مشاهده RSS Feed

fatimahsadat

خدا هست

به این مطلب امتیاز بدهید

« خدا هست »مردم شهر به هوشید...؟

هر چه دارید و ندارید بپوشید وبرقصید و بخندید که امشب

سر هر کوچه

خدا هست.

روی دیوار دل خود بنویسید


خدا هست.

نه یک بار و نه ده بار که صد بار به ایمان و تواضع

بنویسید

خدا هست.

سر آن سفره خالی که پر از اشک یتیم است.


خدا هست.


پشت دیوار گلی پیرزنی گفت:


خدا هست.


آن جوان با همه خستگی و در به دریها سر تعظیم فرو برد و

چنین گفت:

خدا هست.

کودکی رفت کنار تخته.

گوشه تیره این تخته نوشت:در دل کوچک من درد زیاد است

ولی یاد

خدا هست.


مادری گفت:دلم میلرزد!کودکانم چه بپوشند؟!چه بگویم که بدانند نداری درد است!پدر از شرم سرش پایین بود....زیر لب زمزمه میکرد:خدا هست.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود