مشاهده RSS Feed

عمار رهبری

دستورالعملِ قطعی و مؤکد آیت الله بهجت برای سیر بسوی کمال

امتیاز ها: 3 رای ها, 5.00 متوسط.
دستورالعملِ قطعی و مؤکد آیت الله بهجت برای سیر بسوی کمال:


«من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم»
هر كسي به معلوماتش عمل كند، خداوند مجهولاتش را معلومات مي كند... (کسی که به آنچه می داند، عمل کند؛ خداوند آنچه را نمی داند، به او می فهماند.)
.... پس به طور حتم اگر كسي معلوماتش را زير پاي خودش نگذاشت، بگو برو راحت باش،
ديگر خاطرت جمع باشد.
سر وقتش به آنچه كه محتاجي، عالم مي شوي.

بلكه از اين هم بالاتر در روايت هست:
« من عمل بما علم كفي ما لم يعلم »
ديگر به او مي گويد موقوف؛
اي كسي كه عمل مي كني به معلومات، در فكر چيز ديگر نشو،
بقيه امور با آنهاست.
همانهائي كه همين مقدار را به شما اعلام كرده اند، زيادي بر اين مقدار را هم، آنها اعلام مي كنند. تو ديگر در فكر نباش، يعني غصه اش را نخور.


تا به حال كسي هست كه بگويد من تا به حال پاي وعظ هيچ واعظي ننشسته ام، از هيچ ناصحي چيزي نشنيده ام، دروغ مي گويد، بلي دروغ است اين مطلب.
خوب شنيدي، آيا عمل كردي يا نكردي؛ اگر عمل كرده بودي، حالا روشن بودي، چرا؟
به جهت اينكه خودشان با همان عمل كردن شما، مجهولات را بر شما اعلام مي كنند، خاطرتان جمع باشد


اما اگر عمل نكردي و مي خواهي همه اش بشنوي و بشنوي، بشنوي، كي عمل مي كني؟
بعد از اينكه پرده برداشته شد آن وقت مي خواهي عمل بكني؟!
پس بايد بدانيم اگر نصايح را زير پا گذاشتيم، نصيحتِ حالا و موعظهِ حالا را هم زير پا مي گذاريم، و اگر زير پا گذاشتيم، خاطر جمع باشيم خبري نيست!!!


چرا؟
چون براي بازي كه ياد نمي دهند!!
براي اينكه بنويسي و بگذاري كنار، ياد نمي دهند؛
مثل اينكه نسخه از طبيب گرفتيم، گذاشتيم توي جيب بغل؛...
نسخه از طبيب گرفتيم چقدر خرج كرديم پول داديم و تا نسخه گرفتيم، نه! بايد عمل كني.
اگر عمل كرديم ديگر روشنيم
اين نصايح و مواعظ كه شده اگر عمل شده بود، الآن روشن بوديم.
دسته بندی ها
شیوه سلوک

نظرات

^

ورود

ورود