مشاهده RSS Feed

راهیان عشق

مامانت نگرانته...

به این مطلب امتیاز بدهید
بچــ ه ڪــ ه بودیــم...

یــ ه دقــیقــ ه میــرفتیــم خونــ ه دوستــمــوטּ...

بهمــوטּ میگفــتــטּ:...

مــامــانت میدونــ ه اومــدےِ اینجــا؟؟؟

نگــراטּ نشــ ه؟؟!!

حــالا تــو چــند ســالــ ه اینجــایےِ...

مــامــانت خبــر داره اومــدےِ اینجــا؟

نگــرانت شــده هــا....

شــایــدم از نگــرانےِ...


...

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود