مشاهده RSS Feed

yanoor

آیا هنوز هم نیاموختی ؟!

به این مطلب امتیاز بدهید
آتشی که نمى سوزاند “ابراهیم” راو چاقویی که سر نمیبرد “اسماعیل” راو دریایى که غرق نمی کند “موسى” راکودکی که مادرش او رابه دست موجهاى “نیل” می سپاردتا برسد به خانه ی تشنه به خونشو دیگری را برادرانش به چاه مى اندازندسر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد…آیـا هـنـوز هـم نـیـامـوخـتـی ؟!کـه اگـر هـمـه ی عـالـمقـصـد ضـرر رسـانـدن بـه تـو را داشـتـه بـاشـنـدو خـــدا نخـواهد “نــمــی تــوانــنــد”پـسبه “تـدبـیـرش” اعتماد کنبه “حـکـمـتـش” دل بسپاربه او “تـوکـل” کنو به سمت او “قــدمــی بـردار”تا ده قـدمآمدنش به سوى خود را به تماشا بنشینی…http://www.eshghentezar.com

^

ورود

ورود