مشاهده RSS Feed

ن والقلم و مایسطرون

منظور از تاویل در قرآن

به این مطلب امتیاز بدهید


تاویل بارها از طرف کسانی که قرآن را خوانده اند توضیح داده شده است وتکرار مکررات است منتها برای کسانی که این معنا را نمی دانند .

خلاصه می نویسم و میروم روی مطلبی که به ذهن راسخون در علم و اتوالعلم نرسیده است و یا رسیده منتها نتوانسته اند تعارضات را تحلیل کنند.


تاویل به معنی ایجاد حادثه ای است که خبرش قبلا داده شده است مانند تاویل خواب یوسف بعد از چندین سال یا تاویل خواب فرعون در مدت 14 سال.


مطلبی که مفسران قرآن ننوشته اند و یا ناقص نوشته اند این است که در قرآن مطالبی نوشته شده است که مخصوص زمانها بعد است حوادثی که در قرون آینده ایجاد می شود .


مانند پیشرفت های تکنولوژی و مخابرات

پیشرفت های تکنولوژی مانند ماشین های گوناگون چه وسیله نقلیه چه ماشین های دیگر که در زمان 1000 سال قبل نبوده است و اکنون وجود دارد.

و مخابرات که بیشتر در زندگی انسان تاثیر دارد مانند امواج رادیوی و ماهواره ای و تلفن بخصوص تلفن همراه و کامپیوتر و اینترنت .


کسانی که معتقدند کل قرآن مربوط به گذشته است خواسته یا ناخواسته اما جاهلانه مفهوم تاویل در قرآن را انکار کرده اند می دانیم .

که جدال در آیات خدا و یا افترا به خدا در قرآن به شدت نهی شده است

از جمله مصداقهای انکار و جدال نادیده گرفتن غیب موجود درقران است و همچنین رفتن در مسیری که نتیجه اش تکذیب آیات دارای تاویل است


^

ورود

ورود