• آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۸, ۲۱:۰۰
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  نتیجه گیری منظور اشاعره از رویت حق، غالبا رویت حسی است و این چیزی است که مورد انکار ابن عربی است. اشاعره ادله زیادی از آیات و روایات برای مدعای خود...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۸, ۲۰:۵۹
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  توهم همراهی ابن عربی با اشاعره برای کسی دست می دهد که با دیدگاه عرفانی وی آشنا نباشد؛ زیرا وی در اینجا نه با رویکرد کلامی، بلکه با رویگرد عرفانی به...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۸, ۲۰:۵۸
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  1. صرف نظر از این که این استدلال چگونه باید فهم شود، بی گمان رویت حسی در این استدلال نفی شده است، اما پرسش این است که که ابن عربی در عبارت قبلی...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۸, ۲۰:۵۸
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  باسمه تعالی سلام علیکم قبل از این گفته شد که این آیه یکی از ادله اصلی اشاعره است. در نگاه نخست چنین می نماید که ابن عربی با اشاعره همراهی می کند،...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۸, ۱۴:۴۳
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  وی درباره معنای آیه مورد نظر می گوید: «نفی حجاب مستلزم رویت حسی نیست؛ زیرا عبد از خدا محجوب نمی شود؛ بلکه از نسبت خاصه محجوب می شود. خداوند درباره...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۸, ۱۴:۴۳
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  یکی دیگر از ادله اشاعره آیه «کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون (1) نه هرگز! آنان در آن روز از پروردگارشان محجوب اند» آنان به استناد به این آیه گفته...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۸, ۱۴:۴۲
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  ابن عربی در رد اصلی ترین دلیل نقلی اشاعره یعنی استناد به آیات «وجوه یومئذ ناضرة الی ربها ناظرة و وجوه یومئذ باسرة تظن ان یفعل بها فاقرة (1) در آن...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۸, ۱۴:۴۲
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  بدین ترتیب، وی از تجلی حق به صورت ها و در موطن های مختلف سخن می گوید. به خلاف اشاعره که انتظار دارند حق را تنها به یک صورت خاصی و آن هم با چشم حسی...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۸, ۱۴:۴۱
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  باسمه تعالی علیکم السلام اسعد الله ایامکم چندان که اشاره شد، اشاعره رویت در دنیا را دست کم امری ممکن و رویت در آخرت را حتمی می دانند، اما ابن...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۷, ۲۳:۱۶
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  نفی رویت حق تعالی به لحاظ ذات ابن عربی خود به صراحت رویت حق را به لحاظ ذات نفی می کند و تنها از طریق مظاهر آن را ممکن می داند و بیان شریعت را به...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۷, ۲۳:۱۱
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  به نظر ابن عربی، رویت مزید علم نیست (1) زیرا بین این دو فرق است: متعلق رویت، حق سبحانه و متعلق علم، اثبات او به عنوان اله از راه اضافات و سلب است....
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۷, ۲۳:۱۰
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  وی در عین آنکه رویت حسی را نفی می کند، برای اهل ذوق و مکاشفه آن را اثبات می کند و در ادامه همین آیه، در تفسیر واژه «الخبیر» می گوید: «الخبیر به علم...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۹, ۱۲:۲۱
  سلام از عواقب انسانهای لجوج به استناد قرآن و حدیث بفرمایید. متشکریم
  2 پاسخ | 187 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۶
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  در این که چرا حق با چشم درک نمی شود، ابن عربی بیان دیگری نیز دارد که از زاویه دیگر بدان نگریسته است. او می گوید: وقتی حق عین قوای عبد می شود، آن گاه...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۵
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  1. ابن عربی با تصریح به این که حق تعالی از دسترس حواس ظاهری به دور است و چشمان ظاهری قادر به درک نور حق نیستند، اما او خود به سبب نفوذ و لطافت و...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۴
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  در این بیان افزون بر آنکه مراد رویت، کشف دانسته می شود، به صراحت رویت حسی نیز در دریافت حقایق تخطئه می گردد؛ با این بیان که رویت حسی در دیدن قمر در...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۴
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  سید حیدر آملی نیز از حدیث «ترون ربکم» مشاهده فهمیده و بر این فهم، اجماع عرفا را ادعا کرده است: «و المراد بالرؤية هاهنا- باتفاق المحقّقين- الكشف...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۳
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  دیدگاه عرفا مبنی بر شهود قلبی را حتی عالمیان معاصری همانند شهید مطهری نیز تایید کرده اند. وی این دیدگاه را مشابه دیدگاه شیعه می داند که رویت حق را با...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۲
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  ابن عربی در جای دیگر با اشاره به تفاوت دیدگاه عارف با دیدگاه اشعری، مقصود خود از رویت را شهود با چشم حق (شهود قلبی) اعلام می کند و با تخطئه دیدگاه...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۲
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  در عبارت های ابن عربی و دیگر پیروانش ادله نقلی که اشاعره برای رویت حسی بدان استناد کرده اند، بر شهود عرفانی و تجلی حق حمل شده اند. فرغانی که خود با...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۹:۰۰
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  همان گونه که از عبارت بالا بر می آید، ابن عربی نخست موضع خود را در این خصوص نسبت به شرع مشخص کرده و از سر تسلیم در برابر آن سخن گفته است. سپس با...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۲۹
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  عرفایی مانند ابن عربی، به دشواری درک رویت و اختلاف آراء درباره آن آشنایی دارند و از نحوه بیان آنها بر می آید که هیچ یک از اقوال مطرح در این زمینه...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۲۷
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  از ظاهر برخی تعبیرهای غزالی بر می آید که وی در رویت به نحوی به دیدگاه عرفا نظر دارد و این رویت را کشف کامل تر از رویت حسی دنیوی می داند. او می گوید:...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۲۶
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  دیدگاه اشاعره درباره این که رویت در دنیا امکان دارد یا در آخرت، چندان مرزبندی نشده است. هر چند بیش تر آنان به رویت در آخرت نظر دارند، برخی سخنانشان...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۱۵
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  دیدگاه اشاعره درباره این که رویت در دنیا امکان دارد یا در آخرت، چندان مرزبندی نشده است. هر چند بیش تر آنان به رویت در آخرت نظر دارند، برخی سخنانشان...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۱۴
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  جوینی در اثبات رویت و دفاع از آن، بحث عقلی مفصلی را ترتیب می دهد (1). رازی در برخی آثارش (2) ضمن پذیرش رویت، برای اثبات آن استدلال می کند و از سوی...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۱۳
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  باقلانی می گوید: «دلیل عقلی برای رویت آن است که حق تعالی موجود است و رویت موجود هم محال نیست؛ آنچه محال است، رویت معدوم است. از طرفی خداوند...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۱۳
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اما در این زمنیه به احادیثی نیز استناد شده است که مهم ترین آنها دو روایت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد: 1. «ترون ربکم کما ترون القمر لیلة...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۱۲
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  ابوالحسن اشعری ضمن پذیرش رویت، چندین دلیل برای آن می آورد، وی افزون بر استناد به ظاهر برخی نصوص، تلاش می کند توجیه عقلی نیز برای رویت بیابد (البته...
  35 پاسخ | 531 مشاهده
فعالیت بیشتر
20 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالمات
  آثار عملی به منزله برگ و بار وسواس است همان طور که ریشه بدون شاخ و برگ دوام نمی آورد این قبیل وسوسه ها که دارای آثار غملی است غالبا بدون تحقق آثار خود می خشکد و قلب انسان از آنها آسوده می شود. انسان وقتی از انجام عملی تاامید شود خیال آن را نیز از سر به در می کند. پسماندهای وسوسه های ماندگار را باید در مرحله دوم درمان کرد.
  سلام علیکم
  ریشه بدون شاخ و برگ دوام نمی آورد؟ تا جایی که میدونم این شاخ و برگ هستند که برای دوام خودشون به ریشه نیاز دارن و با قطع شدن ریشه خشک میشن. ولی هر چقدر شاخ و برگ رو قطع کنیم که ریشه نمی خشکه
 2. مشاهده مکالمات
     
 3. مشاهده مکالمات
  سلام بر استاد گرامی
  خدا قوت
  در پناه نهایت خوبی ها و پاکی ها

 4. مشاهده مکالمات
  این شعر عالیتر بود:

  ای شهـان كُشتيـم مـا خصـم برون/ مـاند خصمـي زو بتـر در انـدرون
  كشتن اين، كار عقل و هوش نيست / شير باطن سخـره خرگـوش نيسـت
  قَـدْ رجعنـا مـن جهـاد الاصغـريم/ بـا نبـي انـدر جهــاد اكبـريـــم
  قوّتي خواهم ز حق دريا شكــاف/ تا به ناحق بر كنـم اين كوه قــاف»
 5. مشاهده مکالمات
  سلام
  ممنون برادر کافی توضیحاتتون عالی بود
  خدا به شما جزای خیر دهد : )
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 10 تا 20
صفحه 1 از 2 12 آخرین
صفحه 1 از 2 12 آخرین
درباره کافی

اطلاعات عمومی

درباره کافی
استان یا شهر:
قم
علاقمندي ها:
عرفان و مباحث اخلاقی
شغل:
روحانی
میزان تحصیلات:
کارشناسی ارشد
جنسيت:
مرد
نوع نمایش تاریخ:
تاریخ شمسی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
6,360
میانگین پستها در طول روز
4.95
آخرين نوشته
دیدن خدا در عرفان ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۱:۰۰
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
20
جدید ترین پیام
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۱:۰۱
مجموع تشکر ها
مجموع تشکر ها
233
کتابخانه
دریافت
0
آپلود
0
اطلاعات عمومی
آخرین حضور
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۱:۰۰
تاریخ عضویت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸

4 دوستان

 1. desperanish  desperanish آنلاین نیست.

  دوست جديد

  desperanish
 2. SHAHINN  SHAHINN آنلاین نیست.

  عضو صمیمی

  SHAHINN
 3. فریده بنده مخلص خدا  فریده بنده مخلص خدا آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  فریده بنده مخلص خدا
 4. کربلائی  کربلائی آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  کربلائی
نمایش دوستان 1 به 4 از 4
^

ورود

ورود