خبرگزاري انتخاب :مشهد خانه همه است. اين روزها، همه صاحب خانه ها سيه پوشند و عزادار. اينجا كسي به كسي تسليت نمي گويد، اينجا همه صاحب عزايند اگر تسليتي بايد گفت، از لبان همه است براي همه. ببين در خيابان ها چه خبر است؟


۷ اسفند ماه ۱۳۸۷ ساعت : ۱۲ , ۳۷
اندازه حروف حماسه معرفت در حرم ولايت حماسه معرفت در حرم ولايت
خبرگزاری انتخاب:
حماسه معرفت در حرم ولايت
؛" مشهد خانه همه است. اين روزها، همه صاحب خانه ها سيه پوشند و عزادار. اينجا كسي به كسي تسليت نمي گويد، اينجا همه صاحب عزايند اگر تسليتي بايد گفت، از لبان همه است براي همه. ببين در خيابان ها چه خبر است؟
" حرم است و چهار شاهراه، مثل چهار شريعه، كه به دريا مي ريزند آيا دريايي از حرم بزرگتر ديده اي؟ آيا هيچ به ياد داري اين گونه از زمين شور بجوشد و از آسمان شعور ببارد؟ هيچ ديده اي زمين اين قدر بزرگي خود را به رخ آسمان بكشد؟ تاكنون آسمان را در برابر زمين اين قدر كوچك ديده اي؟
" اين جا همه اوراق دفتر شسته اند و هم درس عاشقان شده اند، اين جا همه نام ها فرو هشته و يك نام برگزيده اند؛ عاشق! ببين چه شكوهي دارند اين مردمان! نام همه اين ها را مي تواني محمد بگذاري، حسن بگذاري، رضا بگذاري، اين باز يكي است، هر سه اسم، نام ناميراي عشق است.
" خوب به هم نگاه كنيد، بگذاريد اين روزها، چشمانتان نماز تماشا بخواند. اين تصويرها، بايد در خاطرها جاودانه شود تا فردا كه منتقم عادل همه خون هاي به ناحق ريخته، شمشير به اجراي عدالت بركشد، او را ياري كنيم.
" درتماشاي اين صحنه ها، من مسحور كودكاني هستم كه با پيشاني بندهاي رنگارنگ و شعارهاي شعورمند، به ميدان مي آيند، وقتي اين چهره هاي معصوم را در آغوش والدين يا پياده در ميان عزاداران مي بينمبه يقيين مي رسم، عشق در اين ديار هميشه جاري است و موساي ايمان مردم هم بر ساحران پيروز مي شود و هم بر فرعون هاي مدرن معاصر
" ... و باز به خيابان ها نگاه كنيد، به خيابان هاي منتهي به حرم كه آغاز عشقند، آيا با اين حماسه، و با اين حماسه آفرينان، نمي توان غبار شكست را بر پشت طراحان ناتوي فرهنگي ديد؟ آيا اين حضورهاي نوراني، نشان پيروزي ما نيست؟ اگر نيست پس اين حماسه نشانه چيست؟
" مي شود در اين خيابان ها در لابه لاي اين مردم، شهدا را ديد، مي شود با همه شرمندگي با آنان چشم در چشم شد و گفت: هنوز در اين سرزمين باران مي بارد، هنوز قطره ها به هم مي پيوندند و هنوز بزرگترين اقيانوس عشق است كه در حرم متجلي مي شود و هنوز مردم با شما زندگي مي كنند. مي شود اطمينان خاطر شهدا را بر باز بودن راه شهادت در چشمانشان ديد.
" هنوز مي توان هل من ناصر ينصرني را شنيد در كوچه ها و دل به لبيك هايي كه از عمق جان بر مي آيد محكم داشت. مي توان مطمئن بود اين بار مردم به عهد بسته وفا مي كنند. مي توان به سرفرازي ايران ايمان داشت.
" اين روزها، مشهد، روايت ناب مي خواند از حضور همه فرزندان خويش. از حماسه معرفت همه آناني كه هر جا باشند باز مشهد خانه پدري آنان است