مشاهده RSS Feed

| دالـان بـهشـت |

امضــا شمــاره 15

به این مطلب امتیاز بدهید
[ چــادر ] سـیاه مهربـــان ! ماه درخــشنده
امشــب بتاب از اوج زیبـــایی به این دالــان
تهـران بی تو می شود
[ شیراز ] بی حافـظ
تهـران منهای تو یعنی رشـت بـی
[ بـاران ]+
☚ مـلـازمـان حــرم ☛ » روایـتی زیبـا از زبـان همســران شهــید مدافع حـرم «نظرات

^

ورود

ورود