مشاهده RSS Feed

مزمل

تفسیر آیه ی52 شورا

به این مطلب امتیاز بدهید
وقتی چیزی با تجربیات فرد بیگانه باشد اولین علامتش تکذیب است و وقتی چیزی با سابقه ی ذهنی فرد هم سو باشد اولین واکنشش تایید است.

ﺁیه ی 52 سوره ی شوری یعنی وحی روح بر ر وح پیامبر را چگونه بفهمیم.

باید به رویدادهای زندگی خود بیندیشیم و در احوالات خود و دیگران دقت نماییم و انعکاسهای روانی را در سیمای مردم ببینیم
وقتی فردی غمگین می شود وقتی عصبانی می شود وقتی به هم ریخته می شود وقتی می ترسد وقتی مایوس می شود وقتی به فکر فرو می رود همه این حالات روانی فرد در سیمایش دیده می شود .

فرد می تواند با سکوت یا دروغ حالات روانی خود را مخفی کند اما چهره فرد احساس او را نشان می دهد .خدا در قرﺁن می گوید اگر ما بخواهیم تو می توانی ازسیماشان پی به درونشان ببری اما فعلا از حرفهاشان متوجه می شوی.

چرا زیراگر چه سیما احساس را نشان می دهد اما خواندن احساس کاری ﺁسان نیست و نیاز مندیم تا حرف فرد را بشنویم مثلا این خنده یا گریه یا عبوسی یا تعجب که از فرد می بینیم چه منشا درونی دارد.

مانند قضیه عبس و تولی یا قضیه ان الذین جاء بالافک عصبه منکم

در این دو حادثه گر چه ظاهری از پیامبر به نمایش می ﺁید و مردم از ﺁثاری که در سیمای پیامبر بود شروع به توصیف پیامبر کرده اند اما تمام سیما خوانی مردم از پیامبر افکی بیش نبوده و خدا توصیفات مردم را رد می کند در موردعبس و تولی می گوید کلا .

و در مورد افک می گوید اگر فضل و رحمت خدا نبود به محضی که در این دروغ وارد می شدید به عذاب دردناکی گرفتار می شدید.

از اینجا می فهمیم که سیما خوانی کاری سخت است و بیشتر وقتها فرد اشتباه می کند .

وقتی فردی دچار احساسی می شود مردم با نگاه به او این احساس را می بینند ولی خود شخص چگونه می تواند احساس خود را ببیند جواب ساده است فرد می تواند با نگاه در ﺁینه احساس خود را ببیند.

در ﺁینه فرد می تواند غمگینی و شادی خود را ببیند.می تواند موفقیت و شکست خود را ببیند .
ﺁیه 52 شورا نیز این گونه است وقتی خدا روحی را بر پیامبر وحی می کند پیامبر چگونه می تواند وحی را ببیند با نگاه کردن به ﺁینه.

هنگامی که پیامبر در اوج بدبختی است چهره اش بدبختی را نشان می دهد اگر روح پیام پیغمبر بودن او را بیاورد پیامبر با نگاه به ﺁینه به جای دیدن چهره بدبخت خود پیام خدا را می بیند
خب حالا اگر شما پیغمبر باشی روح بر شما این وحی را برساند وقتی من نگاه به شما می کنم چه می گویم؟
می گویم تو پیغمبری و اگر خواستم به دیگری بگویم می گویم او پیغمبرست

ولی اگر شما خودت به ﺁینه نگاه کنی و روح به شما وحی شود چه می گویی می گویی من پیغمبرم
این بود تفسیر ﺁیه 52 سوره ی شورا

نظرات

^

ورود

ورود