مشاهده RSS Feed

| دالـان بـهشـت |

امضــا شمــاره 1

به این مطلب امتیاز بدهید
[کــُلـنا فـداکِ یــا زیـنـب کـبری (س) ]

خـوش بحــال هـمه
عـشاق حـرم مخـصوصا
آن کـه در ســوریه از خــیل
شهــیدانـت شـد

+ مـدافع حـرم شـدنم آرزوسـت !
التمـاس دعـا

نظرات

^

ورود

ورود