مشاهده RSS Feed

علی ولی زاده

خواهش ودانش

امتیاز ها: 2 رای ها, 5.00 متوسط.
_____________________ ___________
اگرمقوله دانش را می خواهیدکه ازمقوله خواهش تفکیک کنیدپس به مطالب زیرتوجه نمائید که درخودشناسی وخودسازی عامل مهمی است.
بینش وگرایش انسان داراي "دانش"بينش و "خواهش"گرايش است. از نظر "دانش"بينش و علم، بسياري افراد امكان ترقي دارند؛ يعني اين استعداد در ما وجود دارد كه خوب و بد را بفهميم. اين استعداد با درس و بحث شكوفاتر مي‏شود. همه ما در مسئله فهم خوب و بد، در يك مرز مشترك قرار داريم؛ يعني هم بدها را به خوبي تشخيص مي‏دهيم و هم خوبها را.
اما در حوزه "خواهش"گرايش، ما انسانها در برابر بد و خوب گرايش يكساني نداريم. ما به كارهاي خوب گرايش كامل داريم و به كارهاي بد هيچ گرايشي نداريم، پس بينش ما به بد و خوب يكسان است؛ اما گرايش ما به آنها اين‏گونه نيست؛ براي مثال ما غذاي خوب و بد يا
سودمند و زيانبار را به صورت يكسان تشخيص مي‏دهيم و تشخيص ما درباره هر دو يكسان است؛ اما گرايش دستگاه گوارش ما به هر دو يكسان نيست. دستگاه گوارش غذاي خوب را به راحتي هضم مي‏كند؛ امّا غذاي مسموم را تحمل نكرده، با تهوع پس مي‏زند. اين رفتار در روح انسان هم وجود دارد. روح اخلاق خوب و بد، عدل و ظلم، امانت و خيانت، و صدق و كذب را به صورت يكسان تشخيص مي‏دهد؛ اما به همه اينها گرايش يكسان ندارد؛ يعني به عدل، امانت و صدق گرايش دارد، به همين دليل، وقتي كودكي براي نخستين بار دروغ مي‏گويد، چه بسابدنش مي‏لرزد؛ ولي هنگام راستگويي با شجاعت حرف مي‏زند. براي تنظيم دستگاه بينش و دانش بايد راههاي برهاني، نظير فلسفه ، حكمت، كلام و عرفان را بپيماييم و براي تنظيم گرايش بايد كارهاي عملي را پي‏بگيريم(1).
________________________________
1
-برداشتی باتصرف ازدرس اخلاق آیة الله جوادی آملی

__
_______________________
_____________________ ________________________
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود