مشاهده RSS Feed

| دالـان بـهشـت |

امضــا شمــاره 8

به این مطلب امتیاز بدهید
مـی کند نام قـشنگش ، به خدا دلـبری ام
از طـفولـیت خــود ، تا به کـنون
حـیدری امقـدر اسـت

قـدری دل شکسـته ی ما را دعـــا کنــید ..
طـاعات مقـبول
التمـاس دعا

نظرات

^

ورود

ورود