مشاهده RSS Feed

مزمل

قبول صعف انسان در برابر خدا انتخابی یا اجباری

به این مطلب امتیاز بدهید
همانطورکه می دانیم از زمانی که ما به دنیا آمده ایم به علت و معلول عادت کرده ایم و همین عادت موجب شده است نقش خدا را در جهان کم رنگ یا بی رنگ ببینیم علت این که خدا خود را غایب کرده است این است که مردم به خدا و دین خدا از روش عقلی ایمان بیاورند نه از راه دیدن در زمان های گذشته خدا معجزات یا نشانه هایی را ایجاد کرد وایمان مردم ایمانی نیست که برای خدا رضایت بخش باشد بلکه ایمانی برای خدا واقعا ایمان است که از طریق کلمات قرآن باشد خدا انسانی را می پسندد که تنها با شنیدن این که آتش بر ابراهیم سرد شد قبول کند
خدا انسانی را می پسندد که قادر باشد تفاوت کلمات قران را با غیر قران بفهمد
کسی که نتواند بین قرآن و انسان فرق بگذارد مطمئنا قادر نخواهد بود به قرآن ایمان بیاورد
نباید فراموش کنیم که ایمان ارثی ایمانی نیست که خدا می پسندد بلکه ایمانی ارزش مند است که ارثی نباشد
برای این که ایمان ارثی و غیر ارثی را ایجاد کند قران را به شکل متشابه و دورسولی ایجاد کرد رسولی در ابتدا و رسولی صدها سال بعد
برای اینکه موضوع رسول جدید را استتار کند قران را به صورت متشابه درست کرد و به احدی حتی رسول اول هم نگفت زیرا خدا موجودی است که خطا و اشتباه نمی کند و می داند برای اینکه موضوعی کاملا مستتر باشد باید فقط نزد خودش باشد والا معنی ندارد خدا رسول دوم را در قرآن مستتر کند و بعد به رسول اول بگوید رسول دومی هم وجود دارد
از آن زمان تا کنون هم هیچکس نتوانست به طور یقین بفهمد که رسول دوم در قرآن وجود دارد
متشابه یعنی اینکه دو نفر در قران وجود دارد و شما آن را یک نفر بدانید و مفاهیمی که برای رسول دوم است را نیز به رسول اولی منتسب بدانید
اینجاست که کسی که به رسول دوم ایمان بیاورد آن هم تنها به روش خواندن قران وندیدن آیه ،ایمان او ارثی نیست و کسی که رسول دوم را انکار کند او ایمانش ارثی است و ایمانی نیست که خدا می پسندد و به آن راضی است
به همین جهت می گوید مردم می گویند چرا آیه ای برای او نازل نشده است که منظورش هر آیه ای است چه آیه کلامی چه آیه فیزیکی
در حالی که اگر مخاطب این آیه رسول اولی باشد این حرف نادرست است زیرا قران کتابی است پر از آیه که بر رسول اولی نازل شده است
چنانکه بارها جملات قران را آیه می داند
منظور منکران این است که قران از قبل است اما بر تو که مدعی رسالت هستی چیزی نازل نشده است
موضوع دیگر این است که خدا غالب بودن امورش را به رخ افرادی بکشد که خود را ارباب علمی مردم میدانند
واینجا بود که خدا با نوشتن قرآن متشابه خدا بودن خود را اثبات می کند و عجز وناتوانی وحقارت مدعیان فهم وعلم را اثبات می کند
علت انکار و مقاومت مردم و علما هم این است که نمی توانند این حقارت را تحمل کنند اما نمی دانند که حقارت انسان در برابر خدا امری حتمی است و چاره ای جز پذیرش ضعف و زبونی نیست.
برچسب ها: قران دو رسول ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود