در مقابل مشكلات چه كنيم ؟ مي توانيد قوي تر از مشكلات باشيد.

"من هميشه معتقد بوده ام اگر دريا آرام است، طوفاني خواهد شد و اگر طوفاني است آرام خواهد شد،اما با يك كشتي خوب مي توان هميشه از آن خارج شد"
راه روبرو شدن با مشكلات بسيار آسان است:بزرگ بينديش،اعتقادات بزرگ داشته باش،دعاهاي بزرگ كن،اعمال بزرگ انجام بده،آنگاه خداوند مي تواند تو را بزرگتر از مشكلات گرداند.
يك فرمول چهار معادله،يك معلوم را هميشه بياد داشته باش:
روياهاي بزرگ +بزرگ انديشي+ايمان بزرگ +تلاش بزرگ=كار هاي بزرگ.
تمايل معمول و بي نظم ذهن بر آن است كه فقط بر عوامل منفي متمركز شود.
به مشكلات خود با روحيه ايي مثبت و خلاق نگاه كنيد،آنگاه فرصتهاي درخشاني خواهيد يافت كه اصلا به فكر آنها نبوده ايد، هيچگاه منفي نينديشيد،واقع بين باشيد ،با حقايق روبرو شويد، اما هميشه به جنبه اميدوار كننده آن نگاه كنيد.
به جاي منحصرا به خود فكر كردن به كمك به ديگران فكر كنيد.
در نبرد زندگي بزرگ انديش باشيد و برتر از آنها فكر كنيد . در نبرد زندگي روح خود را به بلند ترين نقطه برسانيد تا بتوانيد بالاتر از مشكلات و از فراز به آنها بنگريد.
كمك خداوند ، مثبت انديشي،ميل كمك به ديگران و اشتياق به كار همه ي چيزي است كه شما لازم داريد .
راز زندگي توفيق آميز به زير اختيار در آوردن و استفاده از نيرويي است كه مشكلات در شخصيت شما وارد مي كند.
اگر شما در ذهن خود عميقا احتمال پيش آمدن مشكلي را بدهيد ،آن مشكل به واقعيت خواهد پيوست.
انسان سقوط مي كند نه بدين سبب كه شكست خورده است بلكه به اين دليل كه چنين مي پندارد.:

دوستان چنانچه نظري داريدبيان نماييد:در رويارويي با مشكلات چكار كنيم؟