مشاهده RSS Feed

مزمل

تفسیر آیه ی واعتصموابحبل الله جمیعا ولا تفرقوا

به این مطلب امتیاز بدهید
اختلاف از بحث هایی است که ازآغاز خلقت شروع شد و تا کنون ادامه یافته است و قرآن روی این بحث مانور زیادی داده است .
خدا نویسنده قرآن مخالف سر سخت اختلاف است و موافق وحدت بر پایه اصول عقلی و منطقی می باشد .
گر چه قرآن با وحدت با هر قیمتی مخالف است اما می خواهد که فرزندان آدم با هم وحدت داشته باشند.
وحدت را از طریق اصل خدا محوری درست و حق می داند و گوشزد می کند که هر گز اختلاف به وحدت مبدل نمی شود مگر این که اصل توافق واحد باشد.
به همین جهت بحث اختلاف و وحدت را توضیح می دهد و تبیین می کند.
همانطور که می دانیم وقتی آرا و نظرات متفاوت باشند به معنی این است که جهل و باطل در جریان روابط نفوذ کرده است و حق زیر باطل مخفی شده است.
آن چه امروز در بین انسانها جاری است نامش اختلاف است واختلافات بر سر تعریف یک موضوع است خدا در قرآن نظرش را بیان نموده است و نظر خدا درست حق و بر پایه اصول عقلی و منطقی و برهان و استدلال های عقلی و منطقی است .
آن چه نظر مختلف گروههای انسانی است بر اساس یک سری تعریف های غلط و نادرست است. اگر یک لیوان آب روی میز باشد خدا جمله اش این است این لیوان است و درونش آب است.
اما گروههای بشری تعریفی متفاوت دارند و هر گروهی تعریفش را درست می داند و همه تعریف نادرست می دهند.
وقتی لیوان آب را می خواهند تعریف کنند می گویند در این لیوان نفت است دیگری می گوید بنزین است سومی می گوید الکل است و خلاصه هر گروهی استدلالی دارد.
راه برون رفت از این اختلاف نه جنگ است و نه سازش چون جنگ تنها موجب می شود تمام گرو هها با هم متحد شوند بر اصل غلطی .
مثلا اگر گروهی که معتقد است در لیوان نفت است بر سایرین غلبه کند در نهایت همه جهان به اتحاد غلطی می رسند تحت این عنوان که در لیوان روی میز نفت وجود دارد.
پس این اتحاد هرگز خدا را راضی نمی کند خدا نمی گوید متفرق نشوید متحد شوید بلکه می گوید واعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقو
سازش و تعامل به معنی تصمیمی برای تحمل تفاوت ها ، که این هم غلط است چون آرامش فکری وقتی به معنی واقعی ایجاد می شود که نفوس زوج شود زوج شدن نفوس به معنی ایمان دو یا چند یا میلیارد ها انسان به یک فکر درست و حق .
در حالی که تعامل به معنی درک تفاوت ها و توافق بر سر ماندن افراد بر موضع خود.
مثلا قرآن در مورد پوشش مرد و زن نظراتی دارد اما مردم جهان متفاوت می پوشند نظر خدا چون حق است مانند لیوان آب است.
اما اینکه متفاوت باشیم و کاری به هم نداشته باشیم این نادرست و تولید اضطراب وناامنی وآشوب فکری می کند.
ممکن است در شهری افراد به این نتیجه برسند که کاری به هم نداشته باشند اما هر کسی ساز خودش را بزند اما این حالت آرامش آور نیست .
همانطور که می دانیم آرامش بهترین حالت است که در این حالت تمام ظرفیت های رشد و بالندگی وجود انسان شکوفا می شود.
برای رسیدن به آرامش باید اختلافات را به کنار گذاشته و به وحدت برسیم و وحدت باید بر اصل قرآنی – خدا - باشد.
این چیزی است که بشر هم با تجربه به آن پی برده است که ، نتیجه تفرقه جنگ است .
تاسیس سازمان ملل و شورای امنیت و حفظ قدرت نظامی قوی و مخرب راه حل غلطی است برای جلوگیری از جنگ های خانمان سوز.
این یک روش انسانی نیست بلکه یک روش غیر انسانی است که بشر به علت جهالت ابداع کرده است .
در حالی که خدا شخصیتی عاقل حکیم منطقی و علیم است راه حل دیگری دارد.
این را باید بدانیم که همیشه برای حل یک مسئله و یک معضل باید راه درستش را رفت - نباید - اکتفا کرد به راه حل بهترین یا راه حلی از روی ناچاری .
راه حل های بشر همیشه با محاسبات و معادلات منافع ابداع می شود در حالی که خدا راه حل را بر منافع جمعی استوار می داند به همین جهت هر گونه راه حلی که بر اساس غیر علمی ابداع شود عامل ناامنی و عامل اختلاف می داند.
بشر مسائل را حل نمی کند بلکه مسائل را حفظ و مدیریت می کند بشر می خواهد آتش گسترش نیابد اما اراده ای برای خاموش کردن ابدی ندارد .
اگر مسئله این باشد چگونه ناامنی به امنیت تبدیل شود باید تمام ناامنی ها را ریشه کن کرد اگرهیچ جنگی به علت مدیریت اختلافات و تحمل تفاوت ها و اختلافات نباشد این تحمل یعنی ناامنی اما اگر ناامنی ریشه کن شود و بشر به وحدت برسد آن گاه عفونت ناامنی خشک شده و آرامش جای آن را می گیرد.
بشر برای اینکه ماشینش را دزد نبرد قفل فرمان و دزد گیر نصب می کند به دوربین مدار بسته متوسل می شود اما برای ریشه کنی دزدی تلاش نمی کند .
بشر برای دفاع از خود اسلحه می سازد اما تلاش نمی کند که اختلاف را بر دارد تا به اسلحه نیاز نشود.
پس راه حل همه اختلافات کلمه – خدا-ست اگر کلمه - خدا- پایه و اساس توافق و اشتراک باشد اختلافی نخواهد بود و اگر اختلاف نباشد دیگر دشمنی جنگ وناامنی ای نیز نخواهد بود.
امر بمعروف و نهی از منکر راهی است برای رسیدن به کلمه – خدا- زیرا – خدا- بالاترین کلمه است که همه قبولش دارند در حالی که بشر کلمه ای است که بالا نیست.
وقتی می گوییم خدا یعنی شخصیتی است غیر بشر و هیچ بشری در این تعریف شک ندارد چه کافر و چه غیر کافر در مثال مانند آب است هیچکس این تعریف را برابربا بشر نمی داند بلکه آب را غیر بشری می داند به فرض آدمی پیدا شود منکر آب باشد اما بحث نمی کند که اگرآب باشد بشراست بلکه می داند که معتقد به آب به چیزی غیر بشر یا غیر نفت یا غیر ببر فکر می کند.
به همین خاطر کلمه – خدا- کلمه ای است که می شود بر سر آن به وحدت رسید اما بر سر مخلوقات نمی شود به وحدت رسید چه مخلوقات توهماتی مانند جن و ابلیس و لشکریانش یعنی شیطان و شیاطین و چه بر سر انواع بشر با هیکلها و جثه ها و صدا ها و استعدادهای متفات باشد.
مهمترین دستاویز های بشر در گذشته گاو بت و پیامبران بوده اند البته جن هم در جای خودش سالها ابر لولوی بچه ها بوده است.
بشر( پیامبران ودانشمندان و اصحاب کهف ) جن( خیالات و توهمات ) و مجسمه( لات و...) را نمی توان چنگ زد و به وحدت رسید زیرا در منطق و عقل و فطرت رسیدن به وحدت بر اساس یک مخلوق ناممکن است و اگر مدت زمانی گروهی با چنگ زدن به مخلوق به وحدت برسند نام این وحدت توهم است. مانند بستن سنگ به شکم گرسنه است .
در حالی که خدا با فرستادن آب از آسمان وایجاد غذا ها و میوه ها و در جای خودش شفای بیماران و جبران مرگ با ایجاد بهشت در قیامت واقعا قابل چنگ زدن است نه غیر خدا که به اندازه ذره ای نه این که انسان های متوسل را یاری نمی رسانند بلکه به خود هم نمی توانند فایده ای برسانند
این نوع چنگ زدن مانند آرامشی است که بر اساس یک موهوم بدست میاد من جوان زیباییم با پیری از بین می رود یا من ثروتمندم یا من قدرت نظامی دارم و یا من مال و بنون دارم یا من منزل ضد زلزله دارم اینها موجب حال خوب بر اساس توهم است .
خدا این را رد می کند - چون - اینها همه فریب است یعنی توهم است .
تکیه بر خدا ایجاد وحدت و آرامش می کند زیرا خدا زنده است قدرت دارد و می تواند برای انسان مفید باشد
در حالی که آرام بخش هایی از نوع غیر خدایی یا مسکن موقتی اند یا القاگرهایی دروغین وقتی یک فکر دروغین وارد مغز می شود بسته به نوعش روح آرامش یا تشویش را منتقل می کند و چون برود آن گاه آرامش یا تشویش هم می رود
مانند جمله معلم اگر به بچه بگوید خاک تو سرت بچه افت می کند و اگر بگوید دوستت دارم بچه از این رو به آن رو می شود. در حالی که بچه دارای استعداد تعین شده ای است و این سخن معلم افک است یعنی خوب یا بد ی که به فرد تلقین می شود.
اگر به فردی که زیباست یا صدای زیبایی دارد بگوییم آفرین بر تو این سخن یا فکر واقعی است اگر به فرد قد بلندی بگوییم تو قد بلندی این هم فکر و سخن واقعی است نه افک البته اگر فرد مهم بودن خودش را توسعه ندهد که من از هر نظر برترم که پا جای پای ابلیس گذاشته.
پس افک یعنی تکیه بر دروغ یا ضربه خوردن از دروغ افک یعنی شادی و غم فکری و این خاص بشر است نه سایر مخلوقات.
مثلا اگر به یک خر بگوییم تو زیبایی تاثیری در وی ندارد در حالی که بشر با کلمات متوهم می شود.
اگر سیلی در گوش کسی بزنیم این القا افک نیست بلکه واقعیت است اما اگر گوش انسانی را دراز القا کنیم و نباشد سخنی بر اساس افک است زیرا باور دیگران مهم است .
ما می دانیم قد متوسطی داریم اما وقتی مرتب به ما بگویند تو قد بلندی یا قد کوتاهی باور دیگران تلقین افک می کند.
اگر تلقین زیاد و هماهنگ و جمعی باشد می تواند فرد را دیوانه کند و فرد باورهایی غیر واقعی را بپذیرد مانند و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انک لمجنون این تلقین افک است یعنی سخن و فکر با نگاه و لازم نیست همه بگویند تو دیوانه ای بلکه فرد خودش نگاه را می فهمد.
بنا بر این بشر از نوع حتی مثبتش نمی تواند تکیه گاه باشد زیرا بشر نمی تواند منشا اثر باشد. تا حدی که ما را 100 راضی کند
مثلا اگر بشری پزشک باشد نمی تواند یک تکیه گاه 100 باشد زیرا مرگ پایانی است که هیچ پزشکی قدرتی برای رخ ندادن آن ندارد.
اما خدا ان الله بکل شی قدیر یا علیم است خدا کامل است نمی میرد اما هر بشری محدود است لذا نمی تواند آرامش بخش باشد و فلاح یعنی آرامش 100 تنها در کلمه – خدا- ست.
به همین خاطر خدا تمام چیزهای غیر خودش را باطل می داند و تنها خودش را وحدت آفرین می داند.

آپدیت شده 1394/09/06 در 17:01 توسط مزمل

دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود