جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۷
  نوشته
  552
  مورد تشکر
  845 پست
  حضور
  41 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  0

  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  ماهيت انقلاب

  ويژگيهاى انقلاب

  اسلاميت انقلاب

  صدور انقلاب اسلامى

  انقلاب اسلامى و هنر

  جنبش بيدارى اسلامى

  انقلاب اسلامى و آزادى

  ضرورت شناخت انقلاب اسلامى

  رابطه انقلاب ما با نهضت امام حسين (ع)

  انقلاب اسلامى در ميان انقلابهاى بزرگ جهان

  اوج جنبشهاي اسلامي در نهضت امام خميني

  امام خمينى و انقلاب اسلامى در ذهن و زبان جهان معاصر

  نهضت امام خمينى زمينه ساز ظهور دولت حضرت مهدى (عج)


  اسرائیل شر مطلق و تعامل با آن حرام است
  "امام موسی صدر"

  استکبارستیزی
  http://stekbarsetizi.blogfa.com
  استشهادیون
  http://www.askquran.ir/group.php?groupid=170


 2. #2
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۷
  نوشته
  552
  مورد تشکر
  845 پست
  حضور
  41 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  0  ماهيت انقلاب

  بـه تـعبير فـلاسفه هـر پـديده اى مـركب از دو چيز است ((ماهيت)) (چيستى) و ((وجود))(هستى) انقلاب نيز از اين قانون مستثنى نبوده داراى ماهيت و وجود است اينك مى خواهيم ببينيم انقلاب ايران از چه ماهيتى برخوردار است؟ اقتصادى ؟ سياسى؟ ايدئولوژيكى ؟ يا هر سه ؟ يا اسلامى ؟ قـبل از ورود در بـررسى مـاهيت انـقلاب مـلت ايـران بررسى نظرات ديـگران در رابـطه بـاانقلابها امـرى ضـرورى اسـت و تـا جأى كه نـگارنده اطـلاع دارد سـه نـظريه وجود داردكه طرفدار هر نظريه اى مـى خواهند هـمه انـقلابهاى دنيا و از جمله انقلاب ملت ايران را با نـظريه خـود تـطبيق دهـند ايـنك بـطور اخـتصار به آن سه (نظريه مى پردازيم:
  نظريه اقتصادى

  گـروهى بـرآنند كـه هـر چـند انقلابها در دنيا با اشكال مختلف و گـوناگون واقـع مى شوند ولى با دقت در آنها مى بينى كه همه به يك ريـشه برمى گردند و آن همان ريشه مادىو اقتصادى بوده و به تعبير ديـگر ريـشه طـبقاتى دارنـد كـه طـبقه فقير عليه طبقه مرفه قيام مـى كنند گـرچه بـصورت ظاهر چهره سياسى يا ايدئولوژيكى و عقيدتى دارنـد لـذااين گروه (ماديين) همه انقلابهاى دنيا (اعم از انقلاب كبير فرانسه و اكتبر روسيه وانقلاب چين و ...) را انقلابى طبقاتى و اقـتصادى مـى دانند و مى گويند انقلابها هماننديك بيمارى است كه در مـوارد مـختلف از خـود آثار گوناگون نشان مى دهند اما يك طبيب حـاذق و پـزشك مـتخصص مـى فهمد كـه هـمه ايـن علأم و آثار مختلف نـشات گرفته از يك اصل است لذا در انقلابها نيز اين نارضأيها به يك نارضايتى و همه اين خشم ها به يك خشم و همه اين آرمانها به يك آرمـان برمى گردد و آن همان جنبه مادى و اقتصادى است و خلاصه همه انقلابها انقلاب محرومين عليه مرفهين است و ريشه همه آنها محروميت اقتصادى است.
  نظريه سياسى

  گـروهى ديـگر مـى گويند اين طور نيست كه همه انقلابها به محروميت مادى واقتصادى برگشته و همگى نشا ت گرفته از فقر و گرسنگى باشد چرا كه طغيان ازجهت گرسنگى اختصاص به انسان ندارد بلكه حيوانات نيز در هنگام گرسنگى شديد ممكن است طغيان نمايند البته ممكن است در جـأى كـه نـظام طـبقاتى حاكم است انقلاب در آنجا ريشه طبقاتى داشـته بـاشد امـا ايـن موضوع كليت ندارد زيراممكن است جامعه اى دوقـطبى نـبوده و مـردم بـه دو دسته گرسنه و سير تقسيم نگردند و همگان در رفاه مادى باشند ولى از نظر سياسى در اختناق بسر برده وتـحت فـشار باشند و چون اصل آزادى و آزاد زيستن يك اصل انسانى است ممكن است مردم براى بدست آوردن آزادى قيام نمايند هر چند كه از نـظر اقـتصادى دررفـاه اند و انقلاب كبير فرانسه بيشتر با اين انگيزه واقع شده است نه به انگيزه اقتصادى.
  پس اينكه شرط اساسى انقلاب را دوقطبى بودن جامعه از نظر اقتصادى مى دانندنظريه صحيحى به نظر نمى رسد.
  نظريه ايدئولوژيكى

  مـمكن اسـت انـقلابى در جـهان رخ دهد كه نه ماهيت اقتصادى داشته بـاشد و نـه ماهيت سياسى و آزادى خواهى بلكه ماهيتى آرمان خواهى اعـتقادى وايـدئولوژيكى داشـته بـاشد بدين معنى مردمى كه به يك مـكتب ايـمان و اعـتقاد داشته و به ارزشهاى معنوى آن مكتب شديدا وابسته هستند وقتى آن مكتب را در معرض خطر و آماج حمله هاى بنيان بـرافكن مشاهده نمايند، خشمگين و ناراضى ازآسيبهأى كه بر پيكر مكتب شان وارد شده، براى برقرارى مكتبشان و جلوگيرى ازتباهى آن دسـت بـه قيام مى زنند واين نوع انقلابها و قيامها ربطى به سير و گـرسنگى شكم و يا ارتباطى به داشتن يا نداشتن آزادى سياسى ندارد چـرا كـه مـمكن اسـت هـم شكمشان سـير بـاشد و هم از آزادى سياسى برخوردار باشند.
  بـنابراين منحصر كردن انقلابها در اقتصادى صرف ، يا سياسى منحصر يـا عـقيدتى خالص روشـى بـه صـواب نـبوده بـلكه ايـن هر سه عامل مـى توانند سـبب بـروز انـقلاب گردند ممكن است انقلابى ريشه عقيدتى داشته باشد همانند نهضتهاى انبيا عليهم السلام و همه نهضتهأى كه در عـالم بـخاطر دفـاع از حريم دين و عقيده انجام مى گيرد و ممكن است ريشه سياسى داشته باشد همانند انقلاب كبير فرانسه وممكن است ريـشه اقـتصادى داشـته بـاشد هـمانند انقلابهاى كمونيستى كه بجز (كار،نان و مسكن) چيز ديگرى را نمى فهمند و همه همشان تامين اين سـه جهت است البته ممكن است انقلابى فرهنگى باشد و يا اشكال ديگر ...
  ویرایش توسط *سجاد* : ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ در ساعت ۲۱:۳۹

  اسرائیل شر مطلق و تعامل با آن حرام است
  "امام موسی صدر"

  استکبارستیزی
  http://stekbarsetizi.blogfa.com
  استشهادیون
  http://www.askquran.ir/group.php?groupid=170


 3. #3
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۷
  نوشته
  552
  مورد تشکر
  845 پست
  حضور
  41 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  0  ماهيت انقلاب كبير ايران چيست ؟

  همانگونه كه نظرات سه گانه در رابطه با انقلابهاى دنيا وجود داشت صاحبان آن نظرات هر كدام كوشش مى كنند كه انقلاب ملت ايران را نيز بـا نـظريه خـود تـطبيق دهند و هر كدام هم براى اثبات مدعاى خود شـواهدى از انـقلاب آورده و مـدعيند كـه انقلاب بـا نظر آنان قابل تـطبيق اسـت يـكى مـدعى اقـتصادى و مادى بودن انقلاب است و ديگرى سياسى و سومى اعتقادى و ايدئولوژيكى.
  در مـقابل ايـن سـه گـروه گـروهى مـدعى اند كه انقلاب بر خلاف همه انقلابها تك بعدىنبوده بلكه هر سه جهت در آن است لذا با أتلاف و هـمكارى هر سه عامل اين انقلاب تحقق پيدا كرده است پس انقلاب مردم ايـران انـقلاب تك عاملى نيست بلكه داراى عوامل سه گانه اقتصادى ، سياسى و عقيدتى است.
  ولـى با دقت بيشتر روشن مى گردد كه هيچيك از اين نظرات چهارگانه از جـهتى صحيح نبوده بلكه نظر ديگرى در اينجا صادق است و آن اين اسـت كـه انـقلاب مـردم ايران بـه رهبرى امام خمينى ((ره)) ماهيت اسـلامى دارد و تـك عاملى است اما عاملى كه همه علل و عوامل قبلى را يـكجا در بـرداشته و تامين كننده همه آن جهت ها است زيرا اسلام ديـن جـامع و كـاملى است كه براى تامين سعادت بشر در همه جوانب آنآمـده اسـت و نـمى توان آن را در يـك بعد منحصر دانست آنان كه انـقلاب اسـلامى رامـنحصر در بـعد اقـتصادى يـا سـياسى يا عقيدتى دانسته اند به يك گوشه و يك بعد آن نگاه كرده اند و از بقيه ابعاد آن غـافل مانده و يا سر به تغافل زده اند لذا پس از پيروزىانقلاب بـراى نـامگذارى آن نـظرات گـوناگون عـرضه شـد ولـى امام خمينى فرمودند كه :
  ((جـمهورى اسـلامى)) نـه يك كلمه زيادتر و نه يك كلمه كمتر زيرا قـرار دادن لـفظدموكراتيك مثلا در كنار اسلامى اهانت به اسلام است چون نشانه آن است كه اسلام مردمى نبوده و در اعطا آزادى ناقص است كه بايد با لفظ دموكراتيك آن را جبران نمود.


  اسرائیل شر مطلق و تعامل با آن حرام است
  "امام موسی صدر"

  استکبارستیزی
  http://stekbarsetizi.blogfa.com
  استشهادیون
  http://www.askquran.ir/group.php?groupid=170


 4. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۷
  نوشته
  53
  مورد تشکر
  102 پست
  حضور
  9 ساعت 6 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي معرفي يك گروه به مناسبت ايام الله دهه فجر

  جمعيت فداييان اسلام
  بنيانگذار اين جمعيت سيد مجتبي مير لوحي مشهور به نواب صفوي است.سيد مجتبي در دوران تحصيل در نجف اشرف با انديشه هاي احمد كسروي آشنا مي شود وبراي مقابله با او به ايران باز ميگردد.در سال 1324با هدف مبارزه با بي ديني و الحاد جمعيت فداييان اسلام را تاسيس كرد و در اولين اقدام كسروي را ترور نمودند.اقدامات جهادي اين گروه باعث محبوبيت آنان در بين نيروهاي مذهبي گرديد.افرادي مثل آيت الله سيد محمود طالقاني از هواداران سر سخت جعميت در آمدند. در سال 1328در پي دخالت دولت و شخص وزير دربار در انتخابات مجلس،فداييان عبد الحسين هژير وزير دربار را كه عامل اصلي تقلب در انتخابات و عدم راهيابي نمايندگان واقعي مردم به مجلس تلقي مي كردند به قتل رساندند .در پي اين ترور انتخابات تهران باطل اعلام شد و پس از تجديد انتخابات نمايندگان جبهه ملي به مجلس راه يافتند .در اسفند 1329رزم آرا توسط خليل طهماسبي از ياران سيد مجتبي به قتل رسيد.مرگ رزم آرا راه را براي ملي شدن صنعت نفت باز كرد زيرا او مانع اصلي ملي شدن صنعت نفت تلقي مي شد.به فاصله كوتاهي از اين اقدام ،مجلس ملي شدن نفت ايران را تصويب كرد.در سال 1334علا نخست وزير وقت را ترور كردند ولي او از اين ترور جان سالم به در برد .پس از اين ترور در مدت كوتاهي اغلب اعضاي اصلي فداييان دستگير شدند.سرانجام در 27ديماه 1334سيد مجتبي و سه تن از يارنش تير باران شدند پس از آن طرفدارن وي همچنان به مبارزات خود ادامه دادند .فداييان اسلام پيشگامان مبارزه انقلابي و فعاليت سياسي در حوزه ها محسوب مي شوند.انديشه ها و اقدامات آنان تاثير زيادي بر انقلابيون مذهبي بر جاي گذاشت.
  براي شادي روح تمام فداييان اسلام از صدر تا كنون فاتحه مع صلوات.

  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي

 5. #5
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۷
  نوشته
  552
  مورد تشکر
  845 پست
  حضور
  41 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  0  بـنابراين وقـتى انقلاب ماهيتى اسلامى داشت قهرا جنبه هاى سياسى ، اقـتصادى واعتقادى نيز در آن تعبيه شده است زيرا مسئله سياست و اقتصاد و معنويت و اعتقادجز متن اسلام و از دستورات اصلى آن است كه ما بطور خلاصه و فهرست به آن اشاره مى كنيم:
  عقيده و آرمان

  از اينكه دين اسلام دين معنويت بوده و انسانها را بيش از هر چيز به معنويت وكمالات معنوى سوق داده و تمام همش آن است كه مردم را بـسوى خـدا كشانده وهمه سعادت بشر را در پرتو قرب به خدا تامين نـمايد جـاى بـحث و گـفتگو نـيست ودستورات اسلام براى حفظ دين و مـبارزه بـالا مذهبان و دفاع از كيان عقأد اسلامى بهترين شاهد بر مدعاى ماست.
  در بينش اسلامى و رهبران دينى به هيچ وجه جاى تحمل اين جهت نيست كـه بنشينند و نـظاره كنند كه ديگران به مقدسات دينى آنان اهانت كـرده و به راحتى ازكنار آن بگذرند فتواى تاريخى امام در رابطه بـا كـفر جـبهه ملى كه گفته بودند: ((لايحه قصاص در اسلام يك حكم غـير اصـولى و غير انسانى است)). و يا حكم به كفر واعدام سلمان رشـدى نـويسنده كـتاب آيـات شـيطانى ، و يـا نامه اى كه امام به مديرعامل صدا و سيماى جمهورى اسلامى محمد هاشمى در تاريخ 9 / 11 / 1367 دررابـطه بـا اهـانتى كه در يك مصاحبه راديوئى از ناحيه زنـى بـه مقام مقدس حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله عليها شده بود نوشته بود فرمود: شخصى كه متصدى پخش اين برنامه راديوئى بـوده بـايد اخـراج و تعزير شود و آن فردى هم كه چنين سخنانى را گـفته اسـت اگر ثابت شود كه قصد اهانت داشته است بايد اعدام شود هـمه و هـمه روشـنگر اين جهت است و اصولا آنچه كه بيش از هر چيز مـردم ايران را وادار بـا انقلاب عليه نظام طاغوت كرده است اعمال خـلاف اسـلام نـظام طاغوت بـود از قـبيل تغيير تاريخ ، كشف حجاب ، اشاعه فحشا و....
  آزادى

  مـسا لـه حـريت و آزادى از مسأل اساسى و اصولى اسلام بوده و با تـبعيضهاى طبقاتى و به بردگى كشاندن انسان سخت مخالف است لذا به هـمه انسانها اعلام مى دارد كه خدا ترا آزاد آفريده است تو خود را عـبد و بـرده ديگران قرار مده و اگر كسى خواست ملتى را به بردگى بـكشاند آن مـلت بـايد بـه هـر طـريق مـمكن (ولـو بـا انـقلاب و مـبـارزه) خود را از يـوغ بــردگى آزاد نـمايد، لـذا مـولى عـلى عـليه السلام در وصيتى كه براىفرزندش امام مجتبى عليه السلام تنظيم فرموده است مى فرمايد: و لا تكن عبدغيرك وقد جعلك الله حرا.
  و در نـامه خـود به مالك اشتر حاكم مصر مى نويسد كه مبادا آزادى را از مـردم سلب نمأى دل را سراپرده محبت توده مردم كن بر آنان مـهرورز و بـا آنـان نرم باشد مباداهمچون درنده اى شكار افكن به ريختن خون آنان پردازى چرا كه آنان دو دسته اند:
  يـا در ديـن بـا تو برادرند و يا در آفرينش با تو برابر اگر از آنـان لغزشى سر زد (اگرمى خواهى خدا بر تو ببخشايد) تو نيز آنان را بـبخش ... بـه مـردم جرئت و شهامت حرف زدن را بده تا بتوانند حـقشان را از تو مطالبه نمايند و ميدان را براى اعتراضآنان باز گذار چون رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود امتى كه در بين آنان حق ناتوان بى نگرانى و ترس از توانايان گرفته نشود هرگز رستگار نخواهد شد.
  و يا وقتى كه مجاهدان صدر اسلام در قادسيه با لشكر رستم فرخ زاد فـرمانده سـپاه ايران روبـرو مى شود رستم شب اول زهره بن عبدالله سـركرده سـپاه اسـلام را بـه نزدخود طلبيده و به او پيشنهاد صلح مـى دهد و بـه ايـن صـورت كه پولى گرفته و برگردندو اين پيشنهاد مـورد قــبـول فـرمـانده سـپـاه اسـلام قـرار نـمى گيرد و پـس از گفتگوهاىبسيار رستم از فرمانده اسلام مى خواهد كه هدف از دين شما چـيست ؟ درباره آن قدرى براى ما توضيح بده زهره بن عبدالله گفت:
  اسـاس دين ما بر دو چيز است يكى شهادت به يگانگى خد، دوم شهادت بـه رسـالت مـحمد بن عبد الله صلى الله عليه و آله و سلم ، رستم مـى گويد: ايـن كـه عـيب نـدارد ديـگر چه ؟ گفت: ديگر آزادساختن بـندگان خـدا از بـندگى انسانهأى همانند خود و ديگر آن كه همه انـسان ها ازيـك پـدر و مـادرند لـذا هـمگان بـا يكديگر برادر و خـواهرند پس كسى حق استعمار واستثمار ديگرى را ندارد و اين است اصل آزادى در اسلام كه اساسش بر نفى بردگى و استثمار است.
  3 - اسـلام در بـعد اقتصادى نيز سرآمد مذاهب و مكاتب ديگر است و امـوراقتصادى در روايـات مـا بـعنوان يكى از اركان دين و زندگى دنيا به حساب آمده كه اگراغنيا به آن توجه نكنند و به فكر ضعفا و مـستمندان نـباشند يـك پايه آن منهدم مى شود و فقر مالى در كلام اميرالمو منين عليه السلام به عنوان مرگ بزرگ دانسته شد و در خطبه شـقشقيه حـضرت يـكى از عـوامل پذيرش مقام خلافت را اين جهت معرفى فـرموده است كه خداوند از علما و دانشمندان هر قومى تعهد گرفته است كه بر شكمبارگى ظالم و گرسنگى مظلوم صبر نكنند و مهمتر از آ ندر نامه 53نهج البلاغه كه خطاب به مالك اشتر حاكم او در مصر است هم در رابطه با تجار وبازار و صاحبان صنايع سفارش اكيد داشته و هـم در رابطه با مستمندان جامعه كه فرمود : الله الله فى الطبقه الـسفلى من الذين لاحيله لهم فى المساكين و المحتاجين واهل البو سى و الزمنى ...
  بـنابراين اگـر گـفتيم انقلاب ملت ايران ماهيتى اسلامى دارد قهرا شـامل سـياست واقتصاد و عقيده نيز هست هر چند كه عده اى بودند و نـخـواستند انـقـلاب را بـعـنوان اسلامى بـپذيرند و از طـرفى نـيز نـمى توانستند مخالفت صريح داشته باشند لذاكوششها كرده اند كه از مـتن اسـلام يـعنى از آيات و روايات كمك گرفته و به نظراتشان رنگ اسـلامى داده و بدينوسيله نظرات خود را به مردم بقبولانند و تمام هم اين گروه اين بود كه به اين انقلاب مقدس چهره و ماهيت اقتصادى و طبقاتى بدهند لذا به مسئله استضعاف و استكبار و آيات و روايات مربوطه به آن بسيار تمسك جسته وبه هر كسى هم كه از نظر مالى سر و سـامانى داشـته بـرچسب اسـتكبارى مـيزده و بـا اوبـه مـبارزه بـرمى خواسته غـافل از اينكه موضوع استضعاف و استكبار يك بعد از ابـعادوجودى اسـلام اسـت نـه همه ابعاد آن و تازه آيات و روايات مـربوطه بـه اسـتكبار واسـتضعاف نمى خواهند سخنان ماركسيستها را تـاييد كرده و بگويند بار انقلاب تنهابر دوش محرومين است و طبقه مرفه عموما در جهت خلاف آنند بلكه نكته اصلى در آن آيات و روايات نـيز چيزى است كه اين گروه از آن غفلت داشته و يا عمدانخواستند مـتــوجه آن شـونـد و آن ايـن اســت كــه در اســلام و حــكـومت اسـلامى برنامه ريزى و جهت گيرى آن بسوى ضعفا و مستمندان جامعه است و حـاكم اسلامى بايد بيشترين سعى خود را در رفع نيازمنديهاى آنان قـرار دهد نه آنچه كه گروههاى منحرف (منافقين و ...) از آن آيات و روايات استفاده كرده اند.
  لـذا در انـقلاب ما همه اقشار از غنى و فقير از شهرى و دهاتى از طـلبه و دانشجو ازبازارى و كشاورز همه و همه شركت داشته اند (هر چـند كـه مـمكن اسـت هـمگان سـهم مادى نداشته باشند) و اصولا رمز مـوفقيت رهـبرى انـقلاب در همين اسلامى بودن انقلاب بود اگر سخن از آزادى و سـياست بـود و اگـر سخن از اقتصاد و امور مالى بود ويا امـور ديـگر همه و همه تحت تعليمات اسلام و با استناد به آيات و روايـات اهـلبيت عليهم الـسلام بود وگرنه اگر رهبرى انقلاب سخن از آزادى يـا مـسأل اقـتصادى بـه شيوه مـكاتب شرقى يا غربى مى داشت يقينا از چنين موفقيتى برخوردار نمى شد.
  سـئوال : مـمكن است گفته شود چه فرقى است بين اين نظريه (اسلامى بـودن انقلاب) و نظريه چهارم كه مى گفت در انقلاب ايران هر سه عامل مـو ثـر بـوده وانـقلاب ايـران سـه بعدى بوده است يعنى چه اينكه بـگوئيم انقلاب اسلامى است يابگوئيم عاملش اقتصادى سياسى و معنوى است؟ جـواب : اولا : شـما هيچ انقلابى را در دنيا نمى توانيد پيدا كنيد كـه اين سه عامل هماهنگ و دوشادوش هم (آنگونه كه در انقلاب اسلامى بـوده اند) در ايجاد يك انقلاب و پيشبرد اهداف آن كوشا باشند، اگر در انـقلاب مـا چـنين بـود مـعلوم مى شودكه اين عوامل سه گانه خود مستقلا عامل نيستند بلكه تحت عامل فوق عمل مى كنند و آن اسلام است.
  و ثانيا: ما مى گوئيم انقلاب ما نيز تك عاملى بوده و عامل آن نيز تنها اسلام بود وچون اسلام دين جامع و كاملى است شامل بقيه عوامل نـيe هـست هـر چـند كـه ايـن نظريه به مذاق خيليها خوش نمىآيد و نـمى خواهند ايـن نـهضت عـظيم و پـر ثـمر بنام اسلام تمام شود لذا كـوششها مى شود كه به آن ماهيت سياسى يا اقتصادى داده شود، ولى :
  يـريدون لـيطفئوا نـور الـله بافواههم و الله متم نوره ولو كره الكافرون.
  سـئوال : بـراى پـى بردن به حقيقت و ماهيت يك انقلاب و نهضتى چه مـعيارى وجـوددارد كـه انـسان از آن طريق به ماهيت آن انقلاب پى ببرد؟ مثلا ما از كجا بفهميم كه ماهيت انقلاب ملت ايران اسلامى است ؟ يا غير اسلامى ؟ جـواب : بـا تـوجه بـه چند امر در انقلاب ماهيت آن انقلاب شناخته مى شود:
  1 - بررسى پيرامون افراد و گروههأى كه بار نهضت و انقلاب را به دوش داشتند.
  2 - ريـشه يابى و ارزيـابى علل و عواملى كه باعث ايجاد و پيشبرد آن انقلاب مى شد.
  3 - مطالعه و بررسى درباره اهدافى كه انقلاب تعقيب مى نمود.
  4 - تحليل نقش رهبرى و تاكتيكهاى بكار گرفته از ناحيه او.
  5 - بررسى شعارهأى كه به انقلاب و نهضت حيات و حركت مى بخشيد.
  6 - تـوجه بـه گـستردگى و فراگير بودن نهضت از آن جهت كه به يك طبقه و قشرخاصى تعلق نداشت يا به عكس وابسته به گروه خاص و قشر مخصوصى بود.
  هـمه ايـنها مـى توانند پـرده از چهره انقلاب برداشته و ماهيت يك نـهضت را مـشخص نمايند و مـا با توجه به همين امور است كه انقلاب ملت ايران را به رهبرى امام خمينى((ره)) اسلامى مى دانيم.
  برگرفته شده از كتاب انقلاب اسلامى و ريشه هاى آن


  اسرائیل شر مطلق و تعامل با آن حرام است
  "امام موسی صدر"

  استکبارستیزی
  http://stekbarsetizi.blogfa.com
  استشهادیون
  http://www.askquran.ir/group.php?groupid=170


 6. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۷
  نوشته
  3,708
  مورد تشکر
  5,614 پست
  حضور
  15 روز 12 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  8
  آپلود
  0
  گالری
  2  مهمترینش

  1 مردمی بود
  2 اسلامی بود

 7. تشکر


 8. #7
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۷
  نوشته
  552
  مورد تشکر
  845 پست
  حضور
  41 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  0  مهمترینش

  1 مردمی بود
  2 اسلامی بود


  اسرائیل شر مطلق و تعامل با آن حرام است
  "امام موسی صدر"

  استکبارستیزی
  http://stekbarsetizi.blogfa.com
  استشهادیون
  http://www.askquran.ir/group.php?groupid=170


 9. #8

  تاریخ عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۷
  نوشته
  3,708
  مورد تشکر
  5,614 پست
  حضور
  15 روز 12 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  8
  آپلود
  0
  گالری
  2  ويژه نامه 30 سالگي انقلاب اسلامي/
  در شوراي انقلاب چه گذشت
  خبرگزاري فارس: پنج نفر اوليه آقايان مطهري، بهشتي، باهنر، هاشمي و موسوي اردبيلي بودند‌ از امام (ره) دستور داشتند كه به اتفاق آرا افراد ديگري را به«شوراي انقلاب»دعوت بكنند و ظاهراً نظر امام (ره) اين بوده كه به طور مساوي از افراد«كلاهي و معمم»براي عضويت درشوراي انقلاب دعوت شود.

  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي


  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  ويژه نامه 30 سالگي انقلاب اسلامي
  ذلت پهلوي‌ها در برابر دخالت انگليس
  خبرگزاري فارس: وزارت خارجه آمريكا به انگليس گفت:شاه مايل است بداند از او چه مي‌خواهند و چه انتظاري دارند. او مي داند كه انگليسي‌‌ها سلسلة قاجار را بيرون كردند و پدرش را آوردند سپس پدرش را هم بيرون كردند. اكنون نيز مي‌توانند در صورتي كه مقتضي بدانند او را به نوبة خود بر سر كار نگه دارند يا بركنار سازند


  87/11/19 - 12:08:31
  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  ويژه‌نامه30سالگي‌انقلاب‌ سلامي
  ورودحضرت امام (ره) از زبان پيشمرگ روح الله
  خبرگزاري فارس: قرار شد به خاطر جثه بزرگم روز سخنراني امام در پشت سر ايشان بايستم تا اگر تيري به سمت آقا شليك شد، به من بخورد.


  87/11/18 - 16:05:48
  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  روايتي متفاوت از داستان انقلاب(5):
  از كودتاي مرداد 1332تا خرداد1342
  خبرگزاري فارس:بعد از فوت مرحوم بروجردي بود كه به من ماموريت دادند كه من برم قم ، كه كي اعلم است...گفتند يك حاج آقا روح‌الهي هست اين بود كه ما رفتيم منزل حاج‌آقا روح‌الله و ديدمشون...با خودم گفتم كه حالا اگر علمش را كه ما نمي‌توانيم بفهميم ولي از نظر تقوا اين سيد از ديگران باتقواتر است.


  87/11/18 - 16:05:20
  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  ويژه‌نامه30سالگي‌انقلاب‌ سلامي
  خاطرات انقلاب از زبان آيت الله مهدوى كنى
  خبرگزاري فارس: فرمانده گاردى لوله ژ-3 را به پيشانى من گذاشت. زن ها و بچه ها گريه مى كردند و «يا امام زمان» مى گفتند، چون بچه هاى من همراهم بودند، همه فرياد مى كردند كه بابا را كشتند.


  87/11/18 - 15:48:37
  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  ويژه‌نامه30سالگي‌انقلاب‌ سلامي
  روند ترويج بهائيت در عصر پهلوي
  خبرگزاري فارس:شخص امام معتقد بود انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در واقع همان بيت‌العدل‌هاي بهاييان است و اين اصلاحات توطئه‌اي بيش نيست تا اسلام را در ميان جامعه كم رنگ‌تر كند.


  87/11/18 - 15:32:05
  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  ويژه نامه30سالگي‌انقلاب‌اسلامي/
  داستان آواره‌گردي محمدرضا پهلوي و فرح
  خبرگزاري فارس: اين پايان ديكتاتوري بود كه هرگز به ايراني بودن خود افتخار نكرد و همواره به آن پشت مي‌كرد و بزرگترين آرزوي دوران تبعيدش اين بود كه كاش بعد از كودتاي 28 مردادبه ايران باز نگشته بود و در امريكا به بازرگاني مي پرداخت.


  87/11/18 - 13:02:49
  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  آخرين سفرشاه (3)
  صرف نظر از مدعوين همه چيز جشن از پاريس آمده بود
  خبرگزاري فارس: در دشت خشك تخت جمشيد اردوگاهي از خيمه‌هاي گران بها به وسيله دكوراتور فرانسوي برپا شده بود. آرايش گران طراز اول از پاريس به تخت جمشيد پرواز كردند. اليزابت آردن يك نوع كرم صورت توليد كرد كه نام آن را فرح گذاشت تا در جعبه‌هاي مخصوص به مهمانان هديه شود.


  87/11/16 - 18:43:09
  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  ويژه نامه 30 سالگي انقلاب اسلامي
  اهداف صهيونيست ها ا‌ز آموزش و تجهيز اطلاعاتي ساواك
  خبرگزاري فارس: يكي از مهمترين و اصلي‌ترين اغراض اسرائيل در امر آموزش و تجهيز امكانات اطلاعاتي كشورهاي گوناگون‌، دست‌يابي به متحداني تحت سلطه‌، تشكيل پايگاه در نقاط مختلف جهان و برقراري و گسترش روابط رسمي ديپلماتيك است‌.


  87/11/16 - 16:28:17
  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  اسناد انقلاب:
  ساواك پول چاپ روزنامه در اسراييل را مي دهد
  خبرگزاري فارس:حضرت اجل، تيمسار سپهبد بختيار رئيس محترم سازمان امنيت كشور! در حدود پنج ماه قبل مقرر فرموديد ماهيانه مبلغي به عنوان كمك به هيأت تحريريه روزنامه ستاره شرق پرداخت گردد.اين روزنامه ،به مديريت چاكر در اسرائيل منتشر مي‌شود.


  87/11/16 - 16:25:03
  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  مهدي نيكدل در گفتگو با فارس:
  ناگفته‌هايي از تشكيل گروه «فجر انقلاب»
  خبرگزاري فارس: يكي از سوالات بازجو از من اين بود كه اسم گروهتان چيست؟ گروه ما كه اسم نداشت. اول منكر شديم كه گروهي داشتيم، بعد هم كه قبول كرديم . بالاخره بعد از كلي بازجويي باور كردند كه گروه ما اسم نداشته . بعدها بچه‌ها گفتند: ما مجبور شديم در زندان براي گروهمان اسم بگذاريم.


  87/11/16 - 15:51:02
  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  ويژه نامه 30 سالگي انقلاب اسلامي
  انقلاب اسلامي به روايت تصوير (17)
  خبرگزاري فارس: به مناسبت 30 سالگي انقلاب اسلامي و مجاهدت هاي ملت انقلابي ايران خبر گزاري فارس مجموعه اي منحصربفرد از تصاوير تاريخي مربوط به سال هاي انقلاب اسلامي را منتشر مي كند.


  87/11/16 - 15:32:04
  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  رجال عصر پهلوي/ اميرعباس هويدا(2):
  نخست وزيري 13 ساله و هم‌جنس‌گرا
  خبرگزاري فارس:هويدا به عنوان يك "هم‌جنس‌گرا " نه تنها در ميان "خواص " درباري بلكه در سطح جامعه نيز شهرت كافي داشت و محمدرضاپهلوي از اين شهرت به خوبي مطلع بود.


  87/11/16 - 15:21:25
  ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي
  اسناد انقلاب:
  18 هزار تومان بده و رييس اداره فرهنگ شو
  خبرگزاري فارس: از زماني كه خانم «پارسا»* وزير شده‌اند گرفتن پست در فرهنگ پولي شده،آقائي به نام محمود روغني اظهار داشت به من گفته‌اند 18 هزار تومان بده و رئيس فرهنگ قزوين شو.مثلاً در نجف آباد 20 هزار تومان به آقاي قبادي پيشنهاد شده بود كه يكي از فرهنگي ها مي‌باشند ولي ايشان قبول نكرده بودند چون ايشان مرد مؤمني است و پيش خود حساب كرده دزدي كه نمي‌كند پس نمي‌شود جبران 20 هزار تومان را كرد.

 10. تشکر


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود