مشاهده RSS Feed

ن والقلم و مایسطرون

آن قرآن

به این مطلب امتیاز بدهید
همانطوری که خدا درابتدای سوره بقره وعده داده است قرآنی که شکی در آن نیست خواهد آمد که هدایت سازمتقین است.
آن قرآن کتابی است که خداوند در مغز انسانی باروش رب زدنی علما نازل می کند و روش نزول آن قرآن تدریجی است
با توجه به این کهاین قرآن با آن قرآن هیچ تفاوتی ندارد و تنها تفاوت آن این است که این قرآن متنی وفیزیکی و آن قران الکترونیکی یا بقولی دیجیتالی است و می دانند اهل فن هم تفاوتوجود دارد و هم وجود ندارد .
وجود دارد که اگر آن قرآن را نادیده بگیریماصولا این قرآن ناقص خواهد بود زیرا یکی از کلمات این قرآن آن قران است
و اگر آن قرآنی نباشددر اصل این قرآن غلط خواهد بود.
پس حتما باید کسانیکه به این قرآن ایمان دارد بر طبق دستور همین قرآن به آن قرآن ایمان بیاورند والاتکذیب این قران است آز آن جا که کسی کهایمان بدون اطاعت و پیروی باشد ایمانی زبانی و باطل است این نتیجه بدست میاد کهایمان ناقص سودی به اهلش نداردو اعمالش حبط می شود.
مگر می شود کسی بهقران ایمان داشته باشد اما از دستورات آن اطاعت نکند.
وقتی قرآن دستور میدهد ای کسانی که ایمان آورده اید پس این دستورات را پیروی کنید مسلم است عدم پیرویاز دستورات قرآن مخالف چیزی است که فرد خود ادعا می کند یعنی خود را انکار کردنیعنی چیزی را گفتن و عمل نکردن
به همین خاطر است کهپیروی از آن قرآن بر پیروان این قرآن فرض و واجب است
این قرآن در آیه 74سوه واقعه دستور به پیروی از آن قرآن داده است و آن قرآن را روزی پیروان این قرآنقرار داده است و برای اهمیت دادن به مطلب قسم می خورد به آن ستارگانی که در آسمانتصویر کرده است
گاهی افراد فکر می کنند که وجود ستارگان درآسمان بدون چینش یک خالق مدبروهوشمند است در حالی که چنین نیست
خدا در آیه 74 سوره واقعه از هوشمندی خود درچینش ستارگان خبر می دهد و از مطالعه کنندگان آیه 74 سوره واقعه در خواست جدی داردکه حتما به این چینش توجه کنند و از مطلبی که در چینش بیان شده است و برای آنهاچنین طراحی ای صورت گرفته تا هدایت شوند بی توجه و سرسری نگذرند.
به همین جهت می گوید اگر بدانند قسمی بزگ است کهالبته منظورش تاکید در هوشمندی بکار رفته در چینش این بخش از ستارگان آسمان است .
اما هنوز کسی بهآسمان مراجعه نکرده است تا این چینش را بیان کند
همان مثال قدیمی استکه علمای مسیحیت مرتکب شدند که از راه فلسفی و اصول کلامی سعی داشتند ثابت کنند کهاسب چند دندان دارد که ظاهرا کودکی گفت چرا دندانهایش را نمی شمارید.
احتمالا کودک این تفکر را داشت که اهل علم میترسند دستشان را دندان بگیرد و الا کودک می دانست که راه اهل علم غلط است اما کودکمتوجه گمراهی اهل علم به علت پیروی از جاهلین گذشته نبود.

برای کودک بدیهی بود که شمارش اسب تنها روش است
علمای مسلمان نیز بهجای رجوع به ستارگان مطرح شده در آیه همین کار را می کنند. و الا تا حالا بعد ازچندین قرن این ستارگان را کشف کرده بودند.
اگر کسی خواست به آسمانبرود و به این ستارگان نگاه کند می تواند همین شبهای تابستان این ستارگان را طبق فرمان اینقرآن نگاه کند
چون سه ماه تابستانفصل رویت این ستارگان است که به اشتباه نجومین فکر می کنند این ستارگان شکل عقربرا درست می کنند به خاطر شکل ن که مانند دم برگشته عقرب است . نه این که اهل نجومدرست شکل را فهمیده اند.
برچسب ها: عقرب ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود