مشاهده RSS Feed

110aleyasin

ماهی که ....

به این مطلب امتیاز بدهید
ماهی فرا رسید که :
اولین روزش باقری
سومین روزش نقوی
دهمین روزش تقوی
سیزدهمین روزش علوی
پانزدهمین روزش زینبی
و بیست و هفتمین روزش محمدی است

الهی توفیقمان ده تا این ماه را درک کنیم

نظرات

^

ورود

ورود