مشاهده RSS Feed

| دالـان بـهشـت |

امضــا شمــاره 2

به این مطلب امتیاز بدهید
[کــُلـنا فـداکِ یــا زهــــرا (س) ]

به تمـــام تـــــازه چـــادری ها بــگوئید
فــقط یــک نـــگاه برایتـــان مهــم باشـد
آن هــم نگاه مادرانه
حـضرت زهرا(س)
بــــه چـــــــادری کـــــه در ســـــر داری


+مـدافع چـــادر مــادرم زهـرا (س) !
التمـاس دعـا

نظرات

^

ورود

ورود