مشاهده RSS Feed

110aleyasin

زندگی یا زنده بودن

به این مطلب امتیاز بدهید
زنده بودن ، حرکتی است افقی ، از گهواره تا گور

اما زندگی ، حرکتی است عمودی ،از زمین تا آسمان

تا ما کدام را برگزینیم ، زنگی کردن را یا زنده بودن را ؟


نظرات

^

ورود

ورود