرانجام نماز را تمام کردم و در حالی که بر

روي صندلی می نشستم از ژنرال معذرت خواهی
کردم. ژنرال پس از چند لحظه سکوت نگاه معناداري به من کرد و گفت: چه می کردي؟ گفتم:

عبادت می کردم.


گفت: بیشتر توضیح بده. گفتم: در دین ما دستور بر این است که در ساعت هاي معین از شبانه روز باید با خداوند بهنیایش بپردازیم و در این ساعات زمان

آن فرا رسیده بود، من هم از نبودن شما در اتاق استفاده کردم و این واجب
دینی را انجام دادم. ژنرال با توضیحات من سري تکان داد و گفت: همه این مطالبی

که در پرونده تو آمده مثل این
که راجع به همین کارهاست . این طور نیست؟ پاسخ دادم: آري همین طور است. او لبخندي زد. از نوع نگاهش پیدابود که از

صداقت و پاي بندي من به سنت و فرهنگ و رنگ نباختنم در برابر تجدد جامعه آمریکا خوشش آمده
است. با چهره اي بشاش خود نویس را از جیبش بیرون آورد

و پرونده ام را امضا کرد. سپس با حالتی احترام آمیز
از جا برخاست و دستش را به سوي من دراز کرد و گفت: به شما تبریک می گویم. شما قبول شدید .

براي شما
آرزوي موفقیت دارم. من هم متقابلاً از او تشکر کردم. احترام گذاشتم و از اتاق خارج شدم. آن روز به اولین محلبا ورود «. خلوتی که رسیدم به

پاس این نعمت بزرگی که خداوند به من عطا کرده بود، دو رکعت نماز شکر خواندم."

شهید بابایی با توجه به محیط خود و دوری از خانواده برای مبارزه با نفس شب ها ساعت ها می دوید که زمان خواب آنقدر خسته باشد که ذهنش را مهار کند....

آپدیت شده 1392/01/22 در 12:51 توسط مریم

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود