مشاهده RSS Feed

110aleyasin

عید پایان ماه خدا

به این مطلب امتیاز بدهید
...از کجا می دانی ؟می گویم،به نظر من ،خدا دلش خیلی نازک است
رفتن ما برایش سخت است ،برای همین ،روز آخر همه را یک جا جمع
می کندتا رو به رویش به صف بایستند . دوست دارد خداحافظی کمی
طول بکشد،شاید دوست دارد روی همه ی مهمانهایش را کنار هم ببیند
شاید دوست دارد اشکهایشان را خودش پاک کند ،و شادیشان را از
یک ماه بندگی نظاره کند .شاید برای همین "عید "پایان ماه خداست .
(شهد عید )
پیشاپیش عیدتان مبارک

نظرات

^

ورود

ورود