مشاهده RSS Feed

منتظر منتقم فاطمه(س)

وای مادرم

به این مطلب امتیاز بدهید
[CENTER][CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]کــدامین شب از آن شب تیره تر بود[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]که [/SUP][/COLOR][/SIZE][COLOR=#FF0000][SIZE=5][SUP]زهــــــــــــــرا [/SUP][/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]حایل دیوار و در بود[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]شبی کانـــــــــــــدر هجوم تیغ بیداد [/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]سرت را سینه [/SUP][/COLOR][/SIZE][COLOR=#FF0000][SIZE=5][SUP]زهــــــــــــرا [/SUP][/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]سپر بود [/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]زمان بر سینه خود سنگ می کوفت[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]زمین از داغ [/SUP][/COLOR][/SIZE][COLOR=#FF0000][SIZE=5][SUP]زهــــــــــرا[/SUP][/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP] شعله ور بود[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]عطـــــــش نوشان کوفی آتشین اند[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]که حتی [/SUP][/COLOR][/SIZE][COLOR=#FF0000][SIZE=5][SUP]کـــــــــــوثر[/SUP][/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP] آنجا بی اثر بود[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]شراب کوفیان خون [/SUP][/COLOR][/SIZE][COLOR=#FF0000][SIZE=5][SUP]حسیــــــن[/SUP][/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP] است[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]شراب[/SUP][/COLOR][/SIZE][COLOR=#FF0000][SIZE=5][SUP] فاطــــــــــــــمه[/SUP][/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP] خون جگر بود[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]تـــو می دیدی ولی لب بسته بودی[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]که آیین [/SUP][/COLOR][/SIZE][COLOR=#FF0000][SIZE=5][SUP]محـــــــمد (ص)[/SUP][/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP] در خطر بود[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]ندانستم کــــــــــه در چشم حقیقت[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]کـــــــــــــدامین مصلحت مد نظر بود[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]گلــــــویت استخوانی آتشین داشت[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]که فــــــــریادت فقط در چشم تر بود[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]چــــــــــــــرا ابلیس را رسوا نکردی؟[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][SIZE=5][COLOR=#006600][SUP]عــــــــــقاب تیغ تو بی بال و پر بود؟[/SUP][/COLOR][/SIZE][/CENTER][CENTER][COLOR=#0000FF][SIZE=5][SUP]فــــــــــــــــــدای تیغ عریان تو گردم[/SUP][/SIZE][/COLOR][/CENTER][/CENTER][COLOR=#0000FF][/COLOR][CENTER][CENTER][COLOR=#0000FF][SIZE=5][SUP]کسی آیا ز تو مظلــــــــــــوم تر بود؟[/SUP][/SIZE][/COLOR][/CENTER][/CENTER][/CENTER]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود