مشاهده RSS Feed

yanoor

یک سوال در سه سایت نشانه چیست؟

به این مطلب امتیاز بدهید
یک سوال در سه سایت نشانه چیست؟

در سایتهای اسک قرآن و اسک دین و آیه های انتظار سوال زیر جدیدا

پشت سرهم بیان شده
آیا ازدواج با مرد متأهل صحیح است؟


و بعضی هم صفحه گردانی می کنند

آیا این نشانه چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

^

ورود

ورود