مشاهده RSS Feed

معز الاولیاء

بـــه نام خدا،بــه یاد خدا،بـــرای خــدا

به این مطلب امتیاز بدهید
خدایا جهان پادشاهی تو راست

زما خدمت آید خدایی تو راست


پناه بلندی و پستی تویی
همه نیستند آنچه هستی تویی


همه آفریدست بالا و پست
تویی آفرینندۀ هر چه هست


تویی برترین دانش آموز پاک
ز دانش قلم رانده بر لوح خاک


خرد را تو روشن بصر کرده ای

چراغ هدایت تو بر کرده ای


نبود آفرینش تو بودی خدای
نباشد همی هم تو باشی به جای


اُذكُرُوا اللّه ذِكراخالِصاتَحيَوابِهِ أَفضَلَ الحَياةِ وَتَسلُكوابِهِ طُرُقَ النَّجاةِ؛

خدا را خالصانه یاد کنید تا بهترین زندگی را داشته باشید
وبا آن راه نجات ورستگارشدن را به پیمایید.

نظرات

^

ورود

ورود