مشاهده RSS Feed

ن والقلم و مایسطرون

متشابهات

به این مطلب امتیاز بدهید
متشابهات
هیچ کلمه ای در قرآن نیست که کم اهمیت و درحاشیه باشد تمام کلمات قرآن در متن این که فردی بعض آیات را مهم تر پندارد این ظلم است.

همیشه تمام و کامل موثر و مفید است این همان رازی است که در زندگی از آن غافلیم این که معتقد باشیم که نیمه پر لیوان را نگاه کنیم این که برای گناهانمان استغفار کنیم و به شفاعت دل ،خوش کنیم این که سهل انگار باشیم نسبت به خود و یا جهان پیرامون خود این که غافل باشیم از درد و رنج دیگران این راه متقین ، صالحین ومومنین به معنای قرآنیش نیست .

و در یک کلام راه ابراهیم نیست که دستور به پیروی از او راداده است .
متشابهات نیز از آن جمله کلماتی است که سهل انگاری شده است کم توجهی شده است مورد غفلت واقع شده است .

من در اینجا به این کلمه می پردازم امیدوام مورد رضای خدا ی متعال قرار گیرد و از من قبول کند.
متشابهات هر چه باشد کلمات یا عباراتی هستند که دارای تاویل هستند.

بعضی ها فکر می کنند که تاویل یعنی یک نفر عباراتی را بسازد تا آیه را تاویل کند نه این اشتباه است تاویل آیات متشابه به معنی حوادثی است که در آینده روی می دهد .

از جمله کمکی که قران برای فهم متشابه در اختیار ما می گذارد حروف مقطعه است حروف مقطعه در اصل حروفی بی معنی است به همین خاطر اگر صد تا حرف هم پشت سر هم بیایند هرگز معنی ای نخواهند داشت یعنی این حروف تبدیل به کلمه معنی دار نمی شوند .

نه اینکه برای زبان های بیگانه مفهومی ندارد بلکه برای عرب زبان هم معنی ای ندارد.

حروف مقطعه درست مانند حروفی است که شما بسازید و معنی ای نداشته باشد. در زبان فارسی به حروفی که کلمه بیا را ساخته اند دقت کنید اگر حروف را به هم بریزید به کلمه بی معنا می رسید که نمی توان به آن کلمه گفت چون کلمه دارای مفهوم و معنی است و اگر حروف دارای معنی نباشد دیگر کلمه نیست بلکه حروف است مانند کلمه بیا که می شود ایب
اگر این کلمه را در سایت معانی لغات
جستجو کنیم
http://www.farsilookup.com/

می نویسد کلمه های زیر مشابه با جستجوی شما در فرهنگ واژگان پیدا شد:

اثیب اجب احب اخب اذب


چون کلمه ای به شکل ایب در فرهنگ لغات فارسی نیست بنا براین هنوز با ترکیب حروف یک زبان به کلماتی می رسیم که ساخته نشده است و بی معنی نیست در این وقت دیگر به کلمه ایب کلمه گفته نمی شود وخوانده می شود الف یا ب


حروف مقطعه نیز این گونه است اما در قران گر چه این حروفی بیش نیستند اما برای قران حتی حروف مقطعه نیز دارای هدفی هستند
از جمله حروف مقطعه نقش استتار بعضی حروف دارای معنی را بازی می کنند برای اینکه این حروف تاویل دارند .

بعضی از حروف مقطعه قران متشابه هستند و دارای تاویل هستند علت ایجاد شباهت در قران نیز به این دلیل است که قرآن دارای دو رسول است .

حروف مقطعه حم و ن این شباهت را معنی دار می کند ح که اول نام حسین است و م اول نام محمد است اما این رمز رموزات به همین ختم نمی شود و سابقه این رمز نگاری به زمان عیسی بر می گردد که گفت پیامبری ظهور خواهد کرد که احمد نام دارد.

هیچ والدینی از آن به بعد نام فرزندشان را به این جهت احمد نگذاشتند که پیامبر شود چون هیچ مشخص نبود که احمد در کجا و کی ظهور خواهد کرد بخصوص که عیسی در بنی اسرائیل این حرف را زد و مردم زمانش اگر انتظار می کشیدند که احمد در بنی اسرائیل ظهور خواهد کرد کار عبثی می کردند چون ظهور احمد به دست خدا بود هم زمانش و هم مکانش برای مردم نامعلوم بود و حتی احمد نمی دانست کی ظهور خواهد کرد و به غیر از عیسی که در طفولیت پیامبر شد بقیه پیامبران تازمان بعثت خود را پیامبر نمی دانستند و مردم نیز پیامبر را بشری مثل خود می دانستند.

اما بر خلاف پیش گویی عیسی احمد تنها حروفی بی معنی بود و باید گفت پیامبری ظهور خواهد کرد که اسمش الف ح میم دال است .اما عیسی تنها پیام خدا را ابلاغ می کرد و از غیب بی خبر بود.

چرا چون اسم اهمیت ندارد چیزی که اهمیت دارد این است که انسان بعثت را بپذیرد گر چه این بعثت با فرهنگ تعلیمی از گذشتگان هم خوان باشد چه نباشد.

و دیدیم که بعثت با نامی غیر از حروفی که عیسی گفت ظهور کرد علاوه بر این که محمد پیامبری بود که با نامی که عیسی گفته بود هم خوانی نداشت .

آوردن نام محمد چهار مرتبه بدون اینکه او را مخاطب کند و بگوید یا محمد متشابه بودن ضمایر تو و کلمه قل را نشان می دهد .

این که قرآن دو رسول دارد یکی محمد و یگری حسین همان متشابهات است متشابه یعنی دو چیز شبیه به هم در این مدت که از زمان قران می گذرد تمام مردم قران را نازل بر محمد دانسته لذا کلمه قل و ضمایر تو را به محمد نسبت داده در حالی که متشابه یعنی کدام آیه مخاطبش حسین کدام مخاطبش محمد است و تاویل متشابه یعنی ظهور ن یا همان حسین .

بنا براین تاویل بر خلاف پندار مردم کتاب تفسیر نیست بلکه ظهور ن در جهان است .

ن یکی از حروف مقطعه است که آخر نام حسین است و حسین همان مبین قران است که با نام هایی چون ذکر رسول و غیره در قران از او یاد شده است و مکملش آیات 74 سوره واقعه تا چند آیه بعدش است هم چنین حسین عرب نیست چنانکه در سوره شعری می گوید اگر قران را بر بعض اعجمین نازل کنیم که عرب بودن حسین را رد می کند و حسین را فردی غیر عرب می داند.

حم نیز که 7 بار تکرار شده است به معنی حسین محمد است
علاوه بر این متشابهات تنها به همین چند حروف نیست بلکه کلماتی در قرآن هستند که در اصل حروفی بیش نیستند و کلمه به معنای رایجش نیستند مانند بنی اسرائیل چنان که می گوید علمای بنی اسرائیل قران را می دانند که این بنی اسرائیل منظور علمای مسلمان است .

و کلمه بنی اسرائیل در اصل حروف هستند اما تنها حروف هم نیستند چون همه حیوانات امت های بشری هستند به همین خاطر زمانی که حیوانات زمان موسی می زیسته اند به انسان تبدیل می شوند آن گاه یکی از این حیوانات البقره مردی است که توسط مردم زمان خودش دچار مرگ روحی می شود و او بر سایر حیوانات زمانش نقش رسول و حیات بخش را دارد با این تفاوت که البقره به جسم حیات داد و رسول انسانی به روح حیات میدهد.
^

ورود

ورود