مشاهده RSS Feed

ن والقلم و مایسطرون

بیان آیه فلا اقسم بمواقع النجوم

به این مطلب امتیاز بدهید
طبق ﺁیه ی فلااقسم بمواقع نجوم چینش ستارگان از طرف خدایی هوشمند صورت گرفته است بنا بر این باید مطلب مهمی باشد.

علاوه بر آن باید این مطلب مهم غیب باشد .

مهم بودن چینش ستارگان توسط این قرآن اعلان شده است .

اما ﺁیا مطلبی که در مورد ﺁن قسم خورده شده است تا کنون توسط مردم دریافت شده است ؟

نه این مطلب مهم توسط مردم دریافت نشده است.
مردم درطول تاریخ زندگی خود دراین جهان به ستارگان نگاه کرده اند توصیفاتی هم از ستارگان بیان داشته اند.

بخصوص که در زمان گذشته که هنوز برق کشف نشده بود تاریکی شب نمود بیشتری داشت و ستارگان درخشندگی بیشتری داشتند.
مهمترین شکلی که مردم پیدا کرده اند شکل عقرب است .

این شکل همان قسمی است که خدا در ﺁیه فلا اقسم بمواقع النجوم خورده است جواب قسم را با ﺁیه انه لقرﺁن کریم داده است.

ستارگانی که به گمان مردم شکل عقرب را ساخته اند کلمه حسین را ساخته اند که با رویت این ستارگان توسط هر باسوادی که خواندن زبان فارسی یا عربی را بلد است نیز قابل دریافت است.

جزئیاتش را قبلا نوشتم که مثلاعلت این که مردم ، این شکل را تداعی گر شکل عقرب دریافته اند حرف ن می باشد که مانند دم عقرب است.

از اینجا به حرف ن در قرﺁن می رسیم زیرا از یک طرف حرف ن ﺁخرین حرف کلمه حسین در ستارگان مذکور است و از طرف دیگر این ستارگان همان ستارگانی هستند که قرﺁن در سوره ی واقعه ما را به آن هدایت نموده است پس جای انکار ی نمی ماند اگر در قرﺁن چنین ﺁیاتی نبود می توانستیم از رویت کلمه ی حسین در ﺁسمان بی ربط بودنش به قرﺁن را در بوق و کرنا کنیم

با این وصف حسین و قلم و ﺁنچه می نویسد در ﺁیه ن والقلم و ما یسطرون نیز اثبات می شود
وقتی ستارگان کلمه حسین را به بیننده القا کردند از خود می پرسیم این حسین که قرﺁن در ﺁیه قسم به ستارگان به ما معرفی کرد و سپس گفت او قرﺁن است یعنی چه؟
مسلم است وقتی می گوید حسین قرﺁن است ﺁن چه حسین بگوید قران است و قابل اعتماد و غیر قابل انکار و شک و تردید
وقتی حسین قرﺁن باشد دیگر نمی توان گزینه دیگری برای ن در ن و قلم و ﺁن چه می نویسد را بپذیریم جز این که ن حرف ﺁخر کلمه حسین است

وقتی حسین و قلم و ﺁنچه می نویسد از ستارگان با هدایت ﺁیه ی فلااقسم بمواقع النجوم بدست بیاید یعنی خدا این اجازه را به حسین داده است که قرﺁن را تاویل نماید.

البته قرﺁن انطباق کامل با زندگی و روحیات حسین دارد اگر چنین نباشد نمی تواند با قاطعیت بگوید حسین همان قرﺁن کریم است
چنانکه می گوید: کسانی که کتاب به ﺁنها داده ایم می شناسند او را چنان که می شناسند فرزندان خود را این وقتی درست است که قرﺁن بر حسین انطباق داشته باشد در این صورت است که اهل کتاب او را چون فرزندان خود می شناسند.

بنا بر این اوصاف چون خدا علم کامل به همه چیز دارد پس می داند که حسین چه خواهد نوشت لذا می گوید ن والقلم وما یسطرون

در ﺁیه 73 الحج نام کسی که مثال زده است را بیان نمی کند با توجه به اطلاعاتی که داریم این شخص کسی جز ن یا حسین نیست.

چرا چون این مثال را ن وقتی زده است که این ﺁیه را ندیده بوده است.

چند سال قبل از این که ن، این ﺁیه را ببیند
وقتی این ﺁیه را می خواند می بیند خدا این مثل او را نوشته است.
فایده جانبی این است که خدا غیب می داند.
برچسب ها: ستاره ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود