مشاهده RSS Feed

مریم

ایمان به خدا

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/05/31 در ساعت 17:50 (220 نمایش)


اگر ایمان انسان به خدا به گونه ای باشد كه مدام به او توجه داشته باشد، نظارت الهی بر خویشتن را خواهد پذیرفت. اگر انسان نظارت الهی را بپذیرد، از مختصات زیر برخوردار خواهد شد.

1 - انسان لحظات حیات خود را در حالت رؤیت خداوندی سپری خواهد كرد.

2 - انسان از روی اخلاص عمل خواهد كرد، زیرا به یقین دریافته كه در این عالم هیچ موجودی جز خدا شایستگی هدف بودن برای عمل او را ندارد.


3 - در این جهان، انسان برای ابدیت خود ذخایری را خواهد اندوخت.

4 - انسان از امور ممنوعه، حتی اگر گناه نباشد، مانند مكروهات و یا خیالات بی اساس، پرهیز خواهد كرد.


5 - انسان حیات خود را بیهوده تلف نخواهد كرد.

6 - آدمی تنها با درك نظارت الهی است كه هوی و هوس های خود را كنترل خواهد كرد.


7 - چنین انسانی درخواهد یافت كه هر عملی در این عالم، عكس العملی دارد.

این جهان كوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا


8 - آدمی از آرزوهای دور و دراز خود دست برخواهد داشت و نخواهد گذاشت تا خیالات بی اساس جانشین واقعیات شود.


9 - نظارت الهی موجب می شود تا انسان در برابر حوادث صبر و شكیبایی پیشه كند.

10 - توشه عبور از پل مرگ، تقوا تلقی خواهد شد.


11 - آدمی تلاش می كند تا در میان پرتگاه ها و خارستان های راه های انحرافی، صراط مستقیم را پیشه كند.

12 - آدمی امكانات و لحظات عمر را غنیمت شمرده و نمی گذارد تا حوادث جبرنمای زندگی، حیات او را مختل كند.

چنین انسانی، حیات خود را به گونه ای تنظیم خواهد كرد كه گویی مرگ در یك قدمی اوست.
^

ورود

ورود