مشاهده RSS Feed

| دالـان بـهشـت |

امضــا شمــاره 9

به این مطلب امتیاز بدهید
[ الـا بـذکـر الله تطـمئـن القـلوبـــ ]

بـس که دلتنگــم اگر گــریه کنم می گـوینـد
قـطره ای قصد نشــان دادن دریــا دارد

عشـق رازیســت که تنـــها به خدا باید گفت
چه سخن ها که
خـدا بــا من تنــها دارد


فاضل نظری
التماس دعا

نظرات

^

ورود

ورود