مشاهده RSS Feed

مریم

* نشانه خردورزان

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/10/11 در ساعت 23:56 (222 نمایش)
امام هشتم(ع) نشانه خردمندان واقعی را معرفی کرده و می گوید: «خرد مرد مسلمان کامل نمی شود مگر آنکه ده ویژگی در او باشد:


1ـ به نیکی او امید رود (و دست خیر او در جامعه مورد امید نیازمندان باشد.)

2ـ از بدی او آسودگی باشد (و کسی از شر او بر خود بیم نداشته باشد.)

3ـ نیکی اندک دیگری را بسیار شمارد.

4ـ نیکی بسیار خویش را ناچیز داند.

5 ـ از نیازخواهی (دیگران) نزد او دلگیر و خسته نمی شود.

6ـ از علم جویی در طول عمرش دلخسته نمی گردد.

7 ـ تهدیستی در راه خدا را بیشتر از توانگری دوست می دارد.

8 ـ خواری (ظاهری) در راه خدا را از بزرگمندی در نزد دشمن خدا خوشتر دارد.

9ـ گمنامی برای او رغبت انگیزتر از بلند آوازگی و شهرت است.

10 ـ کسی را نبیند مگر آن که گوید او از من بهتر و پارساتر است.


در ادامه آن حضرت فرمود: به راستی مردم دو دسته اند: بهتر و پارساتر از او و بدتر و پائین تر، پس خردمند،

هر گاه مردی بدتر از خود را ملاقات کند می گوید: شاید نیکی و خوبی او در درون و باطن اوست که این به سود اوست،

ولی نیکی من آشکار است و شاید این به زیان من است. و هرگاه بهتر و پارساتر از خویش را ببیند در برابرش فروتنی کند تا همپای او گردد،

پس چنانچه این گونه کند بی گمان بزرگمندی اش فراز گیرد و نیکی اش پاکیزه شود و یاد او نیک گردد و سرور مردم دوران خویش باشد.
^

ورود

ورود